Referenten gezocht voor NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen

31 mei 2016

Het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) zoekt openbaar apothekers die als referent willen bijdragen aan de ontwikkeling en herziening van NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen. Zo kunnen zij meewerken aan verbetering van het farmacotherapeutisch beleid in de huisartsenpraktijk.

Knelpuntenanalyses en commentaarrondes

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vraagt via de KNMP of apothekers input willen leveren voor knelpuntenanalyses en of zij willen deelnemen aan de commentaarrondes. Een knelpuntenanalyse vindt plaats voorafgaand aan de ontwikkeling of herziening van een NHG-Standaard. Hierbij staat de vraag centraal welke informatie er in de nieuwe of te herziene NHG-Standaard aan de orde moet komen. Het gaat voornamelijk om farmacotherapie, bijvoorbeeld:

  • de rationaliteit van de genoemde geneesmiddelen;
  • problemen die apothekers in de praktijk tegenkomen;
  • de specifieke rol van de apotheker bij het desbetreffende onderwerp;
  • de plaatsbepaling van nieuwe geneesmiddelen;
  • bij een herziening: informatie uit de huidige Standaard die achterhaald is.

Voor zowel de Standaarden als de Behandelrichtlijnen zijn er daarnaast commentaarrondes. Voordat de huisartsen een Standaard of Behandelrichtlijn publiceren, vragen zij aan verschillende zorgverleners of ze de concepttekst willen lezen en van commentaar willen voorzien. Ook hierbij is het voor apothekers de bedoeling om met name te letten op de medicamenteuze behandeling (is de informatie juist en volledig?), praktijkervaringen en de rol van de openbaar apotheker/apotheek. Het NHG beoordeelt vervolgens het commentaar en verwerkt dit al dan niet in de tekst.

NHG herziet alle bestaande Behandelrichtlijnen

Voor elk verzoek hebben referenten ongeveer 3-4 weken de tijd. Het GIC voegt alle commentaren samen en verstuurt ze naar het NHG. Jaarlijks zijn er ongeveer 10 verzoeken voor zowel knelpunteninventarisaties als commentaarrondes voor NHG-Standaarden. Daarnaast is het NHG momenteel bezig met een project om in 2 jaar tijd alle bestaande Behandelrichtlijnen te herzien. Hiervoor komt periodiek een commentaarverzoek. Uiteraard staat het referenten vrij om een keer een verzoek over te slaan, mocht het niet uitkomen.

NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen

Het NHG ontwikkelt al jarenlang de NHG-Standaarden. Daarnaast stelt het NHG de NHG-Behandelrichtlijnen op (voorheen: Farmacotherapeutische richtlijnen). Deze richtlijnen zijn beknopter dan de NHG-Standaarden en richten zich met name op de behandeling.

Aanmelden of meer informatie? Stuur voor 17 juni een e-mail

Apothekers die interesse hebben of meer willen weten, kunnen uiterlijk 17 juni een e-mail sturen naar .

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg