Eerste Kamer stemt in met klachtenwet Wkkgz

8 oktober 2015

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 6 oktober de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Dit gebeurde na een wetgevingstraject van ruim 7 jaar en ondanks fundamentele en principiële bezwaren vanuit het zorgveld. De Wkkgz treedt op 1 januari 2016 in werking. Vanaf dat moment hebben zorgaanbieders een jaar de tijd hun regeling voor klachten en geschillen aan de wet aan te passen. De KNMP zal voor apothekers een klachtenprocedure ontwikkelen.

De nieuwe klachtenwet zorgt volgens minister Schippers voor een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet verplicht zorgaanbieders tot het treffen van een nieuwe regeling voor klachten en geschillen. Klachtencommissies zijn niet langer verplicht. Het hebben van een klachtenfunctionaris wel. Deze functionaris moet de patiënt ondersteunen in zijn klacht en kan bemiddelen. Zorgaanbieders moeten zich verder verplicht aansluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Die instantie geeft niet alleen een bindend oordeel over klachten, maar kan ook een schadevergoeding aan patiënten toekennen van € 25.000.

Dit betekent de aanname van de wet

Na 1 januari 2016 krijgen apothekers een jaar de tijd om de regeling voor klachten en geschillen aan de Wkkgz aan te passen. De meeste verplichtingen uit het kwaliteitsdeel van de wet zijn vanaf 1 januari direct van kracht. Sommige onderdelen van de wet moeten in nadere regelgeving nog verder worden uitgewerkt. Zodra hierover meer duidelijk is, maakt de KNMP een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten uit deze wet voor in de praktijk.

Implementatie

De KNMP heeft zich samen met eerstelijnspartijen hard gemaakt om de invoering van de nieuwe klachtenwet tegen te houden. De KNMP vreest een claimcultuur. De wet is echter toch aangenomen. Minister Schippers is verzocht om zorgvuldigheid boven snelheid te laten gaan bij de implementatie van de klachtenwet. En om de eerstelijnspartijen nauw te betrekken bij de te nemen stappen. Op 15 oktober neemt de KNMP deel aan een eerste bijeenkomst over de implementatie.

Toezeggingen minister

De minister heeft toegezegd dat kleinschalige zorgaanbieders ondersteuning krijgen bij de implementatie van de nieuwe wet. Zij geeft ook aan dat de nieuwe klachten- en geschillenregeling wordt geëvalueerd. In het bijzonder de invloed van de wet op de ontwikkeling van de aantallen klachten en claims en de lastendruk.

Meer informatie

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering