IGZ start toezicht richtlijn medicatiebeoordeling

23 juli 2015

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet vanaf 1 juli 2015 zorgbreed toe op de uitvoering van medicatiebeoordelingen volgens de Multidisciplinaire Richtlijn ‘Polyfarmacie bij Ouderen’, als onderdeel van haar toezicht op de voorwaarden voor verantwoord voorschrijven.

In juni 2015 is IGZ gestart met pilotbezoeken, waarin zij onderzoekt wat de stand van zaken is in de praktijk en haar bezoekinstrument test. Bij het toezicht op de implementatie van de richtlijn medicatiebeoordeling zal IGZ het principe ‘comply or explain’ (pas toe of leg uit) hanteren. Dit betekent dat zorgverleners moeten voldoen aan de criteria van de richtlijn of moeten kunnen onderbouwen waarom zij hiervan afwijken.Bij haar toezicht kijkt IGZ naar de integrale farmaceutische zorg die apotheken leveren. Een onderdeel hiervan is de kwaliteit van de uitgevoerde medicatiebeoordelingen. Het standpunt van de IGZ is dat medicatiebeoordeling een onderdeel is van verantwoorde zorg.

Criteria patiëntselectie

Aangezien de groep patiënten die volgens de richtlijn in aanmerking komt voor een medicatiebeoordeling momenteel te omvangrijk is voor zorgverleners, ligt de focus op patiënten van 75 jaar of ouder, met 7 of meer geneesmiddelen en met een slechte nierfunctie (eGFR < 50 ml/min/ 1,73m2).

Minimum aantal medicatiebeoordelingen apotheker en huisarts

Elke apotheek moet 20 medicatiebeoordelingen uitvoeren in 2015, 60 in 2016 en 100 in 2017. IGZ handhaaft ook op een minimum aantal medicatiebeoordelingen per huisartspraktijk: 5 in 2015, 15 in 2016 en 25 in 2017. Hierbij wordt uitgegaan van 4 huisartsen per apotheek. Apothekers kunnen hiermee rekening houden door niet al hun medicatiebeoordelingen met dezelfde huisarts te doen.

IGZ ziet er niet alleen op toe dat apotheek en huisarts voldoende medicatiebeoordelingen uitvoeren bij de juiste patiënten, maar vooral dat zij aantoonbaar (goed) samenwerken. De IGZ stuurt op kwaliteit en niet op aantallen.

Bekijk het generieke toetsingskader van IGZ

Overleg

De KNMP is continu in gesprek met IGZ en andere partijen (zoals huisartsen, het ministerie van VWS, zorgverzekeraars) om te monitoren hoe haalbaar de uitvoering van de richtlijn medicatiebeoordeling en de door IGZ opgelegde eisen zijn. Er zijn nog knelpunten, zoals een passende vergoeding voor huisartsen en apothekers en een adequate ICT-voorziening.

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent: “De KNMP staat achter de ambitie om het aantal medicatiebeoordelingen de komende jaren substantieel op te schalen. Maar als apothekers dit willen waarmaken, moeten de randvoorwaarden zijn ingevuld, zoals een reële vergoeding voor een medicatiebeoordeling. De KNMP gaat niet over tarieven, maar hiervoor moet in de contractering aandacht zijn.

“Met ouderenorganisaties constateert de KNMP dat het voor patiënten wel degelijk een drempel opwerpt als de medicatiebeoordeling ten laste komt van hun eigen risico. Achmea, Zorg en Zekerheid en Multizorg VRZ hebben de medicatiebeoordeling uit het eigen risico gehaald. Bij hen is het aantal medicatiebeoordelingen aantoonbaar hoger dan bij zorgverzekeraars die dat niet doen.”

Meer weten

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg