Correcties op overheveling tioguanine en hydroxycarbamide per 1 augustus 2015

14 juli 2015

Tioguanine wordt weer opgenomen in de aanspraak op farmaceutische zorg en hydroxycarbamide wordt alsnog overgeheveld naar de aanspraak op geneeskundige zorg. Dat schrijft minister Edith Schippers van VWS in een brief waarin zij de Tweede Kamer informeert over de oplossingen ten aanzien van de knelpunten die zijn ontstaan na de overheveling van specialistische geneesmiddelen 2015. Beide correcties worden per 1 augustus 2015 doorgevoerd.

Na de overheveling van overige oncolytica per 2015 ontstonden er bij sommige geneesmiddelen knelpunten. Zo was de aanspraak op tioguanine niet eenduidig en leidde de uitzondering om hydroxycarbamide niet over te hevelen tot knelpunten bij het doelmatig voorschrijven. Minister Schippers vroeg de Landelijke Werkgroep Overheveling hierover om advies en neemt – na overleg met patiëntenverenigingen, hematologen en de Maag-, Darm-, en Leverartsen – de onderstaande besluiten. 

Oplossing knelpunten tioguanine

Het geneesmiddel Lanvis (tioguanine) wordt geschrapt uit de aanspraak op geneeskundige zorg (‘ziekenhuisbudget’) en per 1 augustus 2015 weer opgenomen in de aanspraak op farmaceutische zorg. Hierdoor wordt de aanspraak op geneesmiddelen voor de behandeling van IBD weer eenduidig. Patiënten kunnen Lanvis ophalen bij de openbare apotheek of de poliklinische apotheek. 

Tijdelijk 2 declaratieregels

Het is niet mogelijk om in 2015 de declaratietitel (add-on) van tioguanine in het ziekenhuis te schrappen. Dit doet de NZa naar verwachting per 1 januari 2016. De minister beseft dat er hierdoor tijdelijk 2 declaratiemogelijkheden bestaan. Zij gaat ervan uit dat de partijen voornoemde oplossing volgen. 

Oplossing knelpunten hydroxycarbamide

Het geneesmiddel Siklos (hydroxycarbamide) wordt uiterlijk per 1 augustus 2015 overgeheveld naar de aanspraak op geneeskundige zorg. Openbaar apotheken krijgen dit geneesmiddel dan niet meer vergoed van de zorgverzekeraar. De kosten van de geneesmiddelen komen per 1 augustus geheel ten laste van het ziekenhuisbudget. 

De beschikbaarheid van hydroxycarbamide is de verantwoordelijkheid van ziekenhuizen. Het ter hand stellen van het geneesmiddel kan via een ziekenhuisapotheek, poliklinische apotheek of openbare apotheek plaatsvinden. Het is aan het ziekenhuis om hierover afspraken te maken met apotheken.

Meer weten

Kamerbrief (knelpunten en oplossingen) Handboek overheveling overige oncolytica 2015

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg