Profielschets bestuurslid AGM

Het sectiebestuur van de Sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) vertegenwoordigt de leden van de KNMP die werkzaam zijn buiten de directe individuele patiëntenzorg. De AGM'er oefent zijn professie op veel verschillende werkterreinen uit. Hierbij staat de deskundigheid over het geneesmiddel altijd centraal, in relatie tot het individu of in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen. Het bestuur vertegenwoordigt de sectie en zorgt ervoor dat AGM binnen de KNMP met één stem spreekt.

Minimumeisen voor bestuurslid AGM

 • Gewoon lid van de sectie AGM.
 • Sterke affiniteit met het werkveld geneesmiddel en maatschappij.
 • Netwerk binnen de sectie AGM en de farmacie.
 • Ervaring die aansluit bij de rol als bestuurder.
 • Ondernemend en slagvaardig.

Algemeen profiel

 • Affiniteit met de doelstellingen van de Vereniging.
 • Betrokkenheid bij de visie, beleidsuitgangspunten en doelstellingen van de KNMP.
 • Strategisch inzicht in het politiek-beleidsmatig krachtenveld waarin de KNMP/AGM acteert.
 • Is voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak te vervullen.
 • Opteert bij voorkeur voor de maximale bestuurstermijn.
 • Geen lid van het KNMP-bestuur of ander sectiebestuur en geen werknemer van het KNMP-bureau.

Competenties

Voor alle leden van het sectiebestuur geldt dat de volgende competenties bij uitstek ontwikkeld moeten zijn:

 • Integriteit: algemeen aanvaarde sociale en ethische normen handhaven.
 • Visie: In hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen; de doelstellingen voor het langetermijnbeleid formuleren.
 • Kritisch vermogen: zaken overdenken van meerdere kanten, geen overhaaste conclusies trekken en onafhankelijk durven te opereren.
 • Lef: tijdig durven ingrijpen als dat noodzakelijk is.
 • Inspireren: anderen enthousiast kunnen maken voor te bereiken doelen.
 • Omgevingssensitief: signalen uit de omgeving oppakken en daar, waar nodig, actie op ondernemen.
 • Analytisch vermogen: vraagstukken, probleemstellingen en conflicten doorzien en met toepasbare maatregelen komen.
 • Teamgeest: als lid van het team collegiaal kunnen optreden met behoud van kritisch vermogen.
 • Communicatieve vaardigheden waaronder, met name, goed kunnen argumenteren en empathisch kunnen luisteren.

Kernrollen

 • Strategische beleidsvorming.
 • Vertegenwoordiging sectie.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Realiseren van een door de achterban gedragen strategisch beleidsplan binnen de gestelde kaders van KNMP.
 • Beleidsvaststelling gerealiseerd binnen Sectieledenvergadering.
 • Toezicht op beleidsuitvoering gerealiseerd.
 • Beleidsbeïnvloeding.
 • Organisatie van infrastructuur om kennisdeling te realiseren.
 • Bevorderen onderling contact sectieleden.
 • Fungeren als aanspraakpunt van Apothekers Geneesmiddel & Maatschappij en gesprekspartner met de KNMP.

Plaats in de KNMP

 • De sectievergadering AGM benoemt, schorst en ontslaat het sectiebestuur.
 • Het AGM-bestuur legt verantwoording af aan de sectievergadering en het KNMP-bestuur.

Doel Sectie AGM

Het ontwikkelen van strategisch beleid en het – in afstemming met het KNMP-bestuur en LOA-bestuur – tot uitvoering laten brengen van dit beleid binnen de beleidskaders van de KNMP.

De sectieleden zijn actief in tal van sectoren en dragen vanuit hun brede kennis en ervaring bij aan het beleid van de KNMP en aan de meerwaarde die het vakgebied farmacie heeft voor de gehele samenleving. De Sectie heeft het doel de belangen van sectieleden te behartigen. Alsmede het bevorderen van kennisdeling en actieve participatie binnen de vereniging.

Samenstelling en benoeming

Conform art. 29, lid 2, sub c, en art. 37, lid 2 van de Statuten bestaat het sectiebestuur uit gewone leden van de sectie. Het bestuur benoemt de voorzitter en de vicevoorzitter uit zijn midden. De bestuurders worden voor drie jaar benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar.

Contact

Secretaris Commissie Kandidaatstelling AGM
Brigit Homan

06 52 09 36 29 verkiezingagm@knmp.nl