LSP-vergoedingen verhoogd en nog meer afspraken over het LSP

8 januari 2016

Apothekers krijgen een hogere tegemoetkoming in de kosten voor het LSP-gebruik. Dat is de uitkomst van constructief overleg tussen KNMP, ASKA, Napco en VKAN enerzijds en de zorgverzekeraars anderzijds. Daarnaast benadrukt het nieuw te sluiten LSP-convenant meer dan voorheen het belang van een goed werkend LSP voor apotheken.

Rob Freitag, voorzitter sectiebestuur LOA van de KNMP, is trots op dit onderhandelingsresultaat: ‘Uit cijfers blijkt dat apothekers het LSP echt gebruiken. Dat het meer tijd kost, zien verzekeraars ook. Vandaar de nieuwe, hogere vergoedingen. Samen met de gebruikers de kar blijven trekken, is nodig om eind volgend jaar de operationele problemen echt uit de wereld geholpen te hebben. Sectie LOA blijft zich daar voor inzetten.’

LSP-vergoedingen

De hoogte van de bedragen is voor 2 jaar vastgesteld. Eind 2017 vindt herijking plaats op basis van een nieuw kostenonderzoek.

Structurele jaarlijkse vergoeding:

  • Was: € 906
  • Wordt: € 1.204

Voor deze vergoeding geldt de voorwaarde dat ten minste 25% van de dossiers, na toestemming van de patiënt, is aangemeld.

Opt-in-vergoeding:

  • Was: € 0,67
  • Wordt: € 1,42 of € 0,69

Bij een opt-in-percentage boven de 35% wordt de vergoeding per aangemeld dossier € 1,42.

Onder die grens wordt de vergoeding € 0,69. De vergoeding van UZI-middelen voor het LSP blijft ongewijzigd.

Zie voor uitleg over de LSP-vergoeding

Nieuwe convenantafspraken in afrondende fase

Met de LSP-gebruikers in de sector, andere koepelorganisaties en VZVZ is intensief gesproken over de afspraken voor de komende jaren. Het vorige convenant was vooral gericht op de doorstart van het LSP. In het nieuwe convenant staat verbetering van het LSP-gebruik voorop.

Na het uitzetten van OZIS begin 2015 is het belang van goede, veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling via het LSP toegenomen. Het intensievere gebruik van het LSP heeft ook nieuwe verbeterpunten aan het licht gebracht. Het gebruikersbelang heeft voor de nieuwe periode de prioriteit. Zo wordt beter geregeld dat aanpassingen aan het LSP alleen op verzoek van gebruikers plaatsvindt. En zijn de verantwoordelijkheden bij het oplossen van problemen duidelijker afgesproken.

De besluitvorming over het convenant is nog niet bij alle partijen afgerond. De ondertekening ervan laat daarom nog even op zich wachten.

Groei in medicatieoverdracht

Ondanks de operationele uitdagingen is het LSP-gebruik sterk toegenomen bij apotheken: 500.000 keer per week wordt medicatie opgevraagd en 70% van de dossiers zijn, na toestemming, aangemeld. De constructieve inzet van de apothekers in de achterliggende periode was belangrijk om gegevensuitwisseling via het LSP te bevorderen.

Het opvragen van medicatiegegevens via het LSP is niet alleen onder apotheken toegenomen. Vrijwel alle grote huisartsinformatiesystemen kunnen medicatiegegevens opvragen. Steeds meer specialisten in ziekenhuizen kunnen het LSP raadplegen; al 84% van de ziekenhuizen is aangesloten. Een aantal SEH’s gebruikt het LSP, naast opnameafdelingen en poli’s. Samen met NVZ wordt dit jaar gekeken naar intensivering van dit gebruik.

Sectoraal LSP-overleg

De vertegenwoordigers van gebruikers stemmen periodiek af welke stappen gezet moeten worden. Deelnemers aan dit overleg zijn de gebruikersverenigingen, organisaties van apotheekeigenaren, en LSP-gebruikers uit regio’s, ziekenhuis en VZVZ Ledenraad.

KNMP ondersteunt dit sectorbrede overlegplatform met een secretariaat.

Heeft u vragen of opmerkingen? Wilt u meer weten?

Dan kunt u contact opnemen via .

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering