Downloads

Klachtenregeling Klachtencommissie Openbare Apotheek

De Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek is bedoeld voor apotheken die zich bij deze regeling hebben aangesloten. De regeling is opgesteld in 2008 en gebaseerd op de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Lees verder

Klachtencommissie Openbare Apotheek

Een cliënt die een klacht heeft over een apotheker en/of over zijn medewerkers kan zijn klacht op schriftelijke wijze indienen bij de Klachtencommissie Openbare Apotheek. De klacht kan farmaceutischtechnische, patiëntenrechtelijke, organisatorische of financiële aspecten tot onderwerp hebben.

Lees verder

Informatie FTU voor apothekersassistenten

Een handig hulpmiddel bij het smeren van corticosteroïden is de ‘Finger Tip Unit’ (FTU). In deze folder voor apothekersassistenten wordt uitleg gegeven over de FTU.

Lees verder

Brief Belastingdienst over btw-behandeling eerste-terhandstellingsgesprek

Brief van Belastingdienst (3 maart 2014) over het btw-tarief dat van toepassing is bij declaratie van het eerste-terhandstellingsgesprek.

Lees verder

Communicatieboodschap BO Farmacie over Medicatiebeoordeling en Medicatieoverdracht

Slotafspraken van het Bestuurlijk Overleg Farmacie over medicatiebeoordeling en medicatieoverdracht.

Lees verder

Publieksfolder Update 2e kwartaal 2013

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de publieksfolders in het tweede kwartaal van 2013, opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC).

Lees verder

Algemene voorwaarden KNMP

In de Algemene voorwaarden staan de rechten en plichten van klant en KNMP bij een overeenkomst.

Lees verder

Uitleg over nieuwe wetgeving farmacovigilantie (zwarte driehoek)

Door nieuwe farmacovigilantiewetgeving van het Europees parlement (2011) kunnen registratieautoriteiten geneesmiddelen aanwijzen die extra gemonitord moeten worden. Deze zijn herkenbaar aan een omgekeerde zwarte driehoek in de bijsluiter en in de productinformatie. In dit document leest u wat de zwarte driehoek voor u als apotheker betekent.

Lees verder

Meest gestelde vragen toepassing WGBO-bepalingen openbare apotheek

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten van patiënten en de plichten van zorgverleners vastgelegd die voortvloeien uit een behandelingsovereenkomst. In dit document leest u wat dit voor uw werkzaamheden in de openbare apotheek betekent.

Lees verder

Rapport: 'Apotheker in de WGBO' (2007)

Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de praktijk, kennis en verwachtingen van apothekers en apothekersassistenten vóór de opname van de openbare apotheker in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Lees verder

Tabel Opiumwetmiddelen en verplichtingen apothekers

Onderverdeling van de middelen uit de Opiumwet en de eisen waaraan ze moeten voldoen.

Lees verder

KNMP-protocol bij overdracht medicatiegegevens

Het Protocol ‘Overdracht van medicatiegegevens’ kunt u gebruiken om de niet-elektronische overdracht van medicatiegegevens vast te leggen. Als apotheker dient u, evenals bij elektronische logging, op regelmatige basis te controleren aan wie medicatiegegevens worden verstrekt.

Lees verder

Cao Regelingen Medewerkers Apotheken 2011 - 2015 (Principeakkoord)

Op onderhandelingsniveau is op 28 juni 2010 tussen KNMP, ASKA, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak overeenstemming bereikt over een principeakkoord betreffende een nieuwe Cao Apotheken 2010 – 2011 en een principeakkoord betreffende een nieuwe Cao Regelingen Medewerkers Apotheken 2011-2015.

Lees verder

Cao Bedrijfsfonds Apotheken 2014 - 2016 (SBA)

Tussen de Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) als partijen ter werkgeverszijde en de FNV Bondgenoten en de CNV Publieke Zaak als partijen ter werknemerszijde is deze collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan.

Lees verder

Handboek Beoordelingssysteem apothekers in loondienst

Er bestaat met ingang van 2005 een nieuw beoordelingssysteem ten behoeve van apothekers in loondienst. Ter vergemakkelijking van het gebruik van het 'Beoordelingssysteem apothekers in loondienst' is dit Handboek ontwikkeld.

Lees verder

Cao Regelingen Medewerkers Apotheken

Tussen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP), de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) als partijen ter ener zijde en de FNV Bondgenoten; CNV Publieke Zaak als partijen ter andere zijde, is deze Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Regelingen Medewerkers Apotheken aangegaan. De seniorenregeling en zorgverlofregeling zijn hierin opgenomen.

Lees verder

Arbeidsvoorwaardenreglement Apothekers in loondienst

Cao-partijen behartigen de arbeidsvoorwaardelijke belangen van apothekers in loondienst. Let op! Sinds eind 2013 is de inhoud van de arbeidsvoorwaardenregeling niet meer onderhouden en dus niet meer actueel.

Lees verder

Salarisschalen apothekers in loondienst per september 2014

Bekijk in dit document de brutosalarissen van gevestigd en tweede apothekers (exclusief vakantietoeslag 8%) gebaseerd op een 38-urige werkweek per 1 september 2014 (gebaseerd op het overeengekomen Principe-akkoord tussen VZA en LAD op 1 mei 2015).

Lees verder

Salarisoverzicht bij Cao Apotheken 2015

Salarisschaal voor werknemers die vallen onder de Cao-apotheken (schoonmaker, algemeen ondersteunend medewerker, bezorger, BBL, drogisterij medewerker, administratief secretarieel medewerker, apothekersassistent, financieel administratief medewerker, apothekersassistent (variant), teamleider, farmaceutisch consulent en farmaceutisch manager).

Lees verder

Format sociaal plan Uitvoeringsregeling sociale begeleiding

Indien de arbeidsovereenkomst door de werkgever aan 1 of meer werknemers wordt opgezegd wegens reorganisatie, fusie, verkoop of opheffing van de apotheek, kan dit format (behorend bij artikel 30 Cao Arbeidsomstandigheden) van toepassing zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Lees verder

Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken 2014

In aanvulling op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die in de Cao Apotheken zijn vastgelegd, richt deze Cao Arbeidsomstandigheden zich vooral op de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Deze overeenkomst is door sociale partners aangegaan voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

Lees verder

Cao Apotheken 2014

Tussen de ondergetekenden Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en Associatie van Ketenapotheken (als partijen ter werkgeverszijde) en FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak (als partijen ter werknemerszijde), is deze collectieve arbeidsovereenkomst (Cao) aangegaan.

Lees verder

Cao Apotheken 2014 (Principeakkoord)

Op 30 augustus 2013 bereikten de VZA, ASKA, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak overeenstemming over een principe-akkoord betreffende een nieuwe Cao Apotheken 2014, een principe-akkoord bertreffende een nieuwe Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken 2014 en een aantal wijzigingen in de pensioenregelingen PMA. Lees er meer over in deze circulaire.

Lees verder

KNMP Zorgmonitor 2013 (februari 2013)

De gereguleerde marktwerking in de farmacie komt niet op gang. Apothekers onderschrijven de doelen van het nieuwe stelsel: betere zorg voor de patiënt en meer ruimte voor innovatie. Nu wordt echter het tegenovergestelde bereikt en aanpassing is noodzakelijk. De Zorgmonitor 2013 biedt oplossingsrichtingen om de voorgestelde aanpassingen te realiseren.

Lees verder

KNMP-onderzoeksrapport: Overgang naar prestatiebekostiging en vrije prijzen (maart 2012)

Op 1 januari 2012 is in de farmaceutische zorg een nieuw stelsel ingevoerd van prestatiebekostiging en vrije prijzen. De KNMP heeft in januari en februari 2012 een digitale enquête gehouden naar de gevolgen van deze omschakeling onder alle apotheken in Nederland. Uit de antwoorden van de apothekers komen 7 belangrijke knelpunten naar voren.

Lees verder

Beroepscode openbaar en ziekenhuisapotheker

Beroepscode voor de openbaar en ziekenhuisapotheker zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van de KNMP. De voorgestelde beroepscode is de meest algemene beschrijving van de apotheker en fungeert als kapstok voor de beroepsethiek. Daaronder ressorteren het Professioneel Statuut en de NAN/ZAS.

Lees verder

Voorbeeldcontract Central Filling

Overeenkomst tussen central filling-apotheek en huisapotheek.

Lees verder

Nederlandse Apotheeknorm (NAN) 2006

In de Nederlandse Apotheeknorm (NAN) 2006 geeft de beroepsgroep van apothekers aan wat zij verstaat onder verantwoorde zorg in de openbare apotheek. Verantwoorde zorg betekent zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt.

Lees verder

NAN-richtlijn 2 (26 februari 2007)

NAN 2006 | Richtlijn 2: Farmaceutische zorg- en dienstverlening. Deze richtlijn is een uitwerking van hoofdstuk 2 van de NAN 2006 over het primaire proces in de apotheek, de farmaceutische zorg- en dienstverlening.

Lees verder

Procedure ontwikkeling van KNMP-richtlijnen voor de openbaar apotheker

De farmaceutische zorg van de openbaar apotheker aan de patiënt staat beschreven in KNMP-richtlijnen. In dit document wordt uitgelegd hoe de KNMP-richtlijnen tot stand komen. De WSO is binnen de KNMP de inhoudelijke eigenaar van de richtlijnen voor de openbaar apotheker en daarmee verantwoordelijk voor initiatie, ontwikkeling en onderhoud.

Lees verder

Juridisch kader NAN/KNMP-richtlijnen

Dit kader legt de relatie van de NAN en de KNMP-richtlijnen met de Nederlandse wetgeving uit. Ook staat in dit document de betekenis van de richtlijnen in relatie tot de patiënt, de zorgverzekeraar en de Inspectie Gezondheidszorg beschreven.

Lees verder

Toelichting benchmarkverslag Kwaliteitsindicatoren Farmacie

Dit benchmarkverslag spiegelt de door u ingevulde antwoorden per indicator aan de landelijke uitkomsten. Voor elk type indicator geeft een betekenisvol grafiekje deze samenhang weer.

Lees verder

Rapport HARM-Wrestling (2009)

Een expertgroep Medicatieveiligheid bracht op basis van de IPCI-studie, de HARM-studie en wetenschappelijke literatuur een advies uit over concrete interventies die op korte termijn tot meetbare verbeteringen zouden leiden bij de extramurale toepassing van een aantal ‘oude’ geneesmiddelgroepen. Deze rapportage weergeeft de resultaten van de expertgroep.

Lees verder

HARM-rapport UU (2006)

Therapie-ontrouw kan grote klinische gevolgen hebben: morbiditeit en mortaliteit nemen toe, terwijl de kwaliteit van leven afneemt. Bij therapie-ontrouwe patiënten is de kans op geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames 2 keer zo groot als bij therapietrouwe patiënten, zo blijkt uit dit onderzoek.

Lees verder

Tabel bij Verminderde nierfunctie. Doseringsadviezen voor geneesmiddelen

Deze tabel geeft een overzicht van de geneesmiddelen waarvoor de werkgroep 'Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie' van de KNMP een advies opstelde. De geneesmiddelen zijn ingedeeld in farmacotherapeutische groepen.

Lees verder

Rapport Harm-Wrestling English

Recommendations of the Dutch Harm-Wrestling Task force for targetting outpatient drug safety.

Lees verder

Brief MSD 11 januari 2011 - Pavulon uit de handel

In deze brief leest u over de verandering in de beschikbaarheid van Pavulon. MSD heeft besloten het volgende geneesmiddel uit de handel te nemen per 31 mei 2011: Pavulon® 4 mg=2 ml, oplossing voor injectie 2 mg/ml, ZI-nummer 15343871. Een ml Pavulon bevat 2 mg pancuroniumbromide.

Lees verder

Beliefs About Medicins Questionnaire (BMQ)

Welke houding heeft uw patiënt? Met de ‘Beliefs About Medicines Questionnaire’ (BMQ) brengt u de verwachtingen en zorgen van de patiënt in kaart. De BMQ is ontwikkeld door Prof. R. Horne en in een Nederlandse versie uitgebracht door Prof. dr. M.L. Bouvy.

Lees verder

Schema: fasen van therapietrouw

Geneesmiddelengebruik kent 3 fasen: de startfase, de uitvoeringsfase en de discontinueringsfase. Afhankelijk van de fase waarin uw patiënt zich bevindt, kiest u voor een passende therapietrouwinterventie voor uw patiënt. Veelal tijdens de eerste maanden beslist de patiënt of hij de chronische medicatie blijft gebruiken; het is zinvol juist in deze periode proactief in te grijpen. Het Nivel bracht met de Stuurgroep Therapietrouw in kaart wat de patiënt en zorgverlener wanneer kunnen doen om de therapietrouw te bevorderen. Dit schema helpt om gesprekken over therapietrouw vorm te geven.

Lees verder

Gespreksprotocol Antilipaemica (M.J.Kooy)

Voorbeeld van een gespreksprotol bij 'Telefonische Start Begeleiding'.

Lees verder

Innovatief project: Werkwijze Apotheek IJsselmuiden

Apotheek IJsselmuiden is doelmatig door samenwerking met huisartsen.

Lees verder

Innovatief project: Projectbeschrijving Vergiftigingen kinderen voorkomen

Apotheek Smilde geeft voorlichting over het voorkomen van vergiftigingen bij jonge kinderen aan ouders.

Lees verder

Innovatief project: Projectbeschrijving Probiotica tijdens antibioticagebruik

Apotheek Pelaene Hof adviseert probioticum bij een breedspectrum antibioticumkuren om zo de behandeling te optimaliseren en de therapietrouw te bevorderen bij patiënten ouder dan 18 jaar.

Lees verder

Innovatief project: Film Telemedicatie

Film over wat telemedicatie voor de kwaliteit van zorg betekent en welke tijdsbesparing het aanreiken van medicijnen via een apparaat in plaats van door een wijkverpleegkundige oplevert.

Lees verder

Innovatief project: Film Vergiftigingen kinderen voorkomen

Apotheek Smilde geeft voorlichting over het voorkomen van vergiftigingen bij jonge kinderen aan ouders.

Lees verder

Innovatief project: Gespreksprotocol Interventie Diabetes

Gespreksformat voor het opsporen van problemen die mogelijk verband houden met de therapie-ontrouw van patiënt met diabetes.

Lees verder

Pact van Garderen eerstelijnszorg

Actiz, KNGF, KNMP, KNOV, LVE, LHV, NMT en V&VN formuleren hun gemeenschappelijke ambitie in het Pact van Garderen: 'Wij gaan zorgen voor de beste zorg in de buurt in Europa'. De verschillende eerstelijn professionals stimuleren elkaars kerntaken en vaardigheden met als visie complementair te zijn aan elkaar.

Lees verder

Beoordelingsformulier 1e jaar opleiding ziekenhuisapotheker (ELOZ II)

Aan het einde van het 1e opleidingsjaar tot ziekenhuisapotheker beoordeelt de opleider, na overleg met de medeopleider, of de AIOS-ziekenhuisfarmacie geschikt is de opleiding voort te zetten. Het formulier is ingedeeld op basis van de vastgestelde leerdoelen voor het 1e jaar. De opleider vult het formulier in overleg met de AIOS-ziekenhuisfarmacie in.

Lees verder

Evaluatieformulier 2e, 3e en 4e jaar opleiding ziekenhuisapotheker (ELOZ II)

De opleider vult dit formulier in overleg met de AIOS-ziekenhuisfarmacie in. Het formulier is ingedeeld op basis van de door de SRC vastgestelde leerdoelen. De AIOS-ziekenhuisfarmacie moet voldoen aan deze leerdoelen om uiteindelijk getoetst te kunnen worden aan de vastgestelde eindtermen voor de registratie tot ziekenhuisapotheker.

Lees verder

Formulier Visitatierapport Ziekenhuisfarmacie

Door dit formulier visitatierapport in te vullen, dient de ziekenhuisapotheek een aanvraag in tot erkenning als opleidingsinstelling. Voor deze aanvraag wordt een tarief in rekening gebracht van € 8.000 excl. BTW. Voor een verkorte visitatie, een gefuseerde instelling of bestuurlijke opleidingseenheid kan een aangepast tarief gelden.

Lees verder