Profielschets lid LOA-commissie – zetel zelfstandige apotheker

De LOA-commissie vertegenwoordigt de kern van het vak vanuit bedrijfsmatig perspectief, waarbij het gaat om continuïteit van de apotheek en goede en gezonde bedrijfsvoering. De sectiecommissie is het aanspreekpunt voor de leden van de sectie LOA binnen de KNMP.

Er zijn in de LOA-commissie twee vacatures. Het betreft zetels voor een zelfstandige apotheker. Ieder commissielid heeft één of meerdere aandachtsgebieden. De diverse aandachtsgebieden worden onderling binnen de commissie verdeeld.

1. Plaats in de KNMP

De Algemene Vergadering van de KNMP benoemt de leden van de LOA-commissie op voordracht van het KNMP-bestuur. De LOA-commissie legt verantwoording af aan het KNMP-bestuur.

2. Samenstelling en benoeming

Met behulp van kwaliteitszetels wordt rekening gehouden met de verhouding tussen ketenapotheken en zelfstandige apotheken. Deze verdeling moet recht doen aan de marktverhoudingen. Die verhouding is momenteel ongeveer 1:3. Op basis van bovenstaande overwegingen, bestaat een LOA-commissie van zeven leden uit twee leden namens ketenapotheken en vijf leden namens zelfstandige apotheken. De commissieleden worden voor drie jaar benoemd.

3. Taken en verantwoordelijkheden

 • Formuleren van door de achterban gedragen beleidsadviezen aan het KNMP-bestuur.
 • Bevorderen onderling contact van de sectieleden door het organiseren van bijeenkomsten waarin de specifieke zorgen en wensen van de leden van de sectie aan de orde komen en zij worden geïnformeerd over voor hen specifieke thema’s.
 • Fungeren als aanspreekpunt voor eigenaren of vertegenwoordigers van apotheken, lid van de sectie LOA.

4. Algemeen profiel

 • Is geen lid van het KNMP-bestuur of andere sectiecommissie of het WSO-bestuur en geen werknemer van het KNMP-bureau.
 • Opteert bij voorkeur voor de maximale termijn.
 • Heeft affiniteit met de doelstellingen van de Vereniging.
 • Voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak te vervullen.
 • Spant zich in voor het belang van apotheekpraktijken.
 • Heeft strategisch inzicht in het politiek-beleidsmatig krachtenveld waarin de KNMP landelijk acteert.
 • Heeft voldoende kennis van farmacie en in het bijzonder van de bedrijfsbelangen van openbare apotheken, waaronder financiële exploitatie en bekostigingsmodellen.
 • Toont betrokkenheid bij de visie, beleidsuitgangspunten en doelstellingen van de KNMP.

5. Competenties

Voor alle leden van de LOA-commissie geldt dat de volgende competenties bij uitstek ontwikkeld moeten zijn:

 • Integriteit: algemeen aanvaarde sociale en ethische normen handhaven.
 • Visie: In hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen; de doelstellingen voor het langetermijnbeleid formuleren.
 • Kritisch vermogen: zaken overdenken van meerdere kanten, geen overhaaste conclusies trekken en onafhankelijk durven te opereren.
 • Lef: tijdig durven ingrijpen als dat noodzakelijk is.
 • Inspireren: anderen enthousiast kunnen maken voor te bereiken doelen.
 • Omgevingssensitief: signalen uit de omgeving oppakken en daar, waar nodig, actie op ondernemen.
 • Analytisch vermogen: vraagstukken, probleemstellingen en conflicten doorzien en met toepasbare maatregelen komen.
 • Teamgeest: als lid van het team collegiaal kunnen optreden met behoud van kritisch vermogen.
 • Communicatieve vaardigheden waaronder, met name, goed kunnen argumenteren en empathisch kunnen luisteren.

6. Specifieke kwaliteiten

 • Vertegenwoordigt een lid van de sectie, gekenmerkt als zelfstandige apotheek.
 • Heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring (tenminste 3 jaar op regionaal/landelijk niveau) en natuurlijk gezag.
 • Is in staat om een goede belangenafweging te maken binnen verenigingscontext.

7. Minimumeisen

 • Is apotheker en eigenaar of vertegenwoordiger van een zelfstandige apotheek, lid van de sectie LOA.
 • Heeft aantoonbare bestuurservaring (tenminste 3 jaar op regionaal/landelijk niveau).
 • Voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak te vervullen.
 • Heeft aantoonbare ervaring en affiniteit met bedrijfsbelangen van openbare apotheken, zoals bekostigingsmodellen.

Contact

Laila Luyt
Secretaris selectiecommissie LOA

(070) 373 72 09 l.luyt@knmp.nl