Profielschets KNMP-bestuurder

Bekijk de profielschets voor de 2 KNMP-bestuursleden per december 2016.

Specifiek profiel 

 • Praktiserend openbaar apotheker.
 • Visie op de farmacie in alle facetten.
 • Verbindende kwaliteiten tussen besturen van de KNMP en de sector.
 • Bestuurlijke ervaring.
 • Gezien de huidige samenstelling van het KNMP-bestuur worden vrouwen en jongere leden van de KNMP uitdrukkelijk uitgenodigd zich verkiesbaar te stellen.

Algemeen profiel 

 • Apotheker en tevens gewoon lid van de Vereniging.
 • Affiniteit met de doelstellingen van de Vereniging/missie en visie van de KNMP.
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid.
 • Gericht op de grote lijn en de toekomst van de professie.
 • Afstand kunnen nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op hoofdlijnen en op lange termijn beleid.
 • Kritische distantie.
 • Onafhankelijkheid ten opzichte van collega bestuurders en de directeur.
 • Actuele beleidsexpertise op algemeen en strategisch niveau.
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van bestuur en toezicht.
 • Controlerend en sturend vermogen.
 • Voldoende inzicht om jaarrekeningen, begrotingen, risicoanalyses en tussentijdse financiële en algemene rapportages te kunnen interpreteren en beoordelen.
 • Is geen lid van een sectiebestuur en geen werknemer van het KNMP bureau.
 • Onderschrijft en voldoet aan de uitgangspunten van de Governancecode / gedragscode.
 • Heeft voldoende tijd om aan bestuurswerk te besteden, ten minste 4 uur per week.

Voor alle leden van het KNMP bestuur geldt dat de volgende competenties bij uitstek ontwikkeld moeten zijn:

 • Integriteit: algemeen aanvaarde sociale en ethische normen handhaven.
 • Visie: In hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen; de doelstellingen voor het langetermijnbeleid formuleren.
 • Kritisch vermogen: zaken overdenken van meerdere kanten, geen overhaaste conclusies trekken en onafhankelijk durven te opereren.
 • Lef: tijdig durven ingrijpen als dat noodzakelijk is.
 • Inspireren: anderen enthousiast kunnen maken voor te bereiken doelen.
 • Omgevingssensitief: signalen uit de omgeving oppakken en daar, waar nodig, actie op ondernemen.
 • Analytisch vermogen: vraagstukken, probleemstellingen en conflicten doorzien en met toepasbare maatregelen komen.
 • Adviseren: binnen het kader van goed toezicht geven van advies.
 • Teamgeest: als lid van het team collegiaal kunnen optreden met behoud van kritisch vermogen.
 • Communicatieve vaardigheden waaronder, met name, goed kunnen argumenteren en empatisch kunnen luisteren.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl