KNMP-bureau

De KNMP-vereniging bestaat uit leden, vertegenwoordigd door het KNMP-bestuur en ondersteund door de medewerkers van het KNMP-bureau.

Bureau en bestuur

In samenspraak met de KNMP-leden stelt het KNMP-bestuur het beleid van de KNMP vast. Het KNMP-bestuur krijgt hierbij ondersteuning en advies van de medewerkers op het KNMP-bureau in Den Haag. Het KNMP-bestuur is eindverantwoordelijk voor het KNMP-bureau. Eric Janson, algemeen directeur van het KNMP-bureau, heeft de dagelijkse leiding van het KNMP-bureau.

Er werken ongeveer 180 medewerkers op het KNMP-bureau in Den Haag, verdeeld over verschillende afdelingen. De KNMP-medewerkers ondersteunen de leden op vakinhoudelijk gebied. Ook behartigen KNMP-medewerkers uw belangen binnen de politiek en de branche.

Afdelingen

Het KNMP-bureau bestaat uit de onderstaande clusters en afdelingen.

Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA)

Het LNA zet zich in om noodzakelijke geneesmiddelen die niet in de handel zijn, beschikbaar te maken. Vooral door ondersteuning van de apotheekbereiding. Het LNA houdt zich bezig met:

  1. Beschikbaar houden en maken van noodzakelijke geneesmiddelen die kwalitatief goed zijn. Wanneer een noodzakelijk geneesmiddel niet geregistreerd verkrijgbaar is, kan apotheekbereiding dit middel beschikbaar maken.
  2. Kwaliteit van apotheekbereiding door analyse van geneesmiddelen.

Contact via lna@knmp.nl

Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC)

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) is het expertisecentrum op het gebied van geneesmiddelen en farmacotherapie in Nederland. De kerntaak van het GIC is het ontwikkelen, vernieuwen en verstrekken van actuele, praktische en betrouwbare geneesmiddelinformatie en geneesmiddeladviezen voor apothekers, andere zorgverleners en patiënten. De inhoudsdeskundigen van het GIC werken samen met patiënten, apothekers, artsen, onderzoekers, beleidsmakers en partijen in de gezondheidszorg in binnen- en buitenland. De geneesmiddelinformatie en adviezen worden omgezet in onder meer de volgende producten en diensten: de medicatiebewaking van de G-Standaard, het naslagwerk Informatorium Medicamentorum, de GIC-helpdesk voor apothekers en patiëntvoorlichting via de website Apotheek.nl.

Contact via gic@knmp.nl.

Cluster Beleid & Ontwikkeling

Farmaceutische Zorg, Onderzoek & Innovatie

De afdeling Farmaceutische Zorg, Onderzoek & Innovatie heeft als doelstelling het bevorderen en bestendigen van de innovatie, de zorg en de wetenschappelijke onderbouwing van de beroepsuitoefening van de openbaar apotheker.

Dit doet zij deels door in de rol van netwerkregisseur beleid te ontwikkelen en belangenbehartiging te realiseren. En deels door gericht producten en diensten te ontwikkelen waarmee de openbaar apotheker en zijn team worden ondersteund bij hun (toekomstige) zorgverlening in de eerste lijn. Belangrijke beleidsthema’s zijn realisatie van het onderzoeksbeleid, het routeplan Professionele Standaard en de innovatie (van zorg) in de apotheek.

Farmacie & Markt

De afdeling Farmacie & Markt heeft als doelstelling het bevorderen, bestendigen en ontwikkelen van de bedrijfsvoering van de openbare apotheek door middel van het ontwikkelen en realiseren van beleid en belangenbehartiging.

Dossiers/beleidsthema’s die hier onder vallen zijn bekostiging, ICT en juridische/arbeidszaken. De aard van deze dossiers – randvoorwaardelijk – betekent dat deze niet onder de directe invloedssfeer van de KNMP of de sector zelf vallen. Dit brengt met zich mee dat de KNMP zich veelal in de rol van netwerkregisseur begeeft, en met haar eigen koers en standpunten een door de sector en marktpartijen gedragen koers en standpunten te realiseren.

Specialismen Farmacie

De afdeling Specialismen Farmacie (SF) heeft als doelstelling de ontwikkeling en bestendiging van de deskundigheid van de specialisten in de farmacie (openbaar en ziekenhuisapotheker).

Dit doet zij voor de ziekenhuisfarmacie met name rondom opstellen van regelgeving en uitvoering daarvan t.b.v. de (her)registratie van ziekenhuisapothekers (in opleiding) en de opleidingsinstellingen. Dit doet de afdeling tevens voor de openbare farmacie. In aanvulling daarop is de afdeling verantwoordelijk voor ontwikkeling, uitvoer en bekostiging van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker en beleidsontwikkeling m.b.t. de continuous professional development, inclusief de basisopleiding en de post-registratiefase, waaronder t/m 2019 ook StiPCO valt.

Verenigingscoördinatie

De KNMP heeft districtscoördinatoren aangesteld die de verbindende schakel vormen tussen de leden, de samenwerkingsverbanden op lokaal-, regionaal- en districtsniveau en het KNMP-bureau. Zo willen we ervoor zorgen dat uw inbreng het KNMP-bureau bereikt en dat u zich als lid zo goed mogelijk gekend en gehoord voelt.

Meer informatie

Communicatie

De afdeling Communicatie ondersteunt als stafdienst de directie en het bestuur van het KNMP-bureau. De afdeling Communicatie bestaat uit communicatieadviseurs, (web)redacteuren, lobbyisten en woordvoerders die samen de KNMP ondersteunen bij de uitvoering van het beleid. Ook congres- en evenementenorganisatie en vormgeving behoren tot de afdeling. De medewerkers vertalen het strategische KNMP-beleid in communicatiebeleid van de KNMP. Zij zetten zich in voor een eenduidige profilering van de KNMP als beroeps- en brancheorganisatie van de apothekers. Communicatie draagt verantwoordelijkheid voor de printuitgave Pharmaceutisch Weekblad (voor apothekers) en digitale uitgave het Apotheekteam Magazine (voor apothekersassistenten). Het webteam is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en het onderhoud van websites en digitale uitgaven zoals KNMP.nl, Apotheek.nl en de KNMP-nieuwsbrief. Naast print en digitaal zijn Public Affairs en Public Relations de andere 2 belangrijke pijlers waarop de afdeling is gebouwd.

Contact via communicatie@knmp.nl

Human Resources

De afdeling Human Resources (HR) is een stafafdeling en valt onder de directie. De afdeling HR adviseert zowel de managers als de medewerkers over personele aangelegenheden.

ICT & Business Innovatie (ICT&BI)

De afdeling ICT&BI houdt zich bezig met verdere professionalisering van de ICT van de KNMP. ICT&BI is verantwoordelijk voor alle ICT-toepassingen op het KNMP-bureau, van computers en software tot speciale toepassingen in het netwerk. Deze afdeling zorgt dat de ICT-infrastructuur naar behoren functioneert en voldoet aan de eisen van vandaag. Daarnaast zorgt de afdeling ervoor dat de producten en diensten die in de apotheek worden gebruikt, blijven voldoen aan de huidige technische ontwikkelingen.

Finance & Control (F&C)

De afdeling F&C bestaat uit diverse subafdelingen:

  • Financiële administratie
  • Leden & Orderadministratie
  • Planning & Control
  • Secretariaat
  • Administratieve organisatie
  • Facilitaire Dienst (FD)

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

De SFK is een stichting die naast de KNMP is opgezet. De SFK verzamelt sinds 1990 gedetailleerde gegevens over geneesmiddelgebruik in Nederland. Ruim 95% van alle openbare apotheken neemt inmiddels deel aan de SFK. Deze apotheken bedienen een populatie van ruim 14 miljoen mensen. Met de verzamelde gegevens beschikt de SFK over een duidelijk beeld van de afname aan geneesmiddelen. Grondige validatieprocedures waarborgen de hoge kwaliteit en de statistische betrouwbaarheid van de SFK-gegevens. Kijk voor meer informatie op SFK.nl.

Z-Index

Z-Index is een werkmaatschappij onder de KNMP-holding. Medewerkers van Z-Index verzamelen, controleren, koppelen, verrijken en distribueren gegevens over geneesmiddelen, zelfzorgproducten en medische hulpmiddelen. Uit die enorme databank destilleren zij de G-Standaard. Deze bestaat uit ruim 60 platte tekstbestanden, die via sleutelrelaties met elkaar in verbinding gebracht kunnen worden. Z-Index is dus een leverancier van content, en niet van software. Kijk voor meer informatie op Z-index.nl.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl