Openbaar apotheker-lid Adviescommissie

De Adviescommissie is op zoek naar een openbaar apotheker die zitting wil nemen in dit bestuursorgaan. De Adviescommissie behandelt bezwaren die zijn ingediend tegen beslissingen afgegeven door de Specialisten Registratie Commissie (SRC) en de Commissie van Deskundigen. Openbaar apothekers die affiniteit hebben met de SRC-Openbare Farmacie worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Dat kan tot 1 oktober 2021.

Wat doet de Adviescommissie?

De Adviescommissie is een onafhankelijke bezwaaradviescommissie die de bestuursorganen SRC en de Commissie van Deskundigen adviseert over te nemen besluiten op bezwaarschriften. Het KNMP-bestuur stelde de Adviescommissie in conform de eisen van de Algemene wet bestuursrecht.

De SRC-Ziekenhuisfarmacie (SRC-ZF), de SRC-Openbare Farmacie (SRC-OF) en de Commissies van Deskundigen (ZF en OF) kunnen op basis van het bezwaar van de betrokkene en het door de Adviescommissie uitgebrachte advies een eerder genomen besluit heroverwegen zonder dat daar een rechter aan te pas hoeft te komen.

Een advies wordt uitgebracht door de gehele Adviescommissie, dat houdt in dat leden OF ook worden betrokken bij bezwaren van ziekenhuisapothekers en leden ZF ook bij bezwaren van openbaar apothekers.

De taken van de Adviescommissie staan omschreven in de Regeling Specialismen Farmacie (artikel 35 e.v.).

Samenstelling

De Adviescommissie is samengesteld uit zeven leden. Drie van deze leden, waaronder de voorzitter, hebben de hoedanigheid van meester in de rechten. De overige vier leden zijn specialist (ziekenhuisapotheker of openbaar apotheker).

De Adviescommissie bestaat op dit moment uit de volgende leden:

De heer G.G.A.J.M. van Poppel voorzitter
De heer E. N. Roon lid ZF
Mevrouw R. Stenekes-Stol lid OF
De heer D.M.C. van Hoewijk jurist
Mevrouw T. van den Ende vice voorzitter
De heer R.T.M. van der Hoeve lid ZF
VACATURE lid OF


Het secretariaat wordt verzorgd door Nysingh Advocaten.

De leden en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie maken geen deel uit van de besturen van KNMP, NVZA, WSO of LOA en ook niet van het Centraal College, de Specialisten Registratie Commissie of een der Commissies van Deskundigen (OF of ZF). 

Verwachte inzet

Het KNMP-bestuur benoemt de leden van de Adviescommissie voor een periode van vier jaar. Een lid is eenmaal herbenoembaar.

Wat krijgt u ervoor terug?

De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen een onkostenvergoeding conform de hiervoor geldende regelgeving.

Meer informatie

Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Anneke Geusgens, secretaris van de SRC-OF, via telefoonnummer 06 42243866. Een cv met motivatiebrief kan tot 1 oktober 2021 gemaild worden naar: 

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl