Minister Schippers: Forse verlichting bureaucratie en administratieve lasten in de zorg

5 oktober 2015

Het herhalen van machtigingen bij chronisch patiënten is vanaf 1 januari 2016 niet meer nodig. Dat geldt ook voor weekuitgiften. Daarnaast vervallen de formulieren bij rookstopmedicatie, verbandmiddelen en dieetvoeding. De vermelding ‘Medische Noodzaak’ op een recept volstaat. Dat schrijft minister Schippers in haar brief aan de Tweede Kamer op 5 oktober over de gemaakte afspraken naar aanleiding van de actie ‘Het roer moet om’ voor betere samenwerking in de huisartsenzorg. De afspraken tussen huisartsen en VWS moeten leiden tot substantiële vermindering van regeldruk.

Overleg KNMP-VWS

De KNMP onderschrijft de noodzaak van de gemaakte afspraken. Het niet langer herhalen van machtigingen sluit aan bij de adviezen die voortkomen uit het KNMP-onderzoek naar administratieve-lastenverlichting. De KNMP heeft zeer binnenkort overleg met de top van VWS naar aanleiding van verdere verbetervoorstellen voor vermindering van regeldruk en administratieve lasten, naar aanleiding van voornoemd onderzoek.

Vergoeding vaak niet goed geregeld

Het laten vervallen van formulieren is eveneens in lijn met het KNMP-beleid om de regeldruk te verminderen. “Het is wel cruciaal dat de verzekeraar dan ook vergoedt, en de rekening of last niet bij de apotheker neerlegt”, tekent voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP daarbij aan. “Bij de doorgeleverde bereidingen, niet beschikbare geneesmiddelen of met medische noodzaak voorgeschreven spécialités, is dit vaak de bottleneck. De vergoeding is hierbij vaak niet goed geregeld, met als gevolg dat de kosten worden afgewenteld op de patiënt en de apotheker.”

Standaardisering formulieren

De minister roept in haar brief de zorgverzekeraars op om hun formulieren zo te standaardiseren dat voor zorgverleners de administratieve last wordt verminderd. Ook dit is in lijn met de roep van de KNMP om een uniforme bepaling van voorwaarden om bijvoorbeeld apotheekbereidingen te vergoeden. Inzake dit onderwerp is de KNMP nog in afwachting van een reactie van de minister naar de Tweede Kamer.

Uniformering kwaliteitsindicatoren

Met de afspraken voor het uniformeren van kwaliteitsindicatoren, waar de Kamerbrief melding van maakt, volgen de huisartsen de werkwijze die in de apotheeksector al gangbaar is.

Mededinging

De KNMP volgt met belangstelling de ontwikkelingen rond de verkenning van verruiming van de mededingingsbepalingen, zoals verhoging van de bagatelgrens en een groepsvrijstelling voor zorgaanbieders in de eerste lijn.

Het Roer gaat Om

In haar brief informeert de Minister Kamerleden over het voorstel Het Roer Gaat Om, over de toekomst van de huisartsenzorg. In dat voorstel presenteren LHV, InEen, NHG, VPH, NPCF, verzekeraars, toezichthouders en VWS concrete veranderingen die zij deze zomer hebben afgesproken. De Minister wil de resultaten die daar geboekt werden ook doortrekken naar andere zorgaanbieders. Er is al een verkennend gesprek geweest tussen VWS en het Verenigd Eerstelijns Overleg (VELO), waar ook de KNMP deel van uitmaakt.

Formulieren die per 1 januari 2016 komen te vervallen

  • Formulieren bij het voorschrijven van medicatie om te stoppen met roken, verbandmiddelen en dieetvoeding. Een recept is voortaan voldoende;
  • Ook verdwijnen onnodige dubbele verwijzingen en machtigingen, bijvoorbeeld in het voorschrijven van incontinentiemateriaal;
  • Een machtiging komt te vervallen; vermelding van ‘Medische Noodzaak’ vormt voldoende legitimering voor verstrekking van een spécialité geneesmiddel;
  • Herhaalde machtigingen in het voorschrijven van materialen bij chronische aandoeningen worden geschrapt: een eenmalig recept volstaat bij verband- en incontinentiematerialen of de geïndividualiseerde distributievorm;
  • Herhaalde verwijzingen voor patiënten met een chronische aandoening of doorlopende medisch-specialistische behandeling zijn niet meer nodig.

Meer weten?

Lees de Kamerbrief van Minister Schippers

Lees het voorstel van LHV, InEen, NHG, VPH, NPCF, verzekeraars, toezichthouders en VWS:

Voorstel: Het Roer Gaat Om

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering