Externe links

In deze map treft u het totaal-overzicht van alle externe links op KNMP.nl.

Eersteuitgifte.nl

De website Eersteuitgifte.nl geeft informatie over de werking en het gebruik van een geneesmiddel.

Lees verder

Voorlichtingsmateriaal Check Nier & Medicijn (Nierstichting.nl)

Bekijk het campagnemateriaal 'Check Nier & Medicijn' via de website van de Nierstichting.

Lees verder

Geneesmiddelen bij zwangerschap (Lareb.nl)

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb geeft informatie over de effecten die geneesmiddelen kunnen hebben op de zwangerschap, het embryo, de foetus of het (pasgeboren) kind.

Lees verder

Geneesmiddelen bij borstvoeding (Lareb.nl)

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb licht voor over de invloed van geneesmiddelen die de moeder gebruikt op de zuigeling bij borstvoeding.

Lees verder

Borstvoeding: klachten en medicijnen (Apotheek.nl)

Hoe zit het met medicijngebruik tijdens de borstvoedingsperiode? Via de moedermelk kan de baby immers ook medicatie binnenkrijgen. Uw patiënt leest er meer over op Apotheek.nl.

Lees verder

Zwangerschap: klachten en medicijnen (Apotheek.nl)

Medicijnen kunnen een belangrijke rol spelen tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode, maar patiënten moeten hier wel verstandig mee omgaan. Op Apotheek.nl vinden zij meer informatie.

Lees verder

Ramadan en medicijngebruik (Apotheek.nl)

Als de ramadan aanbreekt, vragen sommige moslims zich af hoe ze nu hun medicijnen moeten gebruiken. Meer informatie hierover vinden zij op Apotheek.nl.

Lees verder

Folder 'Astma, wat nu?' (Longfonds.nl)

De folder 'Astma, wat nu?' geeft beknopte informatie over astma. U kunt deze patiëntenfolder in de wachtkamer plaatsen of meegeven bij een eerste consult.

Lees verder

Folder 'COPD, wat nu?' (Longfonds.nl)

Deze folder geeft beknopte informatie over COPD. U kunt deze patiëntenfolder in de wachtkamer plaatsen of meegeven bij een eerste consult.

Lees verder

Inhalatie-instructiefilms (Apotheek.nl)

Op de website Apotheek.nl treft uw patiënt diverse inhalatie-instructiefilms.

Lees verder

Folder 'Mijn kind heeft astma, wat nu?' (Longfonds.nl)

Deze folder geeft een beknopte uitleg over astma bij kinderen. U kunt deze patiëntenfolder in de wachtkamer plaatsen of meegeven bij een eerste consult.

Lees verder

Animaties Longfonds (YouTube.com)

Het Longfonds strijdt voor mensen met een longziekte en wil gezonde longen gezond houden. Want gezonde longen zijn van levensbelang. Op YouTube vindt u animaties van het Longfonds hierover.

Lees verder

Wijziging in manier van declareren eerste uitgifte (Apotheek.nl)

Patiënten worden op Apotheek.nl geïnformeerd over het tarief van de eerste uitgifte.

Lees verder

Verminderde nierfunctie en medicijnen (Apotheek.nl)

Apotheek.nl informeert de patiënt over medicijngebruik bij verminderde nierfunctie.

Lees verder

Eerste uitgifte van medicijnen (Consumentenbond.nl)

Op de website van de Consumentenbond vinden patiënten meer informatie over de eerste uitgifte.

Lees verder

InEen.nl

InEen gelooft in de kracht van samenwerking in de eerstelijnszorg. InEen ondersteunt zorgorganisaties en professionals bij organiseren en samenwerken.

Lees verder

Samenwerkeneerstelijnszorg.nl

Deze website richt zich op multidisciplinaire samenwerking. Gericht op verschillende doelgroepen en thema’s binnen de eerste lijn, met name op wijkniveau.

Lees verder

Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM.nivel.nl)

De Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) geeft inzicht in de verwachte vraag naar en het aanbod van eerstelijnsgezondheidszorg voor het gebied van uw interesse.

Lees verder

Bewaking op contra-indicatieaard (Z-Index.nl)

Deze implementatierichtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking tussen een geneesmiddel en een contra-indicatieaard.

Lees verder

Pharmatube.nl

Met de website Pharmatube.nl vindt uw patiënt belangrijke informatie over de werking en het gebruik van zijn geneesmiddel, met duidelijke instructiefilmpjes.

Lees verder

Ontslag onderbouwen (UWV.nl)

Het UWV moet beschikken over genoeg gegevens om uw ontslagaanvraag goed te kunnen beoordelen.

Lees verder

Ontslag om bedrijfseconomische redenen (UWV.nl)

Heeft u minder werk door veranderingen in uw bedrijfseconomische situatie? Dan kan dat aanleiding zijn voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Lees verder

Benchmarkverslag kwaliteitsmeting 2013 (Desan.nl)

In het benchmarkverslag voor uw apotheek staan de uitkomsten van uw apotheek ten opzichte van de landelijke scores.

Lees verder

Het kwaliteitsprofiel van uw apotheek (Apotheek.nl)

Op Apotheek.nl kunnen patiënten snel en overzichtelijk de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van 'hun' apotheek zien. In het Kwaliteitsprofiel geven 8 duidelijke kenmerken een overzicht van de zorg- en dienstverlening van apotheken.

Lees verder

SSLcertificaten.nl

Meer over soorten SSL-certificaten en de kosten ervan.

Lees verder

Arbocatalogus apotheken (Arbo-apotheek.nl)

Het arbeidsomstandighedenbeleid dat apothekers moeten opvolgen is omschreven in de Arbocatalogus Openbare Apotheken. De Arbeidsinspectie heeft deze goedgekeurd. De inhoud is voor de Arbeidsinspectie maatgevend bij het toetsen van openbare apotheken.

Lees verder

InspectieSZW.nl

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Lees verder

RI&E Apotheken (RIE-apotheek.nl)

De risico-inventarisatie en -evaluatie helpt u bij opsporen en beheersen van de gevaren en risico's voor veiligheid, gezondheid en medewerkerswelzijn. U vult deze minimaal eens in de 4 jaar in, en bij ingrijpende veranderingen in de werksituatie in de apotheek.

Lees verder

CanMEDS (Royalcollege.ca)

CanMEDS is het competentiemodel voor de academische zorgprofessional.

Lees verder

European Society of Clinical Pharmacy (ESCPweb.org)

ESCP promoot sinds 1979 de klinische farmacie.

Lees verder

Statements and Guidelines (FIP.org)

De International Pharmaceutic Federation (FIP) stelt mondiale farmaceutische standaarden vast.

Lees verder

BrancheloketApotheken.nl

Het Brancheloket Apotheken is het loket voor re-integratie en terugdringing van het ziekteverzuim.

Lees verder

Movir.nl

Voor KNMP-leden die werken als zelfstandig gevestigd apotheker, biedt Movir extra voordeel op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Lees verder

Aanmeldformulier apotheker in dienstverband (LAD.nl)

Met dit formulier meldt u zich als loondienstapotheker aan bij de LAD.

Lees verder

Boek 'Apotheker en WGBO' (Juridischportaal.nl)

Het boek 'Apotheker en WGBO' van Jurriane Rendering helpt apothekers de vertaalslag te maken van de wettelijke bepalingen naar de praktijk.

Lees verder

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wetten.nl)

De WGBO beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.

Lees verder

Code goed gedrag (Federa.org)

Code goed gedrag voor omgang met patiëntgegevens bij wetenschappelijk onderzoek.

Lees verder

Boek 'Apotheek en privacy' (SDU.nl)

Het boek 'Apotheek en privacy' geeft een vertaling van de juridische begrippen met betrekking tot de privacy naar de praktijk van de apotheek.

Lees verder

Privacy: gedrag van apotheekteam doet veel (PW.nl)

In veel apotheken is de privacy nog onvoldoende gewaarborgd. Hoogste tijd om dit probleem aan te pakken want zorgverzekeraars kijken kritisch mee naar de zorgprestatie terhandstelling. “Het hele apotheekteam moet zich verantwoordelijk voelen voor de privacy.”

Lees verder

Toestemming van de patiënt (PW.nl)

Voor een goede en veilige zorgverlening dienen medicatiegegevens van een patiënt beschikbaar gesteld te worden. Het is daarbij van belang om rekening te houden met verschillende wet- en regelgeving.

Lees verder

Geneesmiddelenwet (Wetten.nl)

De Geneesmiddelenwet stelt de regels rondom geneesmiddelenvoorziening vast.

Lees verder

Besluit Geneesmiddelenwet (Wetten.nl)

Het Besluit Geneesmiddelenwet stelt nadere uitvoeringsvoorschriften bij de Geneesmiddelenwet vast.

Lees verder

Regeling Geneesmiddelenwet (Wetten.nl)

De Regeling Geneesmiddelenwet stelt enkele bepalingen bij de Geneesmiddelenwet vast.

Lees verder

Geneesmiddelenwet: Hoofdstuk 9 (Wetten.nl)

Hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet bevat de bepalingen over geneesmiddelreclame.

Lees verder

Zelfregulering in geneesmiddelenreclame (CGR.nl)

Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) heeft tot doel geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren in goede banen te leiden door middel van zelfregulering.

Lees verder

Opiumwet (Wetten.nl)

De Opiumwet verbiedt het bezit van bepaalde middelen.

Lees verder

Schengenverklaring (Farmatec.nl)

Farmatec (behorend bij CIBG/VWS) biedt informatie over de aanvraag van een Schengenverklaring.

Lees verder

Richtsnoeren voor de zorgsector (ACM.nl)

Met de 'Richtsnoeren voor de zorgsector' van de Autoriteit Consument & Markt moet het voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere partijen duidelijker worden welke samenwerkingsvormen en gedragingen wel en niet zijn toegestaan op basis van de Mededingingswet.

Lees verder

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg (NZa.nl)

Deze beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit beschrijft de 12 prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg.

Lees verder

Beleidsregel innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties (NZa.nl)

Deze beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit geeft zorgaanbieders en zorgverzekeraars/zorgkantoren de mogelijkheid om maximaal 3 jaar kleinschalig te experimenteren met zorg waarvoor nog geen prestatie bestaat.

Lees verder

Eerste Uitgifte-monitor (SFK.nl)

Met de Eerste Uitgifte-monitor van SFK kunt u uw declaraties van eerste-terhandstellings- gesprekken controleren en eventueel corrigeren.

Lees verder

Kamerbrief over proeftuinen en pilots Betere zorg met minder kosten (Rijksoverheid.nl)

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de zorginitiatieven populatiebekostiging (april 2013).

Lees verder

Landelijke monitor populatiemanagement: proeftuinen (RIVM.nl)

Monitor van het RIVM waarin 9 proeftuinen worden gevolgd om beter zicht te krijgen op het implementatieproces, de succes- en faalfactoren en het effect op de gezondheid van de populatie en de kwaliteit en kosten van de zorg (maart 2014).

Lees verder

Research paper Populatiebekostiging: panacee, hype of verkapt kartel? (NZa.nl)

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat in een research paper uitgebreid in op de verschillende vormen en de voor- en nadelen van populatiebekostiging (september 2013).

Lees verder

Besluit zorgverzekering (Wetten.nl)

Het Besluit zorgverzekering bevat bepalingen die het preferentiebeleid mogelijk maken.

Lees verder

Medicijnprijzen en vergoedingen (Apotheek.nl)

Per verzekeraar en per medicijn kan de prijs verschillen. Op Apotheek.nl vindt uw patiënt uitleg over de systemen die zorgverzekeraars toepassen, de gevolgen hiervan, de rol van de apotheker en wat hij/zij zelf kan doen.

Lees verder

Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg (NZa.nl)

De Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit verplicht apothekers de standaardprijslijst te hanteren.

Lees verder

Promotiekaartje www.ikgeeftoestemming.nl (VZVZ.nl)

Dit kaartje (A6-formaat) geeft u mee aan de patiënt om hem te informeren over de website www.ikgeeftoestemming.nl.

Lees verder

Ikgeeftoestemming.nl

Via www.ikgeeftoestemming.nl kan uw patiënt toestemming geven voor het elektronisch beschikbaar stellen van zijn medische gegevens via het LSP.

Lees verder

Folder: Beter geholpen met goede informatie (VZVZ.nl)

Deze folder geeft kort en bondig weer wat het belang is van het uitwisselen van medische gegevens via de zorginfrastructuur en hoe de zorgconsument toestemming kan geven.

Lees verder

Brochure: Uw medische gegevens elektronisch delen? (VZVZ.nl)

Deze brochure bevat alle informatie die een zorgconsument nodig heeft om een weloverwogen beslissing te nemen over wel of geen toestemming geven voor het LSP.

Lees verder

Dienst Opt-in (VECOZO.nl)

Met de dienst Opt-in van VECOZO kunt u als apotheker snel en makkelijk berichten ontvangen van de website www.ikgeeftoestemming.nl.

Lees verder

Voorlichtingsmateriaal LSP bestellen (VZVZ.nl)

Om u te ondersteunen bij de voorlichting over het LSP kunt u verschillende materialen bestellen bij VZVZ.

Lees verder

Handleiding Opt-in aanmeldingen (VECOZO.nl)

Handleiding voor de dienst Opt-in aanmeldingen van VECOZO.

Lees verder

Toestemming patiënt (VZVZ.nl)

Om medische gegevens via het LSP beschikbaar te kunnen stellen voor raadpleging door andere zorgaanbieders is de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig.

Lees verder

Tips voor gebruik dienst Opt-in (VECOZO.nl)

Heeft u uw praktijk of apotheek al aangemeld voor de dienst Opt-in? Hier vindt u een aantal belangrijke tips op een rij om te werken met de dienst Opt-in van VECOZO.

Lees verder

Informatiemateriaal LSP (VZVZ.nl)

VZVZ biedt een animatie, rechtenvrije foto's en banners over het LSP.

Lees verder

Tekst LSP voor uw website of nieuwsbrief (VZVZ.nl)

Wilt u in uw nieuwsbrief of op uw website aandacht besteden aan de mogelijkheid online toestemming te regelen? Maak dan gebruik van deze standaardtekst voor apotheken.

Lees verder

UZI-vergoedingencheck (VZVZ.nl)

Met de UZI-vergoedingencheck van VZVZ kunt u nagaan wat voor vergoeding u kunt verwachten voor de UZI-middelen die u bestelt.

Lees verder

Vergoedingenreglement (VZVZ.nl)

In de het reglement staan de voorwaarden waaraan zorgverleners moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor het LSP.

Lees verder

VZVZ Derdengelden (VZVZ.nl)

VZVZ Derdengelden regelt de uitbetaling van vergoedingen van verzekeraars aan individuele zorgaanbieders.

Lees verder

Aansluiten op het LSP (VZVZ.nl)

Om via de zorginfrastructuur van het LSP gegevens te kunnen uitwisselen, moet uw zorginformatiesysteem hierop zijn aangesloten. Lees welke stappen u hiervoor moet zetten.

Lees verder

Checklist aansluiten op het LSP (VZVZ.nl)

Wilt u het aansluiten op en gebruikmaken van het LSP gemakkelijker maken? Maak dan gebruik van 1 van de checklists van VZVZ.

Lees verder

Regionalisatie LSP (VZVZ.nl)

Op de website van VZVZ vindt u de spelregels voor de regionalisatie van het LSP.

Lees verder

Over de VZVZ (VZVZ.nl)

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens via de zorginfrastructuur van het LSP.

Lees verder

Convenant gebruik landelijke zorginfrastructuur 2013-2016 (VZVZ.nl)

Met dit convenant spreken partijen hun bereidheid uit om de landelijke zorginfrastructuur tot een succes te maken en zo een bijdrage te leveren aan een efficiëntere, betere en veiligere zorgverlening.

Lees verder

Businessplan VZVZ 2013-2016 (VZVZ.nl)

Het businessplan VZVZ 2013-2016 hoort bij het convenant Gebruik landelijk zorginfrastructuur 2013-2016.

Lees verder

Zorginnovatieproces (Zorgvoorinnoveren.nl)

De website Zorg voor innoveren onderscheidt 6 fases in het innovatieproces. Voor elke fase geven zij u advies en informatie.

Lees verder

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

De RVO ondersteunt ondernemend Nederland. Met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving.

Lees verder

Geautomatiseerde medicijndispenser (Innospense.com)

Over de geautomatiseerde medicijndispenser van Innospense.

Lees verder

Vragen en antwoorden zorgaanbieder LSP (VZVZ.nl)

VZVZ beantwoordt vragen van zorgaanbieders over het LSP.

Lees verder

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA.nl)

De NVZA stelt zich als doel het behartigen van de belangen van de Nederlandse ziekenhuisapothekers.

Lees verder

Nederlandse Industrie Apothekers vereniging (NIA.nl)

De NIA behartigt de belangen van de Nederlandse industrieapothekers en bevordert de industriële farmacie in al haar facetten.

Lees verder

Vereniging van Apothekers in opleiding tot Ziekenhuisapotheker (VAZA.nl)

VAZA is de belangenbehartiger van apothekers in opleiding tot project- en ziekenhuisapotheker.

Lees verder

Vereniging van Jonge Apothekers (VJA.nl)

De VJA komt op voor de belangen van de beginnende openbaar apotheker tijdens de 1ste jaren van hun carrière. Ook zet zij zich in voor de toekomst van de professie en de kwaliteit van dienstverlening aan patiënten.

Lees verder

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK.nl)

De SFK verzamelt en analyseert de geneesmiddelenuitgifte van 95% van de openbare apotheken in Nederland. De verzamelde gegevens dienen ter ondersteuning van de apotheekpraktijk en worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Lees verder

Z-Index (Z-index.nl)

Z-Index verzamelt, controleert, koppelt, verrijkt en distribueert gegevens over geneesmiddelen, zelfzorgproducten en medische hulpmiddelen. Deze gegevens biedt Z-Index aan in de G-Standaard.

Lees verder

LinkedIn-groep BO3-sectie KNMP

Via deze LinkedIn-groep kunnen BO3-leden informatie delen. De leden worden gestimuleerd zich hierbij aan te sluiten. Daarnaast ontvangen BO3-leden via e-mail informatie over de activiteiten van BO3.

Lees verder

LinkedIn-groep 2.0 District Noord

Deze subgroep van de LinkedIn-groep KNMP 2.0 is speciaal bedoeld voor contacten en interactieve communicatie tussen KNMP-leden in District Noord.

Lees verder

LinkedIn-groep 2.0 District Middenzuid

Deze subgroep van de LinkedIn-groep KNMP 2.0 is speciaal bedoeld voor contacten en interactieve communicatie tussen KNMP-leden in District Middenzuid.

Lees verder

LinkedIn-groep 2.0 District Midden

Deze subgroep van de LinkedIn-groep KNMP 2.0 is speciaal bedoeld voor contacten en interactieve communicatie tussen KNMP-leden in District Midden.

Lees verder

LinkedIn-groep 2.0 District Noordwest I

Deze subgroep van de LinkedIn-groep KNMP 2.0 is speciaal bedoeld voor contacten en interactieve communicatie tussen KNMP leden in District Noordwest I.

Lees verder

LinkedIn-groep 2.0 District Noordwest II

Deze subgroep van de LinkedIn-groep KNMP 2.0 is speciaal bedoeld voor contacten en interactieve communicatie tussen KNMP leden in District Noordwest II.

Lees verder

LinkedIn-groep 2.0 District Oost

Deze subgroep van de LinkedIn-groep KNMP 2.0 is speciaal bedoeld voor contacten en interactieve communicatie tussen KNMP leden in District Oost.

Lees verder

LinkedIn-groep 2.0 District West

Deze subgroep van de LinkedIn-groep KNMP 2.0 is speciaal bedoeld voor contacten en interactieve communicatie tussen KNMP leden in District West.

Lees verder

LinkedIn-groep 2.0 District Zuidoost I

Deze subgroep van de LinkedIn-groep KNMP 2.0 is speciaal bedoeld voor contacten en interactieve communicatie tussen KNMP leden in District Zuidoost I.

Lees verder

LinkedIn-groep 2.0 District Zuidoost II

Deze subgroep van de LinkedIn-groep KNMP 2.0 is speciaal bedoeld voor contacten en interactieve communicatie tussen KNMP-leden in District Zuidoost II.

Lees verder

LinkedIn-groep 2.0 District Zuidwest I

Deze subgroep van de LinkedIn-groep KNMP 2.0 is speciaal bedoeld voor contacten en interactieve communicatie tussen KNMP-leden in District Zuidwest I.

Lees verder

LinkedIn-groep 2.0 District Zuidwest II

Deze subgroep van de LinkedIn-groep KNMP 2.0 is speciaal bedoeld voor contacten en interactieve communicatie tussen KNMP leden in District Zuidwest II.

Lees verder

Vacacturebank voor apothekers (Farmavacaturebank.nl)

Een onafhankelijke vacaturebank voor apothekers. Hier vindt u ook vacatures voor ApIOS. Deze site is een initiatief van de Vereniging van Jonge Apothekers.

Lees verder