Sectie AGM

Leden van de sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) oefenen hun professie op veel verschillende werkterreinen uit. Hierbij staat de deskundigheid over het geneesmiddel altijd centraal, in relatie tot het individu of in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen.

Om de leden van de KNMP, die werkzaam zijn buiten de directe individuele patiëntenzorg, bij elkaar te brengen is in 2012 de sectie BO3 opgericht: Beleid, Onderzoek, Onderwijs en Overheid. Een groot deel van de AGM-leden is werkzaam op deze terreinen, maar ook bijvoorbeeld als consultant en adviseur op het gebied van innovatie, implementatie, geneesmiddel ontwikkeling etc. Mede om die reden is in 2016 de naam van de sectie gewijzigd naar AGM. De sectie telt bijna 600 leden.

De AGM-commissie (bestaande uit 4 leden) wordt bij haar activiteiten ondersteund door een brede klankbordgroep. Hiermee wordt de diversiteit van de verschillende werkterreinen van de AGM meegenomen in de advisering door de commissie en de verschillende events.

Activiteiten

  • 3-4 keer per jaar themabijeenkomsten waar kennisdeling en netwerken centraal staan.
  • Op verzoek verdiepingssessies, bedoeld om een specifiek onderwerp met deskundigen uit de sectie verder te verkennen.

Lidmaatschap

Leden van de KNMP die werkzaam zijn op het gebied van Geneesmiddel & Maatschappij kunnen lid worden van de sectie.

Ook KNMP-leden die, naast het lidmaatschap van een andere sectie, een duidelijke affiniteit hebben met het aandachtsgebied AGM kunnen een aanvraag doen om buitengewoon lid te worden van de sectie.

Een verzoek om lid te worden kunt u richten aan de ledenadministratie: .

Beleidsspeerpunten

De AGM-commissie zet zich in voor een aantal speerpunten. De belangrijkste drie zijn:

1) De BIG-herregistratie

In 2016 is een grote groep apothekers door het CIBG opgeroepen zich te herregistreren in het kader van de wet BIG. Zorgprofessionals werkzaam in de individuele gezondheidszorg zijn door opname in dit register herkenbaar voor patiënten en andere instanties. Apothekers werken niet alleen in de individuele gezondheidszorg en zouden op basis van de wet BIG een toevoeging achter hun titel moeten plaatsen als zij niet langer in het BIG-register zijn opgenomen.

AGM hecht er waarde aan dat alle apothekers in staat worden gesteld hun titel van apotheker te kunnen voeren zonder de toevoeging ‘niet praktiserend’. De expertise van de apotheker kent een productgerichte expertise en een meer patiëntgericht expertise.

AGM zet zich in voor een goede ondersteuning van haar leden bij de registratie in het BIG-register. Hierbij wordt zij ondersteund door het KNMP-bureau en werkt ze nauw samen met de NIA en verenigingen van andere zorgprofessionals zoals de KAMG (vereniging van Artsen Maatschappij en Gezondheid). Tevens zoekt zij samen met deze andere partijen naar een betere oplossing om zichtbaar onderscheid te maken tussen professionals werkzaam in de individuele gezondheidszorg en professionals werkzaam op de andere terreinen.

Lees meer over de BIG-herregistratie

2) Het AGM-profiel

Op initiatief van het AGM-bestuur is een concept-competentieprofiel opgesteld dat beschrijft welke competenties apothekers die merendeels buiten de directe patiëntenzorg werkzaam zijn met elkaar delen. Karakteristiek voor de Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij is het toepassen van farmaceutische deskundigheid op terreinen als onderzoek, onderwijs, beleidsvorming, handhaving, et cetera. Dit uitgangspunt heeft geleid tot het formuleren van de verschillende (sub)competenties en dit concept, waarvan het in de gezondheidszorg breed aanvaarde CanMeds-model de basis is. Daarnaast vormde het competentieprofiel voor Artsen Maatschappij en Gezondheid een belangrijke inspiratie.

Bekijk het concept-competentieprofiel AGM (inloggen) Lees meer over opleidingen

3) Mentornetwerk

Met het mentornetwerk wil de sectie AGM studenten farmacie en (jonge) apothekers kennis laten maken met de werkvelden waar Apothekers Geneesmiddel & Maatschappij werkzaam zijn. De geïnteresseerden kunnen via het mentornetwerk contact zoeken met een mentor die bereid is om zijn/haar werkervaring te delen. Dit kan zijn in de vorm van een informeel (telefoon)gesprek. Ook een dagje meelopen of zelfs een stage, behoren tot de mogelijkheden bij sommige van de mentoren.

Ga direct naar het Mentornetwerk (inloggen) Lees meer over het Mentornetwerk

Wilt u zich aanmelden als mentor?

Ga naar het aanmeldformulier

Informatie delen

Kennisdelen staat centraal binnen de sectie AGM. Sociale media worden dan ook ingezet om dit te faciliteren. Naast de AGM-nieuwsbrief is er een besloten LinkedIn-groep waar leden nieuwe ontwikkelingen kunnen posten of discussies kunnen opstarten. Aanmelden kan via de LinkedIn-pagina KNMP Sectie AGM.

Contact

Secretaris sectie AGM
Maarten de Waal

(070) 373 73 48 agm@knmp.nl