Vragen en antwoorden over Amfexa en dexamfetamine

Vragen en antwoorden over Amfexa en dexamfetamine.

De laatst toegevoegde vragen

Mag ik een doorgeleverde bereiding (DB) afleveren als de patiënt zelf betaalt?

Nee. De IGJ-circulaire Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers maakt het voor apothekers mogelijk om geneesmiddelbereidingen te leveren aan andere apothekers en zo invulling te geven aan een specifieke patiëntbehoefte, daar waar met geregistreerde geneesmiddelen niet kan worden uitgekomen.

Alleen bij zeer hoge uitzondering, wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden van de circulaire, mag een doorgeleverd product worden afgeleverd.
Een van deze voorwaarden is dat er geen geregistreerd adequaat alternatief beschikbaar mag zijn. Wanneer een geregistreerd product beschikbaar is, moet dit afgeleverd worden. Zo ook Amfexa. Er kan daarom ook geen beroep worden gedaan op een zogenoemde medische noodzaak voor de doorgeleverde bereiding.

Bekijk de circulaire

Wat is een ‘speciale behoefte van medische aard’?

Een niet-bereidende apotheker die voor zijn patiënt een doorgeleverde bereiding verkiest boven een geregistreerd alternatief, moet dit op klinische gronden kunnen motiveren. Het gaat in die gevallen om een ‘speciale behoefte van medische aard’. Bijvoorbeeld wanneer de patiënt allergisch is voor een hulpstof of wanneer een afwijkende sterkte of concentratie nodig is. Dit staat beschreven in de annex Geregistreerd adequaat alternatief van de circulaire.
Volgens het standpunt van IGJ inzake het doorleveren van dexamfetamine-apotheekbereidingen is, indien geheel of gedeeltelijk uitgekomen kan worden met Amfexa 5 mg tabletten, niet langer sprake van een speciale behoefte van medische aard.

Waarom geeft het AIS een melding bij een eerste verstrekking van Amfexa?

Voor de geneesmiddelen die staan op bijlage 2  – zoals dexamfetamine – gelden nadere voorwaarden. Deze geneesmiddelen worden bijvoorbeeld alleen vergoed voor bepaalde indicaties of voor bepaalde patiëntgroepen. Tijdens het aanschrijven verschijnen de betreffende voorwaarden in beeld: 'Geen toetsing vooraf nodig, mits voldaan aan voorwaarden: dexamfetamine voorwaarde: uitsluitend voor verzekerde met ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit), wanneer de respons op een eerdere behandeling met methylfenidaat klinisch ontoereikend bleek'.

Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden voor vergoeding van Amfexa?

Amfexa komt voor vergoeding in aanmerking als wordt voldaan aan de bijlage 2-voorwaarden.

Amfexa is hiermee geen eerste keus. Het komt alleen voor vergoeding in aanmerking als een behandeling met methylfenidaat ontoereikend is. Uiteraard mag het wel afgeleverd worden, alleen komt het dan niet voor vergoeding in aanmerking.

Mag ik magistraal bereiden?

Magistrale bereiding (voor eigen patiënten) is toegestaan De KNMP heeft een handreiking opgesteld voor de declaratie van magistrale bereidingen.

Bekijk de KNMP-pagina Vergoeding apotheekbereidingen

Mag ik Amfexa aan volwassenen afleveren?

Ja. Het Zorginstituut geeft aan: 'Bij het opstellen van de nadere voorwaarden hebben wij geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de vergoeding te beperken tot de leeftijdscategorie waarvoor de registratie is verleend (6 tot 17 jaar), omdat de apotheekbereiding van dexamfetamine ook al jaren wordt toegepast bij volwassenen'.

De voorwaarde dat ook bij volwassenen eerst methylfenidaat geprobeerd moet zijn, is ontleend aan de registratietekst van Amfexa: 'ADHD bij kinderen vanaf 6 jaar en adolescenten indien methylfenidaat geen of onvoldoende effect heeft.'

Hoe lever ik bijvoorbeeld 7,5 mg dexamfetamine af? 

Er moet zoveel mogelijk Amfexa worden afgeleverd om aan de voorgeschreven dosering te voldoen. Kortom 7,5 mg betekent: 1 tablet Amfexa en 1 tablet 2,5 mg doorgeleverde bereiding (DB) dexamfetamine.

Daarnaast geldt dat indien geheel of gedeeltelijk uitgekomen kan worden met Amfexa 5 mg tabletten (RVG 110336) niet langer sprake is van een speciale behoefte van medische aard. Doorleveren van een eigen bereiding voor het gedeelte, waar uitgekomen kan worden met Amfexa 5 mg tabletten past niet binnen de gedragslijn zoals beschreven in de circulaire 'Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers'.

Wie mag het formulier voor de teruggaveregeling invullen? 

Zowel arts als apotheker mogen het formulier invullen en ondertekenen. Een apotheker mag alles invullen, maar het moeten wel de gegevens van de arts zijn (behalve de handtekening). Als het BIG-nummer van de arts niet op het recept staat, mag dit veld leeg blijven. 

Kan Amfexa in gelijke delen worden gedeeld voor dosering?

Nee, volgens de Nederlandse samenvatting van de productkenmerken (SmPC) is Amfexa niet geregistreerd om in 2 of 4 gelijke delen te doseren. De tablet is alleen geregistreerd om in 2 of 4 gelijke delen te breken, indien dit voor inname handig is.

Hoe zit het met de eigen bijdrage van de patiënt?

Amfexa-fabrikant Medice heeft op dit moment een teruggaveregeling via HEVO-consult, waarbij de patiënt het grootste deel van de € 250,- eigen bijdrage terug kan vragen. Medice geeft in een brief aan apothekers aan dat patiënten bij start van hun behandeling een getekend aanvraagformulier van hun behandelaar mee kunnen krijgen. Ook apothekers mogen het formulier invullen.  

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl