SIG Ethiek en Filosofie van de Farmacie

De Special Interest Group (SIG) Ethiek en Filosofie van de Farmacie (SIG EFF) ontwikkelt inzichten, methoden en producten die de apotheker helpen om zijn functie als farmaceutisch specialist, onderzoeker of zorgverlener op een professionele en ethisch verantwoorde wijze te realiseren.

De SIG EFF gebruikt theorieën en methoden uit filosofisch-ethische disciplines en vertalen deze naar de praktijk van apothekers. De SIG baseert zich daarnaast op het CanMEDS-competentiemodel voor de academische zorgprofessional. Doel is de kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorg verbeteren.

Samenstelling SIG EFF

De SIG EFF streeft naar een goede balans tussen de leden van de verschillende geledingen van de KNMP. Openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, industrieapothekers en apothekers uit beleid, onderzoek en onderwijs maken deel uit van de speciale interessegroep. Op deze manier presenteert zich een brede apothekerspraktijk van de ethische problematiek.

Voorzitter van de SIG is mevr. Yuen Yee Li.

Kerngroep en interessegroep

De SIG EFF heeft een kerngroep en een interessegroep. De kerngroep vergadert 5 tot 6 keer per jaar. Bij gelegenheid worden werkgroepen ingesteld die zich met specifieke deelgebieden bezighouden. Kerngroepleden beschikken over filosofische en/of ethische expertise, dan wel het voornemen tot verdieping op dit terrein. Interesseleden ontvangen de agenda van de SIG EFF en relevante informatie over lopende zaken, opleidingen, symposia en congressen.

Filosofie en ethiek voor apotheker

De apotheker profileert zich steeds meer als zorgverlener en richt zich op de zorgbehoefte van de patiënt. Daardoor komen dilemma’s in de praktijk vaker voor en hebben ethische aspecten meer aandacht nodig. De SIG EFF pleit ervoor dat de apotheker tijdens de universitaire studie en in vervolgopleidingen leert hoe hiermee om te gaan. Via een methodische discussie worden concrete dilemma’s bespreekbaar gemaakt en wordt naar oplossingen gezocht. Op deze manier verstevigt de rol van de apotheker als zorgverlener. Zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen hanteren een soortgelijke systematische aanpak.

Resultaten SIG EFF

Enkele resultaten van de SIG EFF:

  • ontwerp PAO-cursus over dilemma’s in de farmacie;
  • bijdrage aan de KNMP-reactie op de 2e evaluatie van de Euthanasiewet; 
  • bijdrage aan de herziening van het Professioneel Statuut
  • aanzet tot de ontwikkeling van het Handvest van de apotheker door de Werkgroep Professionaliteit. De SIG EFF beheert nu de inhoud van het Handvest van de apotheker; 
  • adviseren van de opleidingsdirecteur openbare farmacie over aandacht voor het ontwikkelen van ethische competenties bij de vernieuwing van de opleiding tot openbaar apotheker specialist;
  • bijdrage aan de internationale discussie over de kernwaarden van de farmacie tijdens het congres van de Internationale Pharmaceutical Federation (FIP) 2012 en 2013;
  • bijdrage aan de herziening van het FIP Statement of Professional Standards, Code of Ethics for Pharmacists.

Lid worden

Als geïnteresseerde apotheker bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de SIG EFF als kerngroeplid of interesselid.

Voor aanmelding en meer informatie over de SIG EFF kunt u contact opnemen met:

Contact

Secretaris SIG EFF
Dirk Stobbe

(06) 51 16 93 19 sigethiek@knmp.nl