Profielschets WSO-bestuursfunctie

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO), en daarmee het WSO-bestuur, heeft tot doel de vakinhoudelijke belangen van openbaar apothekers te behartigen. De WSO is verantwoordelijk voor de aard en het niveau van de huidige en toekomstige beroepsuitoefening in de openbare farmacie. Het WSO-bestuur levert een bijdrage aan de beleidsvorming over de vakinhoud en geeft richting aan de ontwikkelingen van het beroep.

Belangrijke aandachtspunten zijn het verder ontwikkelen en implementeren van de Professionele Standaard, de modernisering van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker, de herregistratie en verdere vormgeving en positionering van de kaderapotheker. Verder wil het WSO-bestuur een herkenbaar aanspreekpunt zijn voor de leden.

Algemeen profiel

Voor elke lid geldt het volgende algemene profiel:

 • Apotheker, bij voorkeur een openbaar apotheker (het WSO-bestuur zal per 12 mei 2021 moeten bestaan uit minimaal vier openbaar apothekers).
 • Aantoonbare bestuurservaring en natuurlijk gezag.
 • Toont zich betrokken bij de visie, beleidsuitgangspunten en doelstellingen van de vereniging.
 • Aantoonbare ervaring op het terrein van farmaceutische patiëntenzorg in de openbare farmacie.
 • Voldoende kennis van de zorgsector, de farmaceutische patiëntenzorg en de farmacie.
 • Spant zich in voor het beroepsbelang van openbaar apothekers.
 • Is voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak te vervullen.

Competenties

 • Integriteit: algemeen aanvaarde sociale en ethische normen handhaven.
 • Visie: in hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen; de doelstellingen voor het langetermijnbeleid formuleren.
 • Strategisch inzicht: acteren in het landelijke politiek-beleidsmatig krachtenveld van de KNMP en WSO.
 • Kritisch vermogen: zaken overdenken van meerdere kanten, geen overhaaste conclusies trekken en onafhankelijk durven opereren.
 • Lef: tijdig durven ingrijpen als dat noodzakelijk is.
 • Inspireren: anderen enthousiast kunnen maken voor te bereiken doelen.
 • Omgevingssensitief: signalen uit de omgeving oppakken en daar, waar nodig, actie op ondernemen.
 • Analytisch vermogen: vraagstukken, probleemstellingen en conflicten doorzien en met toepasbare maatregelen komen.
 • Teamgeest: als lid van het team collegiaal kunnen optreden met behoud van kritisch vermogen.
 • Communicatieve vaardigheden: waaronder goed kunnen argumenteren en empathisch kunnen luisteren.

Pre als kandidaten ervaring hebben

Gezien de huidige samenstelling van het WSO-bestuur en de ontwikkeling van het beroep hebben kandidaten, naast het bovengenoemde profiel een pre als ze voldoen aan één of meerdere van onderstaande oriëntaties:

 • Wetenschap: betrokkenheid of ervaring met wetenschappelijk onderzoek.
 • Onderwijs en opleiding: ervaring als opleider in de opleiding tot openbaar apotheker of in het academisch onderwijs.
 • Transmuraal: ervaring in een transmurale werkomgeving of poliklinische setting.
 • Kaderapotheker (in ontwikkeling) met regionale functie.

Plaats in de KNMP

Leden van het WSO-bestuur worden door het KNMP-bestuur benoemd. Een KNMP-bestuurslid is voorzitter van het WSO-bestuur.

Samenstelling en benoeming

Het reglement van de WSO geeft aan dat het sectiebestuur bestaat uit WSO-leden (omschreven in de Statuten van de KNMP) en dat meer dan de helft van deze leden openbaar apotheker dient te zijn. De bestuurders worden voor drie jaar benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar. Met het oog op de continuïteit wordt een rooster van aftreden opgesteld. Een ambtelijk secretaris ondersteunt het WSO-bestuur.

Contact

Secretaris selectiecommissie WSO
Inka Nanninga

(070) 373 71 23 wso@knmp.nl