Profielschets leden Commissie LOA

De Commissie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) heeft tot taak de belangen van de openbare apotheken te behartigen en een herkenbaar aanspreekpunt te zijn voor de leden van de sectie LOA. Ieder commissielid heeft één of meerdere aandachtsgebieden. De diverse aandachtsgebieden worden onderling binnen de commissie verdeeld.

De Commissie LOA heeft per juni 2021 twee vacatures. Het betreft één zetel voor een vertegenwoordiger van zelfstandige apotheken en één zetel voor een vertegenwoordiger van ketenapotheken.

Plaats in de KNMP

De Commissie LOA onderhoudt contact met de leden van de sectie en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het KNMP-bestuur inzake dossiers die vanuit bedrijfsmatig perspectief van openbare apotheken relevant zijn binnen het door het KNMP-bestuur vastgestelde beleid. De Algemene Vergadering benoemt de commissieleden. De Commissie LOA legt verantwoording af aan het KNMP-bestuur.

Samenstelling en benoeming

Met behulp van kwaliteitszetels wordt rekening gehouden met de verhouding tussen ketenapotheken en zelfstandige apotheken. Deze verdeling moet recht doen aan de marktverhoudingen. Die verhouding is momenteel ongeveer één op drie. Op basis van bovenstaande overwegingen bestaat een Commissie LOA van zeven leden uit twee leden namens ketenapotheken en vijf leden namens zelfstandige apotheken.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Formuleren van door de achterban gedragen beleidsadviezen aan het KNMP-bestuur;
 • Bevorderen onderling contact van de sectieleden door het organiseren van bijeenkomsten waarin de specifieke zorgen en wensen van de leden van de sectie aan de orde komen. Ook worden zij geïnformeerd over voor hen specifieke thema’s;
 • Fungeren als aanspreekpunt voor eigenaren of vertegenwoordigers van apotheken, lid van de sectie LOA.

Algemeen profiel

 • Heeft affiniteit met de doelstellingen van de Vereniging.
 • Spant zich in voor het belang van apotheekpraktijken.
 • Heeft strategisch inzicht in het politiek-beleidsmatig krachtenveld waarin de KNMP en LOA landelijk acteren.
 • Heeft voldoende kennis van farmacie en in het bijzonder van de financiële exploitatie van apotheken.
 • Toont betrokkenheid bij de visie, beleidsuitgangspunten en doelstellingen van de KNMP.
 • Heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring (ten minste drie jaar op regionaal/landelijk niveau) en natuurlijk gezag.
 • Voldoende kennis van farmacie en in het bijzonder van de financiële exploitatie van apotheken.
 • Is geen lid van het KNMP-bestuur, het WSO-bestuur of de Commissie AGM en geen werknemer van het KNMP-bureau.
 • Opteert bij voorkeur voor de maximale termijn.

Competenties

Voor alle leden van de Commissie LOA geldt dat de volgende competenties bij uitstek ontwikkeld moeten zijn:

 • Integriteit: algemeen aanvaarde sociale en ethische normen handhaven.
 • Visie: in hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen; de doelstellingen voor het langetermijnbeleid formuleren.
 • Kritisch vermogen: zaken overdenken van meerdere kanten, geen overhaaste conclusies trekken en onafhankelijk durven te opereren.
 • Lef: tijdig durven ingrijpen als dat noodzakelijk is.
 • Inspireren: anderen enthousiast kunnen maken voor te bereiken doelen.
 • Omgevingssensitief: signalen uit de omgeving oppakken en daar, waar nodig, actie op ondernemen.
 • Analytisch vermogen: vraagstukken, probleemstellingen en conflicten doorzien en met toepasbare maatregelen komen.
 • Teamgeest: als lid van het team collegiaal kunnen optreden met behoud van kritisch vermogen.
 • Communicatieve vaardigheden: waaronder goed kunnen argumenteren en empathisch kunnen luisteren.

Minimumeisen

 • Aantoonbare bestuurservaring (ten minste drie jaar op regionaal/landelijk niveau) en natuurlijk gezag;
 • Aantoonbare ervaring en affiniteit met bedrijfsbelangen van openbare apotheken, zoals bekostigingsmodellen;
 • Voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak te vervullen (gemiddeld 4 uur per week).

Specifieke kwaliteiten zetel zelfstandige apotheken

 • Vertegenwoordigt een zelfstandige apotheek, lid van de sectie LOA;
 • Is in staat om een goede belangenafweging te maken binnen de verenigingscontext.

Specifieke kwaliteiten zetel ketenapotheken

 • Vertegenwoordigt de ketenapotheken, lid van de sectie LOA;
 • In staat samenwerking te bevorderen en leden te binden.

Contact

Laila Luyt
Secretaris selectiecommissie LOA

(070) 373 72 09 selectieloa@knmp.nl