Commissie voor de Financiën

De Commissie voor de Financiën adviseert de Vereniging over het financiële beleid.

Secretariaat

R.A. Velasquez
Postbus 30460
2500 GL Den Haag
Telefoon (070) 373 71 86

Onderwerpen

De Commissie Financiën houdt zich onder meer bezig met de interne en externe financiële verantwoordingen van de KNMP. De KNMP-directie maakt rapportages, waaruit de Commissie Financiën afleidt of gemaakte afspraken worden nagekomen en de doelstellingen worden gehaald. De Commissie adviseert de Vereniging om het bestuur voor het gevoerde beleid te dechargeren op de Algemene Vergadering.

De Commissie voor de Financiën beoordeelt vanaf 2004 de beloningsstructuur van het KNMP-bestuur en brengt hierover verslag uit aan de Algemene Vergadering. Het preadvies van de Commissie bij het jaarverslag voorziet hierin. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld het beleggingsbeleid van de KNMP, het contributiestelsel en Corporate Governance.

Samenstelling

Leden van de commissie worden gekozen voor een periode van 3 jaar en kunnen zich 1 keer herkiesbaar stellen. De commissie komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen.

  • De heer drs. J.P. Boelstra | Voorzitter – niet herkiesbaar in 2018
  • De heer drs. P.C. Thio – herkiesbaar in 2017
  • De heer drs. P.H.M. Baltus – herkiesbaar in 2017
  • De heer drs. J.F.G. Trooster – herkiesbaar in 2017
  • De heer drs. J.F.W.R. van Haselen – herkiesbaar in 2018

Jaarverslag Commissie voor de Financiën

Download het jaarverslag 2015

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl