Forse lastenverzwaring door invoering wet klachtrecht

19 januari 2015

De KNMP heeft grote bezwaren tegen de nieuwe Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Een onlangs gehouden regeldruktoets, in opdracht van het ministerie van VWS, bewijst dat de invoering van de Wkkgz een forse lastenverzwaring veroorzaakt voor zorgverleners en burgers. De eerstelijnspartijen brachten dit onder de aandacht van de Eerste Kamer.

In oktober 2014 stuurde de KNMP samen met de LHV, LVE, KNMT, ANT, NVM, KNOV, VvOCM, KNGF en Ineen een 1ste brief aan de Eerste Kamer, die de wet in behandeling heeft. Mede dankzij de lobby van deze eerstelijnspartijen is de Eerste Kamer een stuk kritischer over het wetsvoorstel dan de Tweede Kamer. Op 27 januari volgt een 2e schriftelijke vragenronde, waarvoor de eerstelijnspartijen opnieuw een gezamenlijke reactie hebben ingediend.

Lees de 2e gezamenlijke brief van de eerstelijnsorganisaties aan de Eerste Kamer

De eerstelijnspartijen vragen aandacht voor:

Toename van de regeldruk door Wkkgz

Het kabinet streeft naar een afname van de regeldruk, maar deze nieuwe wet zorgt juist voor het tegenovergestelde. Uit de regeldruktoets van SIRA Consulting, het advies van het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) en gesprekken met eerstelijnspartijen komt door invoering van de Wkkgz een forse lastenverzwaring naar voren, met name voor kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders. Voor het 1ste jaar nemen de lasten toe met € 15,1 miljoen voor zorgverleners en burgers. In de daarop volgende jaren is er sprake van een structurele lastenverzwaring van € 8,9 miljoen.

Onevenredige belasting

Een zorginstelling als het AMC en bijvoorbeeld een apotheek op de hoek zijn volgens de nieuwe wet gelijk. Terwijl in de eerste lijn met name kleinschalige zorgaanbieders werkzaam zijn. De verplichtingen die de wet met zich meebrengt moeten dus vaak door slechts 1 of een beperkt aantal mensen worden gedragen. Zo ontstaat er een onevenredige belasting.

Klachtenafhandeling niet meer onafhankelijk

Ook veroorzaakt de Wkkgz dat een zorgverlener een uitspraak moet doen over een tegen zichzelf gerichte klacht. Van een onafhankelijke beoordeling is dan geen sprake meer. Het huidige systeem voorziet juist wel in een onafhankelijke klachtafhandeling.

Stijging van het aantal claims

Sinds de introductie van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel is het aantal claims dat zorgaanbieders van patiënten krijgen enorm gestegen. Deze stijging is toe te rekenen aan onduidelijkheid rond zorgpolissen en de kostenbewustwording van patiënten, niet aan verwijtbaar handelen van zorgverleners. Dit bleek met name uit de klachten over eerste-terhandstellingsgesprekken. De Wkkgz biedt de mogelijkheid om bij de beoordeling van een klacht of geschil direct een claim in te dienen. Dit zal het aantal claims verder doen toenemen, maar lost de onduidelijkheid rond de zorgpolissen niet op. Ook werkt het niet stimulerend op de keuzevrijheid of marktwerking in de zorg.

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering