Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA)

De CFOA adviseert het KNMP-bestuur over het functioneren van een openbaar apotheker ten aanzien van structureel onderpresteren op het gebied van het leveren van kwalitatief goede farmaceutische zorg op basis van signalen die de commissie bereiken, bijvoorbeeld via het Meldpunt Functioneren Openbaar Apotheker. Daarnaast beoordeelt de CFOA de naleving van het Kwaliteitsprofiel op Apotheek.nl.

Secretariaat

Mr. F. Moss
Postbus 30460
2500 GL Den Haag
Telefoon (070) 373 71 19

Onderwerpen

  • Collega-apothekers kunnen hun zorgen melden via het Meldpunt Functioneren Openbaar Apotheker.
  • De commissie rapporteert haar oordeel naar aanleiding van een melding over een apotheker aan het KNMP-bestuur.

Samenstelling

De Commissie Functioneren Openbaar Apotheker bestaat uit 6 leden; een voorzitter en 5 overige leden. Deze benoeming kan 1 keer verlengd worden met nog een termijn van 5 jaar. De huidige CFOA bestaat uit de volgende personen (momenteel staat één vacature open): 

• De heer drs. G.M. Baljet, voorzitter – niet herkiesbaar in 2017
• De heer drs. M.H.A.M. Vinks – herkiesbaar in 2018
• De heer drs. L. Strijbosch – herkiesbaar in 2018
• De heer drs, A.Hoevenaars  herkiesbaar in 2021

Reglement

Download de Procedure en het Reglement

Jaarverslag CFOA

Jaarverslag 2016

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl