Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij AGM

Apothekers oefenen hun professie op veel verschillende werkterreinen uit. Hierbij staat de deskundigheid over het geneesmiddel altijd centraal, in relatie tot het individu of in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen.

Om de leden van de KNMP, die werkzaam zijn buiten de directe individuele patiëntenzorg, bij elkaar te brengen is in 2012 de sectie BO3 opgericht: Beleid, Onderzoek, Onderwijs en Overheid. Een groot deel van de leden van AGM is werkzaam op deze terreinen, maar ook bijvoorbeeld als consultant en adviseur op het gebied van innovatie, implementatie, geneesmiddel ontwikkeling etc. Mede om die reden is de naam van de sectie gewijzigd.

In 2016 is de (werk)titel BO3 vervangen door Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij. De sectie telt ongeveer 500 leden.

De sectie AGM

Het sectiebestuur (bestaande uit 3 leden) wordt bij haar activiteiten ondersteund door een brede klankbordgroep. Hiermee wordt de diversiteit van de verschillende werkterreinen van de Apothekers Geneesmiddel & Maatschappij meegenomen in het beleid van de sectie en de verschillende events.

Activiteiten

  • 3-4x per jaar themabijeenkomsten waar kennisdeling en netwerken centraal staan.
  • Op verzoek verdiepingssessies, bedoeld om 1 specifiek onderwerp met deskundigen uit de sectie verder te verkennen.
  • Sectie ledenvergadering (1x per jaar).

Lidmaatschap

Leden van de KNMP die werkzaam zijn op het gebied van Geneesmiddel & Maatschappij kunnen lid worden van de sectie.

Ook KNMP-leden die, naast het lidmaatschap van een andere sectie, een duidelijke affiniteit hebben met het aandachtsgebied Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij kunnen een aanvraag doen om buitengewoon lid te worden van de sectie.

Een verzoek om lid te worden kunt u richten aan de ledenadministratie: .

Beleidsspeerpunten 2017

Het sectiebestuur zet zich in voor een aantal speerpunten. De belangrijkste 3 zijn in 2017:

1) De BIG-herregistratie:
In 2016 is een grote groep apothekers door het CIBG opgeroepen zich te herregistreren in het kader van de wet BIG. Zorgprofessionals werkzaam in de individuele gezondheidszorg zijn door opname in dit register herkenbaar voor patiënten en andere instanties. Apothekers werken niet alleen in de individuele gezondheidszorg en zouden op basis van de wet BIG een toevoeging achter hun titel moeten plaatsen als zij niet langer in het BIG-register zijn opgenomen.

AGM hecht er waarde aan dat alle apothekers in staat worden gesteld hun titel van apotheker te kunnen voeren zonder de toevoeging ‘niet praktiserend’. De expertise van de apotheker kent een productgerichte expertise en een meer patiëntgericht expertise.

AGM zet zich in voor een goede ondersteuning van haar leden bij de registratie in het BIG-register. Dit doet zij in nauwe samenwerking met het KNMP-bureau, de NIA en verenigingen van andere zorgprofessionals zoals de KAMG (vereniging van Artsen Maatschappij en Gezondheid). Tevens zoekt zij samen met deze andere partijen naar een betere oplossing om zichtbaar onderscheid te maken tussen professionals werkzaam in de individuele gezondheidszorg en professionals werkzaam op de andere terreinen.

Lees meer over de BIG-herregistratie

2) Het AGM-profiel:
Het bestuur streeft naar een AGM-profiel waarin de competenties en expertises van de Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij eenduidig zijn benoemd. Dit draagt niet alleen bij aan een heldere positionering van de Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij, maar maakt ook zichtbaar waar de opleidings- en nascholing behoeftes liggen. Maatschappelijke herkenbaarheid van Apothekers Geneesmiddel & Maatschappij laat zien waar apothekers hun kennis en kunde inzetten voor een goede en doeltreffende geneesmiddelvoorziening in Nederland.
Bij het proces voor het opstellen van het profiel hoort ook het ontwikkelen van een opleidingsplan en het inrichten van nascholing.

Lees meer over opleidingen

3) Mentornetwerk:
Met het mentornetwerk wil de sectie AGM studenten farmacie en (jonge) apothekers kennis laten maken met de werkvelden waar Apothekers Geneesmiddel & Maatschappij werkzaam zijn. De geïnteresseerden kunnen via het mentornetwerk contact zoeken met een mentor die bereid is om zijn/haar werkervaring te delen. Dit kan zijn in de vorm van een informeel (telefoon)gesprek. Ook een dagje meelopen of zelfs een stage, behoren tot de mogelijkheden bij sommige van de mentoren.

Ga direct naar het Mentornetwerk (inloggen) Lees meer over het Mentornetwerk

Wilt u zich aanmelden als mentor?

Ga naar het aanmeldformulier

Informatie delen

Kennisdelen staat centraal binnen de sectie AGM. Sociale media wordt dan ook ingezet om dit te faciliteren. Naast de AGM-nieuwsbrief is er een, besloten, LinkedIn-groep waar leden nieuwe ontwikkelingen kunnen posten of discussies kunnen opstarten. Aanmelden kan via de LinkedIn-pagina KNMP Sectie AGM.

Contact

Sectie AGM
Fleur Kauer

06 31 01 46 89 f.kauer@knmp.nl