Privacyverklaring voor sollicitanten KNMP

De KNMP legt in het kader van uw sollicitatie bepaalde persoonsgegevens van u vast. Deze worden alleen gebruikt voor uw sollicitatietraject en de bijbehorende administratie. De gegevens worden beveiligd tegen inbreuk door derden.

De KNMP bewaart uw cv en sollicitatiebrief voor de duur van vier weken of met uw (schriftelijke) toestemming voor maximaal een jaar. De rest van uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra deze niet meer noodzakelijk zijn of indien de wet dit verplicht.

De KNMP verwerkt uw gegevens voor het eerst wanneer u solliciteert bij de KNMP. Dit zijn de gegevens die u zelf aan ons tegemoet doet komen zoals uw sollicitatiebrief, uw cv, de gegevens die u achterlaat ten behoeve van het contactformulier en gegevens die uit persoonlijke contacten voortkomen zoals telefoongesprekken, mailcontact en de fysieke sollicitatieprocedure. Ook registreert de KNMP uw IP-adres ten behoeve van bezoekersstatistieken.

De KNMP-medewerkers raadplegen uw persoonsgegevens alleen als zij betrokken zijn bij het sollicitatieproces of zover dit nodig is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit gebeurt zodat de KNMP haar functie als werkgever goed uit kan oefenen, uw geschiktheid voor de functie of andere vacatures kan beoordelen en contact met u kan opnemen over de voortgang van uw sollicitatie. Het kan ook zijn dat de KNMP een screening uitvoert van uw sociale media en andere openbare bronnen.

De afdeling ICT onderhoudt en beheert de informatievoorziening. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN 7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks deze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens, dan meldt de KNMP dat bij de Data Protection Officer en de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Uw rechten 

Als de KNMP de gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. De KNMP vraagt ook om uw toestemming, voordat ze uw gegevens beschikbaar stelt aan derden.

Ook heeft u het recht op inzage in uw gegevens. U kunt hierover contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) van de KNMP. Wanneer blijkt dat gegevens niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door de KNMP te laten corrigeren of te laten verwijderen. 

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als de inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen. 

Klachten 

Heeft u klachten of juist complimenten over de wijze waarop de KNMP uw gegevens behandelt? Neem dan contact op met de DPO. Mocht u er met de DPO niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Data Protection Officer:
Dhr. F. Moss via

Contact

Data Protection Officer

(070) 373 71 19 dpo@knmp.nl