Profielschets voorzitter KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) zoekt een nieuwe voorzitter per december 2019. De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging en weet alle leden te verenigen. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het bewaken van de grondslag en verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging en houdt in dit kader toezicht op het bestuurlijk functioneren van de secties en de directeur KNMP.

Onze ideale kandidaat is een:

 • apotheker met bij voorkeur brede ervaring in de openbare farmacie en daarbuiten, en met meerdere jaren leidinggevende en bestuurlijke ervaring;
 • natuurlijke en charismatische verbinder die de samenwerking binnen de professie en met andere partijen belichaamt en de vereniging op krachtige wijze vertegenwoordigt in de media;
 • leider met lef en politiek-bestuurlijke sensitiviteit, die ruimte geeft aan zijn/haar mede bestuursleden en fungeert als klankbord voor de algemeen directeur van het KNMP-bureau, maar die ook duidelijk positie in durft te nemen;
 • voorzitter die in staat is om het vak van apotheker vol trots uit te dragen en deze trots ook bij de achterban weet op te roepen.

Daarnaast voldoet de kandidaat aan het algemene profiel voor leden KNMP-bestuur:

 • Is apotheker en tevens gewoon lid van de vereniging met een visie op de farmacie in al zijn facetten.
 • Heeft affiniteit met de doelstellingen van de vereniging/missie en visie van de KNMP.
 • Richt zich op de grote lijn en de toekomst van de professie.
 • Heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid en kan zich door afstand te nemen van de dagelijkse praktijk, concentreren op hoofdlijnen en op lange termijn beleid.
 • Treedt, met kritische distantie, onafhankelijk op ten opzichte van collega bestuurders en de directeur.
 • Heeft actuele beleidsexpertise op algemeen en strategisch niveau en weet, zonder de verbinding te verliezen, controlerend en sturend vermogen in te zetten.
 • Is in staat om jaarrekeningen, begrotingen, risicoanalyses en tussentijdse financiële en algemene rapportages te kunnen interpreteren en beoordelen.
 • Onderschrijft en voldoet aan de uitgangspunten van de Governancecode / gedragscode.
 • Heeft voldoende tijd om aan voorzitterschap te besteden.

De KNMP-voorzitter besteedt gemiddeld 30 uur per week aan hoofdzakelijk bestuurstaken, mediavertegenwoordiging en netwerken. Bij calamiteiten wordt een ruimer beroep op hem/haar gedaan. Een belangrijk deel van de werkzaamheden vinden plaats in Den Haag.

Voor de vergoeding voor het bestuurswerk zie bijlage 2 bij het Huishoudelijk reglement.

Voor alle leden van het KNMP-bestuur geldt dat de volgende competenties bij uitstek ontwikkeld moeten zijn en dat deze met teamgeest en lef ingezet kunnen worden.

 • Integriteit
 • Kritisch vermogen
 • Verbindend vermogen         
 • Visie
 • Omgevingssensitiviteit
 • Analytisch vermogen           
Bekijk de beknopte competentieomschrijving

Het deelnemen aan een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.


Positie, taken en verantwoordelijkheden van het KNMP-bestuur

Het KNMP-bestuur ontwikkelt en bewaakt het kaderbeleid van de vereniging. Dit beleid wordt vastgesteld in de Algemene Vergadering en het monitoren van de uitvoering ervan vindt plaats in samenspraak met de secties voor de verschillende groepen apothekers. Het KNMP-bestuur is eindverantwoordelijk voor het binnen de KNMP gevoerde beleid, afgestemd met en getoetst bij de secties.

1. Plaats in de KNMP

De Algemene Vergadering benoemt en ontslaat de leden van het KNMP-bestuur. Het KNMP-bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering.

2. Doel

Het besturen van de vereniging (kaderstellend) en toezicht houden op sectiebesturen en KNMP Holding BV.

3. Kernrollen;  toezicht, vertegenwoordiging en werkgeversrol

Het KNMP-bestuur bewaakt de grondslag en verwezenlijking van de doelstelling van de Vereniging en houdt in dit kader toezicht op het bestuurlijk functioneren van de secties en de directeur KNMP-bureau. Een aantal in de statuten vastgelegde en voor de vereniging belangrijke bestuursbesluiten is onderhevig aan de voorafgaande goedkeuring van het KNMP-bestuur. Hierop zijn volgende kernrollen van toepassing:

3.1 Toezicht: Het aangrijpingspunt voor toezicht is beleidsmatig en gebaseerd op de geformuleerde kaders. Er worden 3 typen kaders onderscheiden:

 1. Bestuurlijke kaders
 2. Financiële kaders
 3. Inhoudelijke beleidskaders

3.2 Vertegenwoordiging vereniging: Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten, realiseert de positionering van apothekers- en apotheekbelangen en issues bij stakeholders en zorgt ervoor draagvlak te verkrijgen voor de strategische koers bij achterban en stakeholders. Participeert actief in netwerkverbanden. Draagt visie en beleid uit naar leden.
Het KNMP-bestuur vertegenwoordigt de aandeelhouder (de vereniging KNMP) in de rol van bestuurder van de KNMP Holding BV. 

3.3 Werkgeversrol: Het KNMP-bestuur stuurt de directeur KNMP-bureau aan en is verantwoordelijk voor diens arbeidsvoorwaarden.

4. Taken en verantwoordelijkheden

 • Realiseren van een door de achterban gedragen visie en strategische koers.
 • Toezicht houden.
 • Geven of onthouden van goedkeuring aan (voorgenomen) besluiten van de sectiebesturen / directeur KNMP-bureau, waarvoor conform de statuten voorafgaande toestemming is vereist.
 • Vertegenwoordiging KNMP (zowel binnen als buiten de Vereniging).
 • Bewaakt Ethiek en Professionaliteit.
 • (Wettelijk vastgestelde) taken op het gebied van registratie en titelbescherming
 • Beleidsbeïnvloeding.
 • Bevorderen van bewustzijn van leden ten aanzien consequenties van strategische en politieke besluiten.

Taken van de voorzitter volgens Bestuursstatuut, artikel 6:

 1. De Voorzitter leidt de vergaderingen van het KNMP-bestuur en heeft in deze bestuursvergaderingen bij staking van stemmen een beslissende stem, behoudens wanneer het KNMP-bestuur in totaal uit slechts twee bestuurders bestaat. Hij ondertekent met de Secretaris de notulen nadat zij door de vergadering zijn goedgekeurd.
 2. De Voorzitter en de Secretaris samen of hun plaatsvervangers samen vertegenwoordigen de Maatschappij in en buiten rechte.
 3. Voorts is de Voorzitter primair verantwoordelijk voor:
 • de bedrijfscultuur van de Maatschappij;
 • het onderhouden van contacten binnen en buiten de organisatie, waaronder met (i) de leden van de Maatschappij, (ii) de (vice)voorzitters van de besturen van de Secties, (iii) het College van Afgevaardigden en (iv) het Bureau van de Maatschappij.
 • het zorgen dat het KNMP-bestuur functioneert en beslissingen neemt als collectief;
 • het zorgen dat genomen besluiten in overeenstemming zijn met de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen van de Maatschappij;
 • het toezicht houden op de uitvoering van genomen besluiten en het bepalen of nader overleg binnen het KNMP- bestuur omtrent de uitvoering geboden is;
 • het voeren van ad hoc overleg met leden van het KNMP-bestuur omtrent hun onderscheiden taken;
 • het uitvoeren van overige hiermee verband houdende taken