Profielschets KNMP-bestuurslid/Voorzitter Sectie AGM

Naast lid te zijn van het KNMP-bestuur, zal dit bestuurslid worden voorgedragen aan de Algemene Vergadering (AV) als voorzitter van de Sectie AGM en daarmee de AGM-commissie, die sturing geeft aan de sectie.

Taken en verantwoordelijkheden

Het KNMP-bestuur bewaakt de grondslag en verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging. In dit kader houdt het bestuur zich bezig met het ontwikkelen van het beleid en houdt het toezicht op het (bestuurlijk) functioneren van de secties en de directeur KNMP-bureau. Een aantal in de statuten vastgelegde en voor de vereniging belangrijke bestuursbesluiten is onderhevig aan de voorafgaande goedkeuring van het KNMP-bestuur.

Wie zoeken we?

 • Apotheker en gewoon lid van de Sectie AGM;
 • Draagvlak en relevant netwerk binnen de Sectie AGM, mede verkregen door een gebleken betrokkenheid bij de activiteiten binnen de sectie;
 • Gericht op de grote lijnen en de toekomst van de professie, in het bijzonder op het terrein van AGM;
 • Actuele beleidsexpertise op algemeen en strategisch niveau;
 • Aantoonbare ervaring en/of affiniteit met bestuur en toezicht;
 • Goed met conflicterende belangen kunnen omgaan en de eigen onafhankelijkheid daarin kunnen waarborgen;
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid.

Algemeen profiel

 • Voldoende inzicht om jaarrekeningen, begrotingen, risicoanalyses en tussentijdse financiële en algemene rapportages te kunnen interpreteren en beoordelen.
 • Controlerend en sturend vermogen.
 • Afstand kunnen nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op hoofdlijnen en op lange termijn beleid.
 • Kritische distantie.
 • Onafhankelijkheid ten opzichte van de directeur en collega bestuurders.
 • Onderschrijven van en voldoen aan de uitgangspunten van de Governancecode.
 • Affiniteit met de doelstellingen van de Vereniging.
 • Is voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak te vervullen (gemiddeld 8 uur per week).
 • Is geen lid van het WSO-bestuur of de LOA-commissie en geen werknemer van het KNMP-bureau.

Competenties

Voor alle leden van het KNMP bestuur geldt dat de volgende competenties bij uitstek ontwikkeld moeten zijn:

 • Integriteit: algemeen aanvaarde sociale en ethische normen handhaven.
 • Visie: in hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen; de doelstellingen voor het langetermijnbeleid formuleren.
 • Kritisch vermogen: zaken overdenken van meerdere kanten, geen overhaaste conclusies trekken en onafhankelijk durven te opereren.
 • Lef: tijdig durven ingrijpen als dat noodzakelijk is.
 • Inspireren: anderen enthousiast kunnen maken voor te bereiken doelen.
 • Omgevingssensitief: signalen uit de omgeving oppakken en daar, waar nodig, actie op ondernemen.
 • Analytisch vermogen: vraagstukken, probleemstellingen en conflicten doorzien en met toepasbare maatregelen komen.
 • Adviseren: binnen het kader van goed toezicht geven van advies.
 • Teamgeest: als lid van het team collegiaal kunnen optreden met behoud van kritisch vermogen.
 • Communicatieve vaardigheden waaronder, met name, goed kunnen argumenteren en empathisch kunnen luisteren.

Plaats in de KNMP

Leden van het KNMP-bestuur worden door de AV benoemd en ontslagen. Verkiezing van een KNMP-bestuurslid verloopt via een individuele stemming onder de leden van de KNMP. Het KNMP-bestuur draagt een bestuurslid voor als voorzitter van de Sectie AGM.

Minimumeisen

 • Aantoonbare bestuurservaring (ten minste drie jaar op regionaal/landelijk niveau) en natuurlijk gezag;
 • Apotheker en gewoon lid van de Sectie AGM;
 • Voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak te vervullen (gemiddeld 8 uur per week).

Contact

Secretaris kandidaatstellingscommissie KNMP-bestuur
Brigit Homan

06 52 09 36 29 b.e.h.homan@knmp.nl