Programmacommissie Wetenschappelijke Bijeenkomsten

De Programmacommissie Wetenschappelijke Bijeenkomsten houdt zich bezig met het wetenschappelijke programma van de KNMP Congressen.

Secretariaat

Thea Betcke
Postbus 30460
2500 GL Den Haag
Telefoon: (070) 37 37 220
E-mail: d.a.betcke@knmp.nl

Onderwerpen

  • Het organiseren van het wetenschappelijk programma van de KNMP Congressen.

Samenstelling

  • Dr. P.M.L.A. van den Bemt, voorzitter
  • Dr. M. Teichert, secretaris
  • Drs. E.G. Hiddink
  • Dr. M.J.A. Janssen
  • Dr. A.K. Mantel-Teeuwisse
  • Drs. J.J.P. Hupperetz
  • P. Oosterhof MSc
  • Prof. dr. K. Taxis
  • Drs. A.J.S. van Hattum

Contact

Thea Betcke (secretaris)

(070) 373 72 20 d.a.betcke@knmp.nl