Sectie WSO

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) verankert het vak van openbaar apotheker in de zorg door zich in te zetten op Ontwikkeling, Opleiding, Ondersteuning en Onderzoek.

Binnen de sectie WSO ontwikkelen openbaar apothekers gezamenlijk het apothekersvak verder. Ze helpen elkaar om de nieuwste ontwikkelingen in praktijk te brengen en dragen daarvan de waarde uit naar andere zorgverleners, patiënten en de politiek.

Werkzaamheden WSO

De WSO zet zich in voor Ontwikkeling, Opleiding, Ondersteuning en Onderzoek (de 4 O's). De werkzaamheden richten zich zodoende op de ontwikkeling van richtlijnen en standaarden, passend onderwijs verzorgen in registratie en herregistratie, het beschikbaar stellen van protocollen, werkinstructies, nascholing en websearches, en het uitzetten en begeleiden van praktijkonderzoek.

Binding met het veld via SIG’s

Belangrijk hierbij is de verbinding met het veld en andere eerstelijnszorgverleners. Om dit mogelijk te maken zijn SIG's gevormd. Deze tonen aan waar en op wat voor manier apothekers rond specifieke onderwerpen een waardevolle bijdrage (kunnen) leveren voor patiënten of in samenwerkingsverbanden. Leden van de SIG’s zijn niet per se apothekers. Zo is er ruimte voor verbinding met andere zorgverleners of geïnteresseerden.

Naast de SIG’s is ook de werkgroep ‘samenwerking in de keten’ actief. De werkgroep heeft een verkennende taak en onderzoekt welke quickwins tot risicoreductie te identificeren zijn binnen de hele farmaceutische zorgketen; eerste- en tweedelijn. De WSO neemt, naar aanleiding van behoefte uit het veld of op voorspraak, het initiatief om nieuwe SIG’s op te richten.

Contact

Secretaris sectie WSO
Inka Nanninga

(070) 373 71 23 WSObestuur@knmp.nl