Leden Visitatiecommissie

Vanwege het grote aantal aanvragen voor de erkenning als opleidingsapotheek is de Visitatiecommissie op zoek naar openbaar apothekers om de commissie te versterken.

De Visitatiecommissie Opleidingen Openbaar Apotheker is een commissie van de Specialisten Registratie Commissie, kamer Openbare Farmacie (SRC-OF). De SRC-OF is onder meer verantwoordelijk voor het erkennen en bewaken van de kwaliteit van de opleidingsapotheken. In een opleidingsapotheek vindt het praktijkdeel van de opleiding tot openbaar apotheker plaats. Zowel openbare apotheken als poli-apotheken kunnen worden erkend als opleidingsapotheek. Voor het erkennen van een apotheek als opleidingsapotheek kan gebruik worden gemaakt van visitaties. Op basis van de rapportage van leden van de visitatiecommissie neemt de SRC-OF een besluit over de erkenning van een apotheek als opleidingsapotheek. Per jaar worden er circa 40 visitaties uitgevoerd.

Gezocht: nieuwe leden voor de Visitatiecommissie

Je zult deel uitmaken van een wisselend visitatieteam en gemiddeld twee tot drie visitaties per jaar uitvoeren. Naast het uitvoeren van visitaties vindt minimaal eenmaal per jaar een overleg van de Visitatiecommissie met de leden van de SRC-OF plaats. Voor nieuwe visitatoren en bij veranderingen van het visitatieproces wordt een training georganiseerd.

Overige informatie:

 • De Visitatiecommissie bestaat uit circa 15 leden. Voor de huidige samenstelling wordt verwezen naar de website van de KNMP.
 • Een visitatieteam bestaat uit twee personen.
 • De benoeming is voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid om éénmaal te worden herbenoemd.

De SRC-OF is op zoek naar visitatoren die:

 • geregistreerd zijn als openbaar apotheker;
 • bij voorkeur werkzaam zijn in een erkende opleidingsapotheek;
 • bij voorkeur ervaring of affiniteit met het opleiden van apothekers;
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden hebben;
 • bereid zijn om een actieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de opleiding tot openbaar apotheker;
 • affiniteit hebben met het KNMP-beleid op gebied van deskundigheidsbevordering;
 • affiniteit heeft met de wet- en regelgeving specialisme openbare farmacie en wet BIG.

Wij bieden:

 • een aantrekkelijke functie waarbij een directe betrokkenheid is bij de deskundigheidsbevordering van de (openbaar) apotheker;
 • een onkostenvergoeding.

Meer informatie of aanmelden?

Neem contact op met Anneke Geusgens, secretaris SRC-OF, via a.geusgens-blom@knmp.nl.

Graag ontvangen wij een korte motivatie bij de aanmelding.

Zie de website www.knmp.nl voor de samenstelling van de Visitatiecommissie en vigerende besluiten, reglementen en documenten m.b.t. visitaties, zoals Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie, Uitvoeringsreglement en voorschriften visitaties en Toetsingskader Opleidingsapotheek Openbare Farmacie.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl