Minister onderzoekt uitzondering eerste lijn in Mededingingswet

9 april 2015

Minister Schippers zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking in de eerstelijnszorg binnen de Mededingingswet. Dit kondigt zij aan in antwoord op een motie van de Kamerleden Leijten (SP) en Dik-Faber (CU). Op dit moment is voor zorgverleners vaak onduidelijk welke mogelijkheden van samenwerking toelaatbaar zijn.

Onderzoeksresultaten zijn na het zomerreces te verwachten.

Nader onderzoek toegezegd

Leijten en Dik-Faber roepen in hun motie op om voor de eerste lijn een uitzondering op de Mededingingswet mogelijk te maken. Doel is regionale samenwerking in de zorg te bevorderen. In een brief aan de Kamercommissie VWS geeft Schippers aan dat de Mededingingswet nu al ruimte biedt voor samenwerking in het belang van patiënten. Zij zegt toe deze mogelijkheden nader te onderzoeken.

Centraal staat de vraag of er voor de eerstelijnszorg zorgspecifieke belangen zijn die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan gebruiken bij de beoordeling of een vrijstelling van het kartelverbod van toepassing is. Doel van het onderzoek is zorgaanbieders meer houvast en duidelijkheid bieden bij het vormgeven van afspraken.

Mogelijke oplossingen

Verder stelt de minister 2 oplossingsrichtingen voor. In de eerste plaats wil zij meer duidelijkheid over werkbare inkoopmodellen voor beroepsbeoefenaren en zorgverzekeraars. Zij hoopt hierin meer inzicht te krijgen door de Nederlandse Zorgautoriteit en ACM bestaande modellen te laten inventariseren en toetsen. Ook wil de minister met de sector zelf op zoek naar nieuwe vormen en modellen.

In de tweede plaats streeft de minister naar een onafhankelijke geschillencommissie om conflicten over zorginkoop laagdrempelig op te kunnen lossen.

Motie Leijten/Dik-Faber over uitzonderingen Mededingingswet Reactie minister op motie Leijten/Dik-Faber

Reactie zorgverleners eerste lijn

De Verenigde Eerste Lijns Organisaties (VELO) hebben in een brief hun waardering voor de plannen van de minister uitgesproken. Zij werken graag mee aan dit onderzoek, om duidelijkheid aan de diverse leden van de verenigingen te geven. Ook geven zij de minister aanbevelingen mee:

  • Kijk niet alleen naar samenwerking tussen gelijksoortige spelers, maar ook naar samenwerking tussen verschillende soorten eerstelijns zorgverleners.
  • Neem lokaal maatwerk als uitgangspunt; ga niet uit 1 organisatiemodel.

Als een van de leden van VELO heeft de KNMP deze brief mede ondertekend.

Brief VELO: Uitvoering en onderzoeksopzet mogelijkheden samenwerking in Mededingingswet

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering