KNMP is positief over eerste resultaten regeldruk

25 mei 2016

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent is positief gestemd over de eerste resultaten die in het kader van de administratieve lastenverlichting in de eerstelijnszorg zijn bereikt: ‘Maar we zijn er nog niet. Het is een mooi begin en ik heb er vertrouwen in dat we voortgang zullen boeken.’ Minister Edith Schippers van VWS ontving woensdag 25 mei van Zorgverzekeraars Nederland en zorgverleners de resultaten en afspraken die zijn gemaakt om de regeldruk te beperken.

De werkgroep Administratieve Lastenverlichting Farmacie (ALF) is sinds begin van dit jaar actief om de administratieve lasten te beteugelen. Bovenaan de agenda stonden de gevolgen van afspraken tussen huisartsen en zorgverzekeraars uit Het Roer Gaat Om (HRGO), die leidden tot verschuiving van administratieve lasten richting de apothekers. ‘We hebben er herhaaldelijk voor gepleit dat de afspraken met de huisartsen worden doorvertaald naar apothekers’, zegt directeur Léon Tinke van de KNMP. ‘Anders wordt de patiënt van het kastje naar de muur gestuurd.’

Zorgverzekeraars hebben in de werkgroep ALF nogmaals bevestigd dat apothekers niet de dupe mogen worden van deze afspraken. Uitgangspunt is dat een door de huisarts voorgeschreven recept met de aantekening afgesproken declaratiecodes voor zorgverzekeraars en apothekers volstaat om een rechtmatige aflevering te kunnen verantwoorden. Dit geldt voor medische noodzaak (MN), verbandhulpmiddelen en dieetpreparaten. Voor de MN betekent dit dat deze aanduiding op het recept ook voor de apotheker voldoende is om tot verstrekking over te gaan. Apothekers behouden de verantwoordelijkheid om deze te beoordelen en de ruimte om indien nodig te interveniëren. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de KNMP monitoren de ontwikkeling van het aantal MN-recepten. Bij een eventuele toename van het aantal MN-recepten als gevolg van afspraken uit HRGO worden de veroorzakers aangesproken.

Ook op andere onderdelen is de samenhang tussen huisartsenzorg en farmaceutische zorg hersteld. De jaarlijkse machtiging GDV komt ook voor apothekers te vervallen, de jaarlijkse evaluatie conform richtlijn volstaat. Bij het stoppen met roken volstaat de code SMR op het recept om rechtmatigheid van de verstrekking te verantwoorden. En het traject rondom dieetpreparaten wordt vereenvoudigd. Dit geldt alleen voor voorschriften van de huisarts. Zorgverzekeraars en apothekers zijn het op uitgangspunten eens over hoe HRGO ook voor apothekers tot minder administratieve lasten leiden en toetsen dit nog gezamenlijk bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Verder zijn er afspraken in de maak over het verminderen van het aantal geneesmiddelen op Bijlage 2 en het vereenvoudigen van de machtigingsprocedure. Naar verwachting worden de gezamenlijke voorstellen in juni aan VWS gepresenteerd.

Daarnaast zijn er ook buiten de werkgroep ALF stappen gezet. De KNMP werkt samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan een checklist die leidt tot minder administratieve lasten bij de naleving van de Opiumwet. Onder regie van het Ministerie van VWS werken betrokken partijen aan een plan om geneesmiddeltekorten te bestrijden. Hierbij is het reduceren van de administratieve lasten voor apothekers een belangrijk onderdeel.

Ook werkt de KNMP samen met gebruikersraden, softwareleveranciers, intermediairs en zorgverzekeraars aan het vergroten van de declaratiezekerheid. Dit heeft bijvoorbeeld nu al geleid tot betere en actuelere AGB-informatie in de apotheek. Daarnaast werken zorgverzekeraars aan het uniformeren van AGB-controles. Dit betekent dat de informatie op het recept leidend wordt.

In de werkgroep ALF zitten apotheekhoudenden, zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en de NZa. Het vorig jaar door het sectiebestuur LOA geïnitieerde traject Minder regels, meer zorg bood de gewenste voedingsbodem om gezamenlijk met administratieve lastenverlichting aan de slag te gaan. Bij 25 onderwerpen zijn ruim 60 oplossingsrichtingen geïnventariseerd. De uitkomsten van dit traject zijn het vertrekpunt geweest voor de werkgroep ALF.

Zie voor meer informatie en een overzicht van alle afspraken over vermindering administratieve lasten in de eerstelijnszorg de website www.minderlastenmeerzorg.nl.

Lees het volledige rapport over de Vermindering administratieve lasten eerstelijnszorg.

Lees de specifieke afspraken over hoe Het Roer Gaat Om ook voor apothekers tot minder administratieve lasten leidt.

De voortgang en resultaten op het gebied van farmaceutische zorg zijn opgenomen in een voortgangstabel regeldruk. Voor het declaratieverkeer is een aparte voortgangstabel gemaakt.

Voortgangstabel regeldruk   Declaratieverkeer schema

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering