Profielschets lid AGM-commissie

De AGM-commissie heeft tot taak de belangen van apothekers geneesmiddel & maatschappij te behartigen en een herkenbaar aanspreekpunt te zijn voor de leden van de sectie. De commissie onderhoudt contact met de leden van de sectie en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het KNMP-bestuur op de terreinen waarop de sectieleden deskundig zijn.

Naast de AGM-commissie kent de sectie een klankbord als ondersteuning van de AGM-commissie en om recht te doen aan de diversiteit van de leden.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Formuleren van door de achterban gedragen beleidsadviezen aan het KNMP-bestuur binnen het door het KNMP-bestuur centraal vastgestelde beleid, vastgestelde beleidskaders en procedures.
 • Bevorderen onderling contact sectieleden door het organiseren van bijeenkomsten waarin de specifieke zorgen en wensen van de leden van de sectie aan de orde komen en zij worden geïnformeerd over voor hen specifieke thema’s.
 • Fungeren als aanspreekpunt van apothekers geneesmiddel & maatschappij binnen de KNMP.
 • Vertegenwoordiging van de sectie.

Algemeen profiel

 • Apotheker en gewoon lid van de Sectie AGM.
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring en natuurlijk gezag.
 • Affiniteit met de doelstellingen van de Vereniging.
 • Toont betrokkenheid bij de visie, beleidsuitgangspunten en doelstellingen van de KNMP.
 • Is voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak te vervullen.
 • Is geen lid van het KNMP-bestuur, het WSO-bestuur of de LOA-commissie en geen werknemer van het KNMP-bureau.
 • Opteert bij voorkeur voor de maximale termijn.

Competenties

Voor alle leden van de AGM-commissie geldt dat de volgende competenties bij uitstek ontwikkeld zijn:

 • Integriteit: algemeen aanvaarde sociale en ethische normen handhaven.
 • Visie: in hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen; de doelstellingen voor het langetermijnbeleid formuleren.
 • Kritisch vermogen: zaken overdenken van meerdere kanten, geen overhaaste conclusies trekken en onafhankelijk durven te opereren.
 • Lef: tijdig durven ingrijpen als dat noodzakelijk is.
 • Inspireren: anderen enthousiast kunnen maken voor te bereiken doelen.
 • Omgevingssensitief: signalen uit de omgeving oppakken en daar, waar nodig, actie op ondernemen.
 • Analytisch vermogen: vraagstukken, probleemstellingen en conflicten doorzien en met toepasbare maatregelen komen.
 • Teamgeest: als lid van het team collegiaal kunnen optreden met behoud van kritisch vermogen.
 • Communicatieve vaardigheden waaronder, met name, goed kunnen argumenteren en empathisch kunnen luisteren.

Minimumeisen

 • Draagvlak en relevant netwerk binnen de Sectie AGM;
 • Aantoonbare bestuurservaring (ten minste drie jaar op regionaal/landelijk niveau) en natuurlijk gezag;
 • Apotheker en gewoon lid van de Sectie AGM;
 • Voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak te vervullen (gemiddeld 4 uur per week).

Plaats in de KNMP

Leden van de AGM-commissie worden door de Algemene Vergadering benoemd op voordracht van het KNMP-bestuur. De commissieleden worden voor drie jaar benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar. Een KNMP-bestuurslid is voorzitter van de Sectie AGM. De AGM-commissie legt verantwoording af aan het KNMP-bestuur.

Contact

Secretaris selectiecommissie AGM
Brigit Homan

06 52 09 36 29 b.e.h.homan@knmp.nl