Nieuwe verplichtingen voor apothekers door ingetreden Wkkgz

8 januari 2016

De ingetreden Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) brengt voor apothekers per direct nieuwe verplichtingen met zich mee. Zo heeft de patiënt vanaf januari 2016 recht op keuze-informatie, moeten apothekers patiënten informeren over incidenten en moet de apotheker ontslag bij disfunctioneren melden bij de IGZ. Per juli 2016 is het verplicht om een systeem te hebben dat veilig incidenten meldt. En aan het einde van 2016 moeten apothekers de klachten- en geschillenregeling aan de eisen van de Wkkgz hebben aangepast.

De Wkkgz regelt de onderwerpen kwaliteit en klachtrecht en verplicht zorgaanbieders om ‘goede zorg’ te bieden. Dat is zorg die veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en op de reële behoefte van de patiënt is afgestemd. De meeste verplichtingen uit de Wkkgz worden opgelegd aan zorginstellingen. Maar ook aan individuele zorgaanbieders, waaronder apothekers.

Nieuwe verplichtingen

Recht op keuze-informatie: per januari 2016

De patiënt heeft recht op keuze-informatie om tussen verschillende zorgaanbieders te kunnen kiezen. Dit betekent dat de zorgaanbieder op verzoek van de patiënt informatie moet verstrekken over de zorg die hij zou kunnen verlenen, de kwaliteit daarvan, wat daarvoor zijn tarief is en wat de ervaringen van andere cliënten zijn. Dit omvat ook informeren over de werkzaamheid van de behandeling.

Informatie aan patiënten over incidenten: per januari 2016

De apotheker moet patiënten informeren over incidenten en daarvan aantekening maken in het dossier. Een incident is een niet-beoogde gebeurtenis met schadelijke gevolgen voor de patiënt. In het dossier noteert de apotheker informatie over de aard, toedracht en tijdstip van een incident en de namen van de bij het incident betrokken zorgverleners. Er geldt een informatieverplichting na overlijden van de cliënt richting vertegenwoordigers en nabestaanden.

Meldplicht ontslag wegens disfunctioneren: per januari 2016

Als een apotheker of andere zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren niet meer in de instelling mag werken, meldt de zorgaanbieder dit bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dat moet ook als een zorgverlener zelf opstapt omdat hij niet aan de eisen voldoet. De IGZ nodigt de zorgverlener naar aanleiding van een melding uit en bekijkt of er maatregelen nodig zijn. Als de melding volgens de IGZ terecht is, bewaart zij het rapport 5 jaar. In die periode wordt het ontslag wegens disfunctioneren op een informatieverzoek van potentiële nieuwe werkgever meegedeeld.

Veilig Incident Melden: per juli 2016

Een interne procedure ‘Veilig Incident Melden’ (VIM) voor het omgaan (met signalen over) incidenten wordt per juli 2016 voor alle zorgaanbieders verplicht. De gegevens in een ; Veilig Incidenten Melden'-systeem, bijvoorbeeld naar de diepere oorzaken van een (bijna) incident, zijn niet openbaar. Deze mogen niet worden opgevraagd door de IGZ of gebruikt in civiele, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedures en zelfs patiënten hebben hier geen inzage in. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag het Openbaar Ministerie (OM) gegevens opvragen.

Klachten en geschillen: per januari 2017

Klachtafhandeling moet volgens de Wkkgz meer gericht zijn op bemiddeling. Een klachtenfunctionaris is daarom per januari 2017 verplicht. Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een oordeel geven over een klacht. Een klachtencommissie mag, maar is niet meer verplicht. Lukt de bemiddeling niet of is de patiënt niet tevreden met het oordeel van de zorgaanbieder, dan is sprake van een geschil. De patiënt kan een geschil voorleggen aan de onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie waar de zorgaanbieder zich (ook verplicht) aan heeft verbonden. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel over het geschil binnen 6 maanden en kan een schadevergoeding toekennen van  €25.000,-.

De KNMP gaat de huidige KNMP-klachtenafhandeling zo aanpassen dat ze voldoet aan de nieuwe eisen. Er komt hiertoe een klachtenfunctionaris beschikbaar. Verder zet de KNMP zich de komende maanden met eerstelijnscollega’s in voor een gezamenlijke eerstelijns-geschillencommissie.

Meer weten?

Alle verplichtingen vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Rijksoverheid.nl: Wat moet ik als zorgaanbieder regelen?
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering