KNMP-bureau

De KNMP-vereniging bestaat uit leden, vertegenwoordigd door het KNMP-bestuur en ondersteund door de medewerkers van het KNMP-bureau.

Bureau en bestuur

In samenspraak met de KNMP-leden stelt het KNMP-bestuur het beleid van de KNMP vast. Het KNMP-bestuur krijgt hierbij ondersteuning en advies van de medewerkers op het KNMP-bureau in Den Haag. Het KNMP-bestuur is eindverantwoordelijk voor het KNMP-bureau.

Er werken ongeveer 190 medewerkers op het KNMP-bureau in Den Haag, verdeeld over verschillende afdelingen. De KNMP-medewerkers ondersteunen u op vakinhoudelijk gebied. Ook behartigen KNMP-medewerkers uw belangen binnen de politiek en de branche.

Afdelingen

Het KNMP-bureau bestaat uit de onderstaande clusters en afdelingen.

Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA)

Het Laboratorium der Nederlandse Apothekers zet zich in om noodzakelijke geneesmiddelen die niet in de handel zijn, beschikbaar te maken. Vooral door ondersteuning van de apotheekbereiding. Het LNA houdt zich bezig met:

 1. Beschikbaar houden en maken van noodzakelijke geneesmiddelen die kwalitatief goed zijn. Wanneer een noodzakelijk geneesmiddel niet geregistreerd verkrijgbaar is, kan apotheekbereiding dit middel beschikbaar maken.
 2. Kwaliteit van apotheekbereiding door analyse van geneesmiddelen.

Contact via lna@knmp.nl

Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC)

De kwalitatief hoogwaardige producten van het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) ondersteunen de apotheekmedewerkers bij farmacotherapie:

 • Het Informatorium Medicamentorum, de G-Standaard, de helpdesk en de zelfzorgstandaarden richten zich op de apotheekmedewerkers.
 • De medicatiebewaking in de G-Standaard is niet alleen bestemd voor apotheken, maar ook voor voorschrijvers.
 • Folders en de medicijninformatie op www.apotheek.nl zijn bedoeld voor patiënten.
Daarnaast kunnen medewerkers van het GIC u op verzoek met hun expertise inhoudelijk farmaceutisch ondersteunen bij in- of externe beleidsadviezen en richtlijnen.
Contact via gic@knmp.nl

Cluster Beleid & Ontwikkeling

Farmaceutische Zorg
Het doel van de afdeling is het definiëren van transparante farmaceutische zorg, en het bewerkstelligen van de noodzakelijke randvoorwaarden om kwaliteit voor de patiënten te leveren en de ondersteuning van de realisatie daarvan in de apotheek. Dossiers:

 • Richtlijnen en Indicatoren
 • Deskundigheidsbevordering
 • Bekostiging en beloning
 • Wet- en regelgeving, Toezicht & Handhaving

Zorgonderzoek & Innovatie
Doel van de afdeling Zorgonderzoek & Innovatie is het regisseren van zorgvernieuwing vanuit een wetenschappelijke bewijsvoering. Waar nodig wordt ook bestaande zorg wetenschappelijk onderbouwd. Regie op de informatiehuishouding van de apotheek is een belangrijke randvoorwaarde. Dossiers:

 • Toegepast wetenschappelijk onderzoek
 • Zorginnovaties in de praktijk
 • Informatiehuishouding apotheken

Verenigingsondersteuning
Het doel van de afdeling Verenigingsondersteuning is beleid ontwikkelen en activiteiten organiseren die de samenhang in de vereniging en het contact met leden en tussen leden bevorderen. De afdeling Verenigingsondersteuning omvat de onderstaande aandachtsgebieden:

 • Ledencoördinatie
 • Verenigingscoördinatie
 • Doelgroepencoördinatie
 • Regiocoördinatie

Meer informatie

Communicatie

De afdeling Communicatie ondersteunt als stafdienst de directie en het bestuur van het KNMP-bureau. De afdeling Communicatie bestaat uit communicatieadviseurs, (web)redacteuren, lobbyisten en woordvoerders die samen de KNMP ondersteunen bij de uitvoering van het beleid. Ook congres- en evenementenorganisatie en vormgeving behoren tot de afdeling. De medewerkers vertalen het strategische KNMP-beleid in communicatiebeleid van de KNMP. Zij zetten zich in voor een eenduidige profilering van de KNMP als beroeps- en brancheorganisatie van de apothekers. Communicatie draagt verantwoordelijkheid voor de printuitgave Pharmaceutisch Weekblad (voor apothekers) en digitale uitgave het Apotheekteam Magazine (voor apothekersassistenten). Het webteam is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en het onderhoud van websites en digitale uitgaven zoals KNMP.nl, Apotheek.nl en de KNMP-nieuwsbrief. Naast print en digitaal zijn Public Affairs en Public Relations de andere 2 belangrijke pijlers waarop de afdeling is gebouwd.

Contact via communicatie@knmp.nl

Personeel & Organisatie

De afdeling Personeel & Organisatie (P&O) is een stafafdeling en valt onder de directie. De afdeling P&O adviseert zowel de managers als de medewerkers over personele aangelegenheden.

ICT & Business Innovatie (ICT&BI)

De afdeling ICT&BI houdt zich bezig met verdere professionalisering van de ICT van de KNMP. ICT&BI is verantwoordelijk voor alle ICT-toepassingen op het KNMP-bureau, van computers en software tot speciale toepassingen in het netwerk. Deze afdeling zorgt dat de naar behoren functioneert en voldoet aan de eisen van vandaag. Daarnaast zorgt de afdeling ervoor dat de producten en diensten die in de apotheek worden gebruikt, blijven voldoen aan de huidige technische ontwikkelingen.

Finance & Control

De afdeling Finance & Control bestaat uit diverse subafdelingen:

 • Financiële administratie
 • Leden & Orderadministratie
 • Planning & Control
 • Secretariaat
 • Administratieve organisatie
 • Facilitaire Dienst (FD)

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

De Stichting Farmaceutische Kengetallen is een stichting die naast de KNMP is opgezet. De SFK verzamelt sinds 1990 gedetailleerde gegevens over geneesmiddelgebruik in Nederland. Ruim 95% van alle openbare apotheken neemt inmiddels deel aan de SFK. Deze apotheken bedienen een populatie van ruim 14 miljoen mensen. Met de verzamelde gegevens beschikt de SFK over een duidelijk beeld van de afname aan geneesmiddelen. Grondige validatieprocedures waarborgen de hoge kwaliteit en de statistische betrouwbaarheid van de SFK-gegevens. Kijk voor meer informatie op SFK.nl.

Z-Index

Z-Index is een werkmaatschappij onder de KNMP-holding. Medewerkers van Z-Index verzamelen, controleren, koppelen, verrijken en distribueren gegevens over geneesmiddelen, zelfzorgproducten en medische hulpmiddelen. Uit die enorme databank destilleren zij de G-Standaard. Deze bestaat uit ruim 60 platte tekstbestanden, die via sleutelrelaties met elkaar in verbinding gebracht kunnen worden. Z-Index is dus een leverancier van content, en niet van software. Kijk voor meer informatie op Z-index.nl.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl