Downloads

G-Standaard

De G-Standaard is een databank die het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De databank bevat relevante gegevens over zorgproducten die verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen. Alle openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, poliklinische apothekers, huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars in Nederland maken gebruik van de G-Standaard.

Lees verder

Handleiding PE-online voor openbaar apotheker in opleiding tot specialist (ApIOS)

Handleiding PE-online voor openbaar apotheker in opleiding tot specialist (ApIOS). Met PE-online heeft u altijd een compleet en actueel overzicht van uw bij- en nascholing.

Lees verder

Handleiding PE-online aanmelding als opleider (ApOP) voor toegang e-portfolio ApIOS

Handleiding PE-online aanmelding als opleider (ApOP) voor het eportfolio van de ApIOS. Met PE-online heeft u altijd een compleet en actueel overzicht van uw bij- en nascholing.

Lees verder

Reglement van Orde Specialisten Registratie Commissie

De Specialisten Registratie Commissie heeft, gelet op artikel 20, lid 1 van de Regeling Specialismen Farmacie 2008 een Reglement van Orde op 15 juni 2010 vastgesteld. In februari 2014 is dit Reglement op een aantal punten gewijzigd. Naar aanleiding van de Regeling Specialismen Farmacie 2014 is het Reglement van Orde opnieuw herzien. In oktober 2018 is het reglement wederom herzien.

Lees verder

Informatie FTU voor apothekersassistenten

Een handig hulpmiddel bij het smeren van corticosteroïden is de ‘Finger Tip Unit’ (FTU). In deze folder voor apothekersassistenten wordt uitleg gegeven over de FTU.

Lees verder

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden voor de apotheek

De KNMP-inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die de KNMP afneemt (versie 2018).

Lees verder

Inkoopvoorwaarden KNMP

De KNMP-inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die de KNMP levert.

Lees verder

Algemene voorwaarden KNMP

In de Algemene voorwaarden staan de rechten en plichten van klant en KNMP bij een overeenkomst.

Lees verder

Meest gestelde vragen toepassing WGBO-bepalingen openbare apotheek

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten van patiënten en de plichten van zorgverleners vastgelegd die voortvloeien uit een behandelingsovereenkomst. In dit document leest u wat dit voor uw werkzaamheden in de openbare apotheek betekent (versie: augustus 2018).

Lees verder

KNMP-protocol bij overdracht medicatiegegevens

Het Protocol ‘Overdracht van medicatiegegevens’ kunt u gebruiken om de niet-elektronische overdracht van medicatiegegevens vast te leggen. Als apotheker dient u, evenals bij elektronische logging, op regelmatige basis te controleren aan wie medicatiegegevens worden verstrekt.

Lees verder

Handboek Beoordelingssysteem apothekers in loondienst

Er bestaat met ingang van 2005 een nieuw beoordelingssysteem ten behoeve van apothekers in loondienst. Ter vergemakkelijking van het gebruik van het 'Beoordelingssysteem apothekers in loondienst' is dit Handboek ontwikkeld.

Lees verder

Salarisschalen apothekers in loondienst per 1 januari 2017

Bekijk in dit document de brutosalarissen van gevestigd en tweede apothekers (exclusief vakantietoeslag 8%) gebaseerd op een 38-urige werkweek per 1 januari 2017.

Lees verder

Format sociaal plan Uitvoeringsregeling sociale begeleiding

Indien de arbeidsovereenkomst door de werkgever aan 1 of meer werknemers wordt opgezegd wegens reorganisatie, fusie, verkoop of opheffing van de apotheek, kan dit format (behorend bij artikel 30 Cao Arbeidsomstandigheden) van toepassing zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Lees verder

Beroepscode openbaar en ziekenhuisapotheker

Beroepscode voor de openbaar en ziekenhuisapotheker zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van de KNMP. De voorgestelde beroepscode is de meest algemene beschrijving van de apotheker en fungeert als kapstok voor de beroepsethiek. Daaronder ressorteren het Professioneel Statuut en de NAN/ZAS.

Lees verder

Voorbeeldcontract Central Filling

Overeenkomst tussen central filling-apotheek en huisapotheek.

Lees verder

Nederlandse Apotheeknorm (NAN) 2006

In de Nederlandse Apotheeknorm (NAN) 2006 geeft de beroepsgroep van apothekers aan wat zij verstaat onder verantwoorde zorg in de openbare apotheek. Verantwoorde zorg betekent zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt.

Lees verder

NAN-richtlijn 1: Behandelingsovereenkomst

NAN 2006 | Richtlijn 1: Behandelingsovereenkomst. Deze richtlijn is een uitwerking van hoofdstuk 1 van de NAN 2006 conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO vormt het juridisch kader voor de relatie tussen een zorgverlener en een patiënt, vooral bedoeld om de rechtspositie van de patiënt te versterken.

Lees verder

NAN-richtlijn 7: Ruimten en faciliteiten

NAN 2006 | Richtlijn 7: Ruimten en faciliteiten. Deze richtlijn is een uitwerking van hoofdstuk 7 van de NAN 2006 en beschrijft de fysieke en facilitaire randvoorwaarden voor de openbare apotheek.

Lees verder

Procedure ontwikkeling van KNMP-richtlijnen voor de openbaar apotheker

De farmaceutische zorg van de openbaar apotheker aan de patiënt staat beschreven in KNMP-richtlijnen. In dit document wordt uitgelegd hoe de KNMP-richtlijnen tot stand komen. De WSO is binnen de KNMP de inhoudelijke eigenaar van de richtlijnen voor de openbaar apotheker en daarmee verantwoordelijk voor initiatie, ontwikkeling en onderhoud.

Lees verder

Juridisch kader KNMP-richtlijnen

Dit kader legt de relatie van de richtlijnen met de Nederlandse wetgeving uit. Ook staat in dit document de betekenis van de richtlijnen in relatie tot de patiënt, de zorgverzekeraar en de Inspectie Gezondheidszorg beschreven.

Lees verder

HARM-rapport UU (2006)

Therapie-ontrouw kan grote klinische gevolgen hebben: morbiditeit en mortaliteit nemen toe, terwijl de kwaliteit van leven afneemt. Bij therapie-ontrouwe patiënten is de kans op geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames 2 keer zo groot als bij therapietrouwe patiënten, zo blijkt uit dit onderzoek.

Lees verder

Registratieformulier industrieapothekers

Industrieapothekers die voldoen aan de criteria kunnen het registratieformulier invullen. De Registratie Commissie Industrieapothekers beoordeelt vervolgens de aanvraag.

Lees verder

Formulier Verklaring opleider over kandidaat ziekenhuisapotheker

Door het formulier 'Verklaring opleider over kandidaat ziekenhuisapotheker' in te vullen, verklaart de AIOS-ziekenhuisfarmacie het opleidingsprogramma, zoals vastgelegd in Besluit no.9 Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie dd. 2 december 2015, te hebben doorlopen.

Lees verder

Formulier Visitatierapport Ziekenhuisfarmacie

Door het formulier 'Visitatierapport' in te vullen, dient de ziekenhuisapotheek een aanvraag in tot erkenning als opleidingsinstelling.

Lees verder

Formulier Aanvraag tot erkenning als (plaatsvervangend) opleider voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker

Door het formulier 'Aanvraag tot erkenning als (plaatsvervangend) opleider voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker' in te vullen, dient u een verzoek in tot erkenning. Juli 2019

Lees verder

Format Opleidingsplan tot ziekenhuisapotheker 1ste jaar

Het format 'Opleidingsplan tot ziekenhuisapotheker 1ste jaar' dient bij de start van het 1ste jaar ingevuld te worden. De opleidingsvoortgang wordt per kwartaal geëvalueerd. De kandidaat is zelfstandig bevoegd tot het uitvoeren van de geformuleerde handelingen.

Lees verder

Formulier voor inhoudelijke beoordeling onderzoeksprotocol door CWZO

Dit formulier is bedoeld voor inhoudelijk commentaar door de Commissie Wetenschappelijke Zaken en Onderzoek (CWZO) van de NVZA.

Lees verder

Aanmeldingsformulier Opleiding ziekenhuisapotheker

Dit formulier is bedoeld voor de aanmelding van de opleiding tot ziekenhuisapotheker. De aanvraag moet vóór aanvang van de opleiding ingediend worden bij de Specialisten Registratie Commissie, kamer Ziekenhuisfarmacie (SRC-ZF).

Lees verder

Eindrapport project ELOZ

Met dit rapport heeft de Werkgroep Eindtermen Leerdoelen Opleidingsprogramma Ziekenhuisapotheker (ELOZ) ernaar gestreefd om een constructieve bijdrage te leveren aan de opleiding tot ziekenhuisapotheker.

Lees verder

Rapport ELOZ II

Met deze uitgave heeft de Werkgroep Eindtermen Leerdoelen Opleidingsprogramma Ziekenhuisapotheker (ELOZ) ernaar gestreefd om met name aandacht te schenken aan een verdere professionalisering van de opleiding ziekenhuisfarmacie, wanneer het gaat om kwaliteitsbewaking en –borging.

Lees verder

Regeling Specialismen Farmacie

De Regeling Specialismen Farmacie is een Besluit van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 22 december 1998, Besluitnr.CSZ/BO-9821216.

Lees verder

Reglement van Orde Centraal College Specialisten Farmacie

Het Centraal College Specialisten Farmacie heeft, gelet op artikel 9 van de Regeling Specialismen Farmacie het reglement van orde vastgesteld.

Lees verder

Vaststelling toetsingskader specialismen in de farmacie

Dit document omschrijft het toetsingskader voor farmaceutische specialismen.

Lees verder

Besluit inschrijving van apothekers met een in het buitenland verkregen opleidingstitel

Apothekers die in het bezit zijn van een in het buitenland verkregen opleidingstitel voor de ziekenhuisfarmacie of een daarmee gelijk te stellen bewijs, kunnen een verzoek indienen om te worden ingeschreven in het register van ziekenhuisapothekers.

Lees verder

Regeling ziekenhuisapotheker in opleiding

Naar aanleiding van de vaststelling van de nieuwe Regeling Specialismen Farmacie in 2014 heeft het Centraal College de regeling in dit besluit op 3 november 2014 aangepast. In het kader van de periodieke evaluatie van zijn besluiten heeft het Centraal College deze regeling op 27 juni 2018 aangepast.

Lees verder

Besluit Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie

Besluit van 3 november 2014 houdende de registratie en herregistratie ziekenhuisfarmacie.

Lees verder

Aanwijzing Specialisme Ziekenhuisfarmacie

Besluit van 23 juni 1999 houdende de aanwijzing specialisme ziekenhuisfarmacie.

Lees verder

Uitvoeringsreglement - Voorschriften voor visitatie, Visitatiecommissie en erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen

De SRC-ZF heeft een Visitatiecommissie in het leven geroepen voor het verlenen en intrekken van erkenningen van opleidingsinstellingen en (plaatsvervangende) opleiders en het houden van toezicht op de erkende opleidingsinstellingen en (plaatsvervangend) opleiders.

Lees verder

Uitvoeringsreglement Verdiepingsfase opleiding ziekenhuisfarmacie

Het vierde jaar van de opleiding tot ziekenhuisapotheker staat in het teken van verdieping van inzicht in één of meer deelgebieden van de ziekenhuisfarmacie. Het reglement is van toepassing voor AIOS-ziekenhuisfarmacie, die na 1 juli 2010 zijn gestart met de opleiding.

Lees verder

Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie

Oude opleidingseisen opleiding ziekenhuisfarmacie op basis van ELOZ II. Publicatie Staatscourant 21 april 2015.

Lees verder

Protocol Ontwikkeling uitvoeringsreglementen SRC ziekenhuisfarmacie

Protocol voor het opstellen of wijzigen van uitvoeringsregelingen en beleidsregels door de SRC Ziekenhuisfarmacie (versie: 26 januari 2021).

Lees verder

Uitvoeringsreglement Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie

Dit document beschrijft de voorwaarden en procedure voor de registratie en herregistratie van ziekenhuisapothekers.

Lees verder

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving uit opleidingsregister en inschrijving in register ziekenhuisapotheker

Dit document beschrijft de procedure en voorwaarden voor inschrijving en uitschrijving uit het opleidingsregister en inschrijving in het register van ziekenhuisapotheker.

Lees verder

Eindverklaring van de verantwoordelijk opleider voor de registratie van de ApIOS als openbaar apotheker

Deze verklaring moet worden ingevuld door de verantwoordelijk opleider voor de registratie van de ApIOS als openbaar apotheker.

Lees verder

Format visitatieverslag opleidingsapotheek en apotheker-opleider (ApOP)

Dit format wordt ingevuld na visitatie van de opleidingsapotheek en apotheker-opleider door een van de leden van de visitatiecommissie.

Lees verder

Visitatieprogramma en visitatiechecklist

Format en checklist voor de visitatie van opleidingsapotheken. De leden van de visitatiecommissie vullen dit document in.

Lees verder

Zelfrapportage format apotheker-opleider (ApOP)

Deze zelfrapportage dient te worden ingevuld door de apotheker-opleider (ApOP). Deze rapportage is bedoeld om proefvisitatoren voorafgaand aan de visitatie een indruk te geven van uw opleiding van apothekers in opleiding (ApIOS) en studenten.

Lees verder

Uitvoeringsreglement vrijstellingsregeling opleiding tot openbaar apotheker specialist

Dit document uit januari 2012 beschrijft de uitvoering van de vrijstellingsregeling voor delen van de opleiding tot openbaar apotheker specialist.

Lees verder

Uitvoeringsreglement opleiding tot openbaar apotheker specialist in deeltijd

Dit document beschrijft de uitvoering van de regeling voor het volgen van de opleiding tot openbaar apotheker specialist in deeltijd. Herzien in oktober 2016.

Lees verder

Uitvoeringsreglement procedure en formulieren voor aanmelding opleiding openbaar apotheker specialist, voortgangsrapportage en registratieaanvraag

Voor de aanmelding voor de opleiding tot openbaar apotheker specialist, de geschiktheidsbeoordeling en de aanvraag voor inschrijving in het register van openbaar apothekers heeft de Specialisten Registratie Commissie (SRC) procedures en formulieren vastgesteld. Dit document beschrijft de uitvoering. Herzien oktober 2016.

Lees verder

Besluit Opleidingseisen openbare farmacie

In dit document staan de opleidingseisen voor de openbaar apotheker specialist. Gewijzigd op 11 januari 2012.

Lees verder

Protocol toetsing en beoordeling in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist

De werkgroep Toetsing van de KNMP Vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist heeft in lijn met het besluit opleidingseisen het Protocol Toetsing en Beoordeling opgesteld. Dit protocol is goedgekeurd door het Centraal College en vastgesteld door de Specialisten Registratie Commissie, kamer Openbare Farmacie (SRC). Dit protocol (versie september 2019) moet gezien worden als een formeel kader, waaraan volgens de regelgeving minimaal dient te worden voldaan.

Lees verder

Education Plan Advanced Community Pharmacist Education Programme

Education Plan Advanced Community Pharmacist Education Programme (2014).

Lees verder

WSO Reglement van Orde Commissie van Deskundigen

WSO Reglement van Orde Commissie van Deskundigen (maart 2016).

Lees verder

Toetsingskader Opleidingsapotheek Openbare Farmacie

Het toetsingskader is een lijst van eisen voor opleiders en opleidingsapotheken. Dit kader wordt gebruikt bij het uitvoeren van de visitaties.

Lees verder

Uitvoeringsreglement en voorschriften visitaties

Voorschriften voor visitatie, visitatiecommissies en erkenning van opleiders en opleidingsinrichtingen.

Lees verder

Uitvoeringsreglement Besluit Registratie en herregistratie Openbare farmacie (Canmeds)

De Specialisten Registratie Commissie (SRC) Openbare Farmacie heeft het uitvoeringsreglement herregistratieregeling vastgesteld op basis van de Regeling Specialismen Farmacie en het Besluit Registratie en herregistratie Openbare farmacie.

Lees verder

Reglement Raad van Beroep KNMP

De Raad van Beroep behandelt beroepszaken tegen beslissingen van het bestuur van de KNMP en aangesloten organen.

Lees verder

Aanvraagformulier Stipendiafonds KNMP

Het Stipendiafonds strekt tot het verlenen van stipendia aan studenten in de farmacie aan de universiteiten van Groningen, Utrecht en Leiden en aan studenten in de biofarmacie aan de universiteit van Leiden. De stipendia zijn bedoeld als bijdragen in de kosten voor het maken van een studiereis (met inbegrip van het verrichten van onderzoeksproject) naar het buitenland.

Lees verder

Reglement Stipendiafonds KNMP

Het Stipendiafonds verleent 3 keer per jaar - in februari, juli en oktober - een bijdrage aan studenten Farmacie en Biofarmacie. In het reglement vindt u alle bijbehorende informatie over het Stipendiafonds.

Lees verder

Rapport Significant over medicatiebeoordeling

Het Significant-rapport 'Generieke kosten van medicatiebeoordeling' geeft een realistische inschatting van de tijd die zorgverleners nodig hebben voor een medicatiebeoordeling. Het rapport biedt handvatten voor het maken van afspraken met huisartsen en zorgverzekeraars over de hoogte van het tarief voor medicatiebeoordeling. Het rapport geeft aanknopingspunten die verzekeraars, apothekers en huisartsen kunnen gebruiken in de contractbesprekingen.

Lees verder

Rapport Booz & Company: 'The potential for pharmaceutical quality services'

Het rapport becijfert dat de farmaceutische zorg nog eens € 500 miljoen tot € 750 miljoen extra kan besparen aan kosten voor gezondheidszorg in Nederland.

Lees verder

Thalidomide Risk Management Programma | Apotheekinformatie

Apotheekinformatie rondom het Thalidomide Risk Management Programma.

Lees verder

Thalidomide Risk Management Programma | Artsenverklaring

Artsenverklaring rondom het Thalidomide Risk Management Programma.

Lees verder

Thalidomide Risk Management Programma | Schema over het voorschrijven van Thalidomide

Schema over het voorschrijven van Thalidomide rondom het Thalidomide Risk Management Programma.

Lees verder

Thalidomide Risk Management Programma | Patiëntenverklaring

Patiëntenverklaring rondom het Thalidomide Risk Management Programma.

Lees verder

Thalidomide Risk Management Programma | Patiënteninformatie

Patiënteninformatie rondom het Thalidomide Risk Management Programma.

Lees verder

Toelichting bij dubbel controleren-lijst

Toelichting bij dubbel controleren-lijst (voorheen: risicovolle medicatie), onderdeel van de Veilige principes in de medicatieketen (versie april 2019).

Lees verder

Dubbel te controleren lijst

Op de dubbel te controleren lijst (voorheen: lijst risicovolle medicatie) staan de geneesmiddelen waarbij dubbele controle nodig is (versie juli 2019).

Lees verder

Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding

De multidisciplinaire richtlijn ‘Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding’ ondersteunt artsen en apothekers bij een effectieve en veilige uitvoering van euthanasie. De richtlijn is in september 2021 opgesteld door de KNMG en de KNMP.

Lees verder

Richtlijn euthanasie en hulp bij zelfdoding - Uitvoering: A Thiopental als coma-inductor – injectie per spuit

Uitvoering van de procedure van euthanasie met de methode ‘Thiopental als coma-inductor – injectie per spuit’.

Lees verder

Richtlijn euthanasie en hulp bij zelfdoding - Uitvoering: B Thiopental - elastomeerpomp

Uitvoering van de procedure van euthanasie met de methode ‘Thiopental - elastomeerpomp’.

Lees verder

Richtlijn euthanasie en hulp bij zelfdoding - Uitvoering: C Thiopental - infuus

Uitvoering van de procedure van euthanasie met de methode ‘Thiopental - infuus’.

Lees verder

Richtlijn euthanasie en hulp bij zelfdoding - Uitvoering: D Propofol - injectie per spuit

Uitvoering van de procedure van euthanasie met de methode ‘Propofol - injectie per spuit’.

Lees verder

Richtlijn euthanasie en hulp bij zelfdoding - Uitvoering: E Propofol - infuus

Uitvoering van de procedure van euthanasie met de methode ‘Propofol - infuus’.

Lees verder

Richtlijn euthanasie en hulp bij zelfdoding - Uitvoering: F Orale inname barbituraatdrank

Uitvoering van de procedure van euthanasie met de methode ‘Orale inname barbituraatdrank’.

Lees verder

Samenvatting Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding

De multidisciplinaire richtlijn ‘Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding’ ondersteunt artsen en apothekers bij een effectieve en veilige uitvoering van euthanasie. De richtlijn is in september 2021 opgesteld door de KNMG en de KNMP. In dit document leest u een samenvatting van deze richtlijn.

Lees verder

Keuze spierrelaxans - Alternatieven voor pancuronium (Pavulon®)

In de Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding is rocuronium (150 mg) het middel van 1e keus. Reden hiervoor is dat rocuronium het meeste gebruikte spierrelaxans is. Alternatieven zijn atracurium (100 mg) en cisatracurium (30 mg). In dit document staan de doseringen van de spierrelaxantia die bij euthanasie bruikbaar zijn.

Lees verder

Samenvatting richtlijn palliatieve sedatie

Samenvatting van de KNMG-richtlijn palliatieve sedatie (2009).

Lees verder

Reglement Commissie Opleidingen

De Commissie Opleidingen adviseert het KNMP-bestuur over alle zaken die verband houden met farmaceutische mbo- en hbo-opleidingen in relatie tot de beroepsuitoefening in de openbare farmacie en ziekenhuisfarmacie. U bekijkt hier het reglement van deze commissie.

Lees verder

Reglement Commissie Kwaliteitsvisitatie Openbare Apotheek

Reglement van de Commissie Kwaliteitsvisitatie Openbare Apotheek.

Lees verder

Reglement Raad van Tucht

De Raad van Tucht spreekt recht bij klachten tegen leden. U bekijkt hier het reglement van deze raad.

Lees verder

Jaarverslag 2020 Commissie Opleidingen

Jaarverslag 2020 van de Commissie Opleidingen.

Lees verder

Jaarverslag 2020 Raad van Tucht

Jaarverslag 2020 van de Raad van Tucht.

Lees verder

Jaarverslag 2020 Raad van Beroep

Jaarverslag 2020 van de Raad van Beroep.

Lees verder

Missie en visie LOA

De LOA behartigt de sociaal economische belangen van openbare apotheken en zorgt voor een gewaardeerde positie in de gezondheidszorg.

Lees verder

Brochure nieuwe eisen herregistratie voor openbaar apothekers

In deze brochure staan alle wijzigingen beschreven voor de herregistratie van openbaar apothekers per 1 januari 2015.

Lees verder

Visiedocument Pensioen in de openbare apotheeksector (maart 2013)

De KNMP initieerde een diepgaande discussie over de pensioenvoorziening van u en uw medewerkers. De KNMP wil de verantwoordelijke partijen voor het toekomstig pensioenstelsel informeren over de relevante te maken keuzes. Dit visiedocument is daar de uitkomst van. Het is ook het startsein tot vervolgacties van (andere) branchepartijen.

Lees verder

Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie

In dit document worden de uitgangspunten voor deskundigheidsbevordering van openbaar apotheker specialisten beschreven. De verschillende vormen van deskundigheidsbevordering worden weergegeven in het Schema Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie. Per activiteit volgt een korte beschrijving met bijbehorende criteria en procedures.

Lees verder

Folder: Transparantie- en informatie-eisen NZa. Informatievoorziening aan patiënten

‘Welke informatie moet ik aan mijn patiënten geven over prijzen, klachten en facturen?’ Die vraagt ontvangt de KNMP regelmatig. De NZa en KNMP ontwikkelden daarom gezamenlijk een folder. Hiermee kunnen u en uw team eenvoudig nagaan welke spelregels er gelden voor de informatievoorziening in uw apotheek aan patiënten.

Lees verder

Bestuursstatuut KNMP

Bestuursstatuut van het statutaire bestuur van de KNMP, 24 juni 2020

Lees verder

Facturatie Pakket Z+ 2021

Facturatie van Pakket Z+ voor de periode 2021 (voor de ziekenhuisapotheek).

Lees verder

Facturatie Pakket Z 2021

Facturatie van Pakket Z voor de periode 2021 (voor de ziekenhuisapotheek).

Lees verder

Jaarverslag 2020 Commissie Functioneren Openbare Apotheker

Het jaarverslag 2020 van de Commissie Functioneren Openbare Apotheker (CFOA).

Lees verder

Besluit Registratie en herregistratie openbare farmacie 2021

Besluit 2021 Registratie en herregistratie Openbare Farmacie.

Lees verder

Vastgestelde handhavingsnormen medicatiebeoordeling IGZ

Op basis van de richtlijn 'Polyfarmacie bij ouderen' heeft de inspectie een viertal normen opgesteld die zij vanaf 1 juli 2015 zal toetsen bij zorgverleners.

Lees verder

Governance Code

Governance Code SRC (2015), evaluatie 2018

Lees verder

Handreiking KNMP Magistrale bereidingen

Door aanpassingen in de prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg krijgen apothekers vanaf 2016 meer ruimte om geneesmiddelen voor eigen patiënten te bereiden. In deze handleiding leest u alles over de magistrale bereidingen.

Lees verder

Is uw apotheek klaar voor laaggeletterden?

Bekijk het op de ladder van Pharos-KNMP.

Lees verder