Commentaarfase herziene conceptrichtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ rond 20 september verwacht

1 september 2016

De multidisciplinaire richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ wordt, zoals eerder aangekondigd, onder begeleiding van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) herzien. De commentaarfase start rond 20 september (in plaats van 1 september), waarna de leden van de KNMP en NVZA gedurende 2 weken hun commentaar kunnen geven.

De exacte datum volgt via het KNMP-nieuwsbericht. Na inloggen kunnen de leden de conceptrichtlijn en het bijbehorend commentaarformulier inzien.

In 2008 is de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens’ vastgesteld. Deze richtlijn ging uit van een landelijk werkend systeem voor de overdracht van medicatiegegevens. Anno 2015 is een dergelijk systeem nog niet gerealiseerd, waardoor het voor zorgverleners niet mogelijk is om te werken volgens de aanbevelingen van de richtlijn. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van de medicatieoverdracht en brengt ook veiligheidsrisico’s met zich mee voor de patiënt.

De (23) partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de richtlijn in 2008 en het opstellen van de nadere toelichting in 2014 zijn dan ook met elkaar van mening dat de richtlijn herzien moet worden. Zodanig dat een richtlijn en daarmee een manier van werken ontstaat die voldoet aan de eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid en in de huidige praktijk ook uitvoerbaar is.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering