Leden Raad van Beroep

De Raad van Beroep handelt beroepszaken tegen beslissingen van het KNMP-bestuur en aangesloten organen. De raad is op zoek naar nieuwe leden. Deze leden moeten over competenties beschikken op het gebied van analyse, de oordeelsvorming, de inleving, de samenwerking en de belangstellingssfeer.

Concreet gaat het om de volgende competenties:

  • analytisch vermogen: onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het leggen van logische verbanden tussen verschillende deelaspecten;
  • oordeelsvormend vermogen: op basis van informatie en analyse van een gegeven casus tot een weloverwogen oordeel komen;
  • inlevingsvermogen: het zich kunnen verplaatsen in de belevingswereld van anderen, open-mindedness en sensitiviteit;
  • samenwerking: het vermogen om via (interne) discussie en uitwisseling van zienswijzen binnen de Raad tot een eensluidend oordeel te komen;
  • integriteit: eerlijk, betrouwbaar en het handhaven van algemeen aanvaardbare normen, waarden en omgangsregels, die met de functie samenhangen;
  • sociale communicatieve vaardigheden: spreek- en luistervaardig, collegiaal en empathisch.

Daarnaast moeten de leden van de Raad van Beroep affiniteit hebben met de KNMP als vereniging.

Wat doen de leden van de Raad van Beroep

De Raad van Beroep behandelt beroepszaken tegen beslissingen van het bestuur van de KNMP en aangesloten organen. Leden van de Raad van Beroep worden gekozen voor een periode van vijf jaar en kunnen zich één keer herkiesbaar stellen.

Verwachte inzet

Beroepszaken worden nauwelijks aanhangig gemaakt. Daarom komt de raad niet vaak bijeen. Dat neemt niet weg dat het wel belangrijk is dat deze raad leden heeft. Ook bij een gering aantal zaken is het belangrijk dat collega's bereid zijn om hier tijd aan te besteden.

Wat krijgt u ervoor terug

Uren en reiskosten voor vergaderingen worden conform de standaard KNMP-afspraken vergoed.

Meer informatie

Belangstellenden kunnen een cv met motivatie mailen naar Laila Luyt: .

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl