Thiopurine S-methyltransferase

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica thiopurine S-methyltransferase (TPMT).

PDF-bestand, 439 KB (450024 bytes) achtergrondtekst TPMT.pdf