Externe links therapietrouw

Externe link naar Curavista.nl

Curavista is een platform gericht op het bevorderen van de interactie tussen patiënt en behandelaar, met als doel de patiënt een actieve rol en verantwoordelijkheid te geven bij de behandeling.

Lees verder

Externe link naar TherapietrouwMonitor.nl

De website TherapietrouwMonitor bevat cijfers over chronisch medicijngebruik. De gegevens over het ophalen van medicatie zijn afkomstig van de Stichting Farmaceutische Kerngetallen (SFK). De gegevens over gedrag en ervaringen met geneesmiddelen zijn grotendeels afkomstig van patiënten zelf. De cijfers maken duidelijk hoe therapietrouw Nederland is en of dat verandert.

Lees verder

Externe link naar ZonMw.nl: ‘ Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen’

Het doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is dat beschikbare geneesmiddelen effectiever en veiliger worden ingezet. Betere inzet en gebruik van geneesmiddelen is in het belang van de patiënt, de zorgverlener, de overheid en private partijen, zoals de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars.

Lees verder

Externe link naar Gezondsheidsvaardigheden.nl: 'Tips en materialen'

Deze website biedt materialen die u kunt gebruiken in uw communicatie met mensen met lage gezondheidsvaardigheden. U treft hier ook de ‘Toolkit Laaggeletterdheid’ van de LHV. Deze Toolkit biedt huisartsenpraktijken een checklist om laaggeletterdheid te herkennen. Ook bevat het een checklist die handvatten geeft in de communicatie met patiënten die minder goed kunnen lezen. De ‘Toolkit Laaggeletterdheid’ is bedoeld voor huisartspraktijken en zal aangepast worden voor apotheken.

Lees verder

Externe link naar PAOFarmacie.nl

Gespreksvaardigheden en effectief communiceren kunnen worden aangeleerd door training. PAOFarmacie ontwikkelde in samenwerking met de KNMP en de stichting Centre for Motivation and Change de praktische training 'Effectieve communicatie met de patiënt: Een interactieve training voor apothekers’.

Lees verder

Link naar artikel: 'Patient-centred advice is effective in improving adherence to medicines’

Het vertrouwen in de behandeling en de therapietrouw nemen toe bij een telefonische interventie snel na de start van de behandeling. Dit blijkt uit Engels onderzoek bij thuiswonende patiënten.

Lees verder

Proefschrift over Geïndividualiseerde distributievorm

In een geïndividualiseerde distributievorm (GDV), zoals een medicatierol of ‘Baxterrol’, zijn de geneesmiddelen voor een individuele patiënt per toedieningstijdstip verpakt. Onderzoek heeft aangetoond dat gebruik van GDV’s ter ondersteuning van het medicatiebeheer de therapietrouw verhoogt.

Lees verder

Therapietrouwrapportage (SFK.nl)

Aflevergegevens geven een indicatie van de therapietrouw van de patiënt (‘afhaaltrouw’). Aflevergegevens helpen u en uw team dan ook bij het selecteren van patiënten die mogelijk in aanmerking komen voor een therapietrouwinterventie. Gebruik voor het analyseren van aflevergegevens de SFK-webrapportage therapietrouw.

Lees verder

Link naar onderzoek: ‘Telefonische Start Begeleiding’

Marcel Kooy verricht voor de Universiteit Utrecht samen met Service Apotheken onderzoek naar de invloed van een 'Telefonisch Start Consult' bij de start van een therapie. Wekelijks worden patiënten geselecteerd die startten met een antidepressivum, antilipaemicum, bisfosfonaat of RAS-remmer. De patiënten worden tot 21 dagen na de eerste uitgifte gebeld door een apotheker. Bij dit gesprek wordt gebruik gemaakt van gespreksprotocollen.

Lees verder

Externe link naar Pharmapartners.nl: ‘Medicatie Monitoring & Optimalisatie interventies van aantoonbare waarde’

Het Medicatie Monitoring & Optimalisatie MeMo-traject van Stichting Health Base en Pharmapartners bestaat uit een gestructureerde en geprotocolleerde begeleiding van eerste en tweede uitgifte en aansluitend een actieve monitoring van de therapietrouw. Met MeMO verbetert u de farmacotherapie van uw patiënten en geeft u invulling aan de Beleidsregel farmaceutische zorg. Er zijn 6 MeMO-trajecten.

Lees verder

Externe link naar Mijnmedicijncoach.nl

Mijnmedicijncoach is een zelfmanagementsysteem dat de therapietrouw van patiënten bevordert door gebruik te maken van internettechnologie, kennis uit de gedragswetenschappen en de farmacotherapie. Lees meer uitleg over de achtergrond van het programma, het concept, distributie via de apotheek, de verschillende modules, de resultaten en het onderliggende patent.

Lees verder

Link naar rapport: ‘Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties’

In dit rapport van Motivaction worden zorgcliënten verdeeld in 8 typen: van volgzame zorgcliënten tot maatschappijkritische zorgcliënten. Ieder hebben zij hun eigen houding tegenover de zorg. Afhankelijk van behoeften en karakteristieken van de doelgroep kunnen interventies doelgerichter ingezet worden.

Lees verder

Externe link naar Nivel.nl: Het APCI-instrument

Therapie-ontrouw is complex. De tijd die de apotheek heeft om patiënten te ondersteunen is beperkt. Daarom is het gewenst een Adherence Profiling Communication Intervention te ontwikkelen, oftewel het APCI-instrument. Dit APCI-instrument ondersteunt apotheekmedewerkers bij het vinden van de juiste therapietrouwinterventies en communicatiestrategieën voor de juiste patiënt.

Lees verder

Link naar artikel: 'Lage gezondheidsvaardigheden en therapietrouw'

In dit artikel wordt beschreven op welke manier zorgverleners met (allochtone) patiënten met lage gezondheidsvaardigheden kunnen omgaan en er worden voorbeelden gegeven van strategieën en toolkits om de communicatie te verbeteren. Als lid van MFM kunt u inloggen en het volledige artikel lezen. Bent u geen lid? Dan kunt u de samenvatting lezen.

Lees verder

Link naar artikel: 'Beperkte gezondheidsvaardigheden bij patiënten van allochtone herkomst'

In dit artikel leest u dat zorgverleners hun communicatie moeten aanpassen aan patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden door te controleren of de patiënt hen heeft begrepen, het gebruik van medisch jargon te vermijden en de informatie af te stemmen op het perspectief van de patiënt. Er zijn verschillende praktische strategieën ontwikkeld om zorgverleners te ondersteunen in effectieve communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Lees verder

Link naar artikel: 'Een communicatietypologie voor het bespreken van therapietrouwbarrières'

Linn heeft onlangs een communicatietypologie beschreven voor het bespreken van therapietrouwbarrières. Hierin wordt aangegeven welke specifieke communicatietechniek kan worden ingezet bij de verschillende barrières.

Lees verder

Externe link naar Therapietrouwmonitor.nl: 'Diabetes'

Meer dan 90% van de diabetespatiënten met orale antidiabetica is therapietrouw. Tussen 2007 en 2012 is hierin weinig veranderd. Opsplitsing van de orale antidiabetica in subgroepen laat zien dat het percentage therapietrouwe patiënten het hoogst is binnen de groep die thiazolidinedionen (A10BG) gebruikt, het laagst binnen de groep gebruikers van alfa-glucosidaseremmers (A10BF). Het percentage komt echter niet onder de 85%.

Lees verder

Therapietrouwmonitor.nl: Astma/COPD

De Therapietrouwmonitor toont voor de aandoeningen Astma/COPD gegevens over therapietrouw.

Lees verder

Link naar artikel: 'Proactive pharmaceutical care interventions decrease patients’ nonadherence to osteoporosis medication'

Using a protocolled intervention program, pharmacists can decrease nonadherence to osteoporosis medication, by continuous monitoring and tailored counseling sessions, starting at treatment initiation. In the usual care group, 32.8 % of patients initiating osteoporosis medication discontinued or were nonadherent, compared to 19.0 % of patients in the intervention group.

Lees verder

Artikel: 'Proactive Pharmaceutical Care Interventions Improve Patients’ Adherence to Lipid-Lowering Medication'

Improving adherence to lipid lowering drugs can be achieved by a proactive pharmaceutical care program. Pharmacists can contribute to optimal use of chronic medication, which is likely to reduce healthcare costs.

Lees verder

Link naar artikel: 'Apotheekteam verbetert therapietrouw osteoporosemedicatie door gestructureerde medicatiebegeleiding en geautomatiseerde opsporing van suboptimale farmacotherapie '

Pharmaceutical care interventions based on computerized drug prescription monitoring significantly improved patient’s persistence in the first twelve months of a medication’s use.

Lees verder

Link naar artikel: 'Gestructureerde medicatiebegeleiding om de therapietrouw bij bisfosfonaten te verbeteren biedt kansen voor kosteneffectieve farmaceutische patiëntenzorg'

The MeMO intervention can result in a considerable number of osteoporotic fractures being prevented. Reductions in drug costs due to preferent reimbursement or therapeutic substitution increases the cost-effectiveness of pharmaceutical care interventions.

Lees verder

Link naar het MeMo-traject

Een gestructureerde begeleiding in de apotheek kan de therapietrouw verbeteren. Het MeMo-traject van Stichting Health Base en Pharmapartners bestaat uit een gestructureerde en geprotocolleerde begeleiding van eerste en tweede uitgifte en aansluitend een actieve monitoring van de therapietrouw. Van de therapietrouwinterventie MeMo is vastgesteld dat deze kosteneffectief is en zelfs kostenbesparend kan zijn.

Lees verder

Link naar: 'Leidraad voor zorgvuldige introductie nieuwe antistollingsmiddelen'

De Leidraad stelt dat onder bepaalde voorwaarden NOAC’s op verantwoorde wijze geïntroduceerd kunnen worden in de klinische praktijk. De leidraad helpt artsen en hun patiënten veilige en doelmatige keuzes te maken over hun zorg. Medisch specialisten laten hiermee zien dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen bij de introductie van nieuwe therapieën.

Lees verder

Externe link naar Gezondheidsvaardigheden.nl

In Nederland hebben tenminste 1,5 miljoen mensen niet genoeg vaardigheden om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen. Zij hebben daardoor moeite hun weg te vinden in de zorg. Streeft u ook naar een samenleving waarin meer mensen beschikken over vaardigheden om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen? Bekijk dan de website Gezondheidsvaardigheden.nl.

Lees verder

Nieuw: therapietrouwmonitor

Wilt u weten welke patiënten therapie-ontrouw zijn? Met de Therapietrouwrapportage van de SFK, gerealiseerd in samenwerking met de KNMP, spoort u patiënten op die voor verbetering van therapietrouw in aanmerking komen. De rapportage toont de therapietrouw van 12 chronische geneesmiddelen, waaronder: Antilipaemica, Thrombocytenaggregatieremmers en Orale bloedglucoseverlagende middelen.

Lees verder

Artikel: 'Improving Adherence to Lipid-Lowering Therapy in a Community Pharmacy Intervention Program: A Cost-Effectiveness Analysis'

Pharmaceutical care in community pharmacies can improve statin therapy adherence, resulting in better prevention of CVEs. The MeMO program resulted in considerable clinical benefits and net cost savings. Programs by community pharmacies targeted at improving adherence may provide good value for money, and health care insurers should consider reimbursing these activities.

Lees verder

Externe link naar module therapietrouw op FTO-Online

FTO-Online ondersteunt de huisarts en apotheker bij het maken van prescriptieafspraken. In de module therapietrouw (2013) worden theorie, een stappenplan en een aantal casussen behandeld. U vindt de module onder het kopje 'Algemeen'. Inloggen op FTO-Online is vereist.

Lees verder

Therapietrouw-interventies met het MeMo-traject

Een gestructureerde begeleiding in de apotheek kan de therapietrouw verbeteren. Het MeMo-traject van Stichting Health Base en Pharmapartners bestaat uit een gestructureerde en geprotocolleerde begeleiding van eerste en tweede uitgifte en aansluitend een actieve monitoring van de therapietrouw. Van deze interventie is vastgesteld dat deze kosteneffectief is en zelfs kostenbesparend kan zijn.

Lees verder

Link naar artikel: 'Vergelijking van therapietrouw en geneesmiddelenkennis bij oudere thuiswonende gebruikers van medicatie op rol en bij gebruikers van regulier verpakte geneesmiddelen'

Dit PW-artikel is beschikbaar na inloggen | Oudere mensen met polyfarmacie kunnen ordeningsproblemen ervaren bij het gebruik van hun regulier verpakte geneesmiddelen. Geïndividualiseerde distributievormen (gdv’s) kunnen een oplossing bieden om deze problemen te verhelpen en zouden daarmee de therapietrouw kunnen verbeteren.

Lees verder

Taal maakt gezonder - wachtkamerboekje (Lezenenschrijven.nl)

Bekijk in dit wachtkamerboekje wat Nederlanders zeggen over taal en gezondheid.

Lees verder

Taal maakt gezonder - poster (Lezenenschrijven.nl)

Poster met de volgende tekst: 'Wist u dat 1 op de 9 Nederlanders moeite heeft met lezen en schrijven? De kans is groot dat u een van hen kent. Gelukkig is hier iets aan te doen! Hulp bij lezen en schrijven is altijd dichtbij en op maat'.

Lees verder

Taal maakt gezonder - folder met tips (Lezenenschrijven.nl)

Folder: 'Van uw clienten heeft 1 op de 9 moeite met lezen en schrijven. Wat kunt u doen?' Bekijk de tips in deze folder.

Lees verder

Artikel: 'Therapietrouwbevordering lipidenverlagers is kosteneffectief'

Bevordering van de therapietrouw van lipidenverlagers via de openbare apotheek is een kosteneffectieve strategie. Het is zelfs kostenbesparend als de interventie zich specifiek richt op patiënten die lipidenverlagers gebruiken als secundaire preventie. Dit artikel op PW.nl is beschikbaar na inloggen.

Lees verder

Externe link naar CME-Online.nl

Interventies om therapieontrouw te verbeteren moeten gericht zijn op de onderliggende oorzaak en aangepast zijn aan de mogelijkheden en behoeften van de patiënt. Goede communicatie is hierbij essentieel. U leert hier meer over in deze online nascholing. Inloggen is vereist.

Lees verder

Memomedic.nl

Medicijnen consequent innemen, is van groot belang. Te veel mensen gebruiken hun medicatie te laat, onvolledig of zelfs helemaal niet. Met als resultaat geen optimaal behandelresultaat en zelfs risico's voor de gezondheid. Bovendien is er sprake van geldverspilling. Slechte medicijninname is een grote zorg voor artsen en apothekers die op deze manier geen goed beeld krijgen van het effect van de medicatie. MemoMedic helpt de therapietrouw te verbeteren.Lees verder

Evaluatie New Medicine Service

Dit evaluatierapport (2014) over de NMS (New Medicine Service) toont aan dat deze gestructureerde gesprekken met nieuwe geneesmiddelgebruikers kort na de start van het gebruik, leiden tot betere therapietrouw en lagere kosten.

Lees verder

Umenz.nl

Het digitale zorgplatform van Umenz biedt apothekers de mogelijkheid schriftelijke en audiovisuele medische- en farmaceutische informatie op maat te leveren voor iedere patiënt, ongeacht opleidingsniveau en taalvaardigheid.

Lees verder