Nieuws apotheekteam

Tiende editie Standaarden voor Zelfzorg beschikbaar
De tiende editie van het boek Standaarden voor Zelfzorg is uit. Het boek is voorzien van rijke informatie over zelfzorg en biedt praktische handvatten. Het standaardwerk draagt bij aan laagdrempelige farmaceutische zorg in Nederland. De herziene druk is te bestellen via de KNMP-website.
Gezondheidsraad vraagt om inbreng bij inventarisatie toekomstig vaccinatiebeleid
De Gezondheidsraad vraagt deskundigen, waaronder apothekers, om ideeën aan te leveren voor een mogelijk meer regulier COVID-19 vaccinatieprogramma. Dat verzoek doet het wetenschappelijk adviesorgaan op haar website. ‘De verwachting is dat de vaccinatie tegen COVID-19 de komende tijd van de acute fase zal overgaan naar een meer regulier vaccinatieprogramma’, schrijft de Gezondheidsraad. Om daarover een advies uit te brengen, verkrijgt het adviesorgaan graag inzicht uit het zorgveld.
ZN heropent aanvraagloket om meerkostenbijdrage corona aan te vragen
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heropent eenmalig het aanvraagloket bij VECOZO om een bijdrage aan te vragen voor de corona-meerkosten. Apotheken kunnen van 15 juni tot 29 juni 2021 alsnog een aanvraag doen, indien zij binnen de eerdere termijn nog geen financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd. De bijdrage bedraagt 1,3% van de normomzet over de periode mei tot en met december 2020.
KNMP-rapport biedt inzichten in het contracteerproces
De KNMP biedt met het rapport ‘Evaluatie onderhandelingstraject contractering 2021 e.v. in de extramurale farmacie’ inzichten in het contracteerproces. Het rapport maakt kansen en uitdagingen inzichtelijk van het contracteerproces tussen zorgmakelaars en zorgverzekeraars. De KNMP betrekt dit rapport bij de gesprekken met de stakeholders Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars en zorgmakelaars.
Aanpak verminderen medicijnresten in water genomineerd voor VN-prijs
De Nederlandse ketenaanpak om medicijnresten in het (drink)water te verminderen is genomineerd voor de Future Policy Award van de Verenigde Naties. Veldpartijen uit de zorg- en watersector, waaronder de KNMP, werken sinds 2016 samen om de belasting van medicijnresten op het water te verminderen. Denk daarbij aan het bevorderen van inzameling van ongebruikte geneesmiddelen. De Future Policy Award wordt door de Verenigde Naties jaarlijks uitgereikt aan een beleidsaanpak die bijdraagt aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de mens.
CBG: Geen tweede vaccin met AstraZeneca bij trombocytopenie in combinatie met trombose
Mensen moeten geen tweede vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin (Vaxzevria) ontvangen als zij na de eerste vaccinatie de zeer zeldzame bijwerking kregen van trombocytopenie in combinatie met trombose. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op haar website. Voorts adviseert de medicijnautoriteit zorgverleners om alert te zijn op symptomen van trombocytopenie in combinatie met trombose na het eerste vaccin van AstraZeneca. Wie binnen drie weken na de eerste vaccinatie tekenen van trombocytopenie vertoont, moet actief worden onderzocht op trombose, en omgekeerd.
Informatie en advies bij complexe zorgvragen beschikbaar via het Juiste Loket
Apothekers en patiënten kunnen voor informatie en advies over complexe zorgvragen terecht bij het Juiste Loket. Bij dit informatie- en adviespunt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) denken medewerkers van cliëntenorganisatie Ieder(in) en Per Saldo actief met de melder mee, en sturen - zo nodig - meldingen door naar het ministerie van VWS Het loket is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar.
Handreiking Kwetsbare ouderen thuis geactualiseerd
De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ is geactualiseerd. In de herziene handreiking zijn nieuwe en vernieuwde instrumenten en werkwijzen toegevoegd. Daarnaast is de handreiking verrijkt met actuele informatie over bijvoorbeeld dementie.
Nieuwe Europese wet in werking getreden met strengere eisen voor medische hulpmiddelen
De Europese Medical Devices Regulation (MDR) is vandaag in werking getreden. Medische hulpmiddelen die op de Europese markt worden gebracht moeten vanaf 26 mei 2021 aan strengere eisen voldoen. Deze nieuwe regels gelden tevens voor hulpmiddelen die al op de markt zijn. Vooral fabrikanten, maar ook apotheken en andere distributeurs van medische hulpmiddelen, krijgen te maken met strengere eisen. Zo hebben apothekers de verplichting om te toetsen of fabrikanten van medische hulpmiddelen aan de EU-regelgeving voldoen.
Week van de Schildklier van 25 mei tot en met 29 mei 2021
De Week van de Schildklier vindt dit jaar van 25 tot en met 29 mei plaats. Tijdens deze week organiseert de Schildklier Organisatie Nederland (SON) verschillende digitale activiteiten. Zo kunnen apothekers deelnemen aan een webinar over beweegklachten die bij schildklieraandoeningen komen kijken.
KNMP-opleiding tot kaderapotheker van start in najaar
De KNMP biedt vanaf september 2021 een tweejarige opleiding tot kaderapotheker aan. Hierin worden openbaar apothekers klaargestoomd voor een spilfunctie in de regio, op inhoudelijk en strategisch gebied. De afronding van de opleiding wordt bezegeld met opname in het KNMP-register voor kaderapothekers.
VWS stelt informatiepakketten beschikbaar aan apothekers om vaccinatiebereidheid te verhogen
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt informatiepakketten beschikbaar om de vaccinatiebereidheid te verhogen. VWS wil via apothekers, huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, lokale organisaties en gemeenschappen zoveel mogelijk mensen bereiken met betrouwbare informatie over vaccinatie tegen het coronavirus. VWS stelt daarom onder meer flyers in verschillende talen en filmpjes beschikbaar.
Lareb waarschuwt voor pijnstillers in kruidenpreparaat Montalin
Bijwerkingencentrum Lareb waarschuwt voor meloxicam en paracetamol in het kruidenpreparaat Montalin. Gebruikers van dit supplement kunnen daardoor onopgemerkt een hoge dosis pijnstillers binnenkrijgen. Dat meldt de instantie op haar website. Door interacties met andere geneesmiddelen en bijwerkingen kan het gebruik van Montalin leiden tot gevaarlijke situaties. Die kunnen ook ontstaan bij patiënten bij wie NSAID's worden afgeraden.
VWS en Z-CERT publiceren handreiking verlopen domeinnamen
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft samen met de experts van Stichting Z-CERT en in nauwe samenwerking met zorginstellingen de handreiking verlopen domeinnamen samengesteld. Hierin staat wat apothekers kunnen doen om de kans op een datalek door een verlopen domeinnaam zo klein mogelijk te maken.
KNMP roept VGZ op Eviplera ook na 1 juni 2021 te blijven vergoeden
De KNMP roept VGZ op om Eviplera ook na 1 juni 2021 te blijven vergoeden. Dat staat in gezamenlijke brief van de KNMP, Hiv Vereniging, de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren en V&VN. In deze brief wijzen de partijen op de nadelige gevolgen van het niet meer vergoeden van Eviplera.
VWS: ontheffingsprocedure antigeen zelftesten stopt
De ontheffingsprocedure voor antigeen zelftesten stopt. Testen van een fabrikant die al een ontheffing hebben gekregen, mogen tot 31 december 2021 onder de ontheffing verkocht en gebruikt blijven worden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in een bericht op haar website. VWS geeft aan dat zelftesten inmiddels volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en zonder ontheffing op de markt worden gebracht. De verwachting is dat er de komende weken nog meer testen een CE-certificaat krijgen en het aanbod van CE-gecertificeerde zelftesten nog verder zal toenemen, aldus VWS.
Minister Van Ark neemt uitkomsten rondetafelgesprekken over leveringszekerheid mee in beleidsaanpak
Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) neemt de uitkomsten van rondetafelgesprekken over leveringszekerheid van medische producten mee in een beleidsaanpak. Dat blijkt uit een gespreksverslag dat de bewindsvrouw heeft gedeeld met Tweede Kamer. De KNMP nam in maart deel aan deze rondetafelgesprekken en pleitte onder meer voor het veiligstellen van toeleveringskanalen.
Minister De Jonge: voorwaarden tweede zorgbonus rond 15 juni beschikbaar
Demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) verwacht dat de voorwaarden en vereisten voor de tweede zorgbonus rond 15 juni 2021 worden bekendgemaakt. Rond die tijd wordt ook een aanvraagloket geopend. Dat schrijft de bewindspersoon in een Kamerbrief over de ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Afhankelijk van het aantal aanvragen van zorgaanbieders kunnen hun medewerkers een netto-uitkering ontvangen van tussen de 200 en 240 euro. Nu al is bekend dat de tweede zorgbonus opnieuw beschikbaar is voor medewerkers van apotheken die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de coronacrisis.
Nieuwe wet met strengere eisen voor medische hulpmiddelen treedt eind mei in werking
De Europese Medical Devices Regulation (MDR) treedt per 26 mei 2021 in werking. Vanaf dan moeten alle medische hulpmiddelen die op de Europese markt worden gebracht aan strengere eisen voldoen, ook hulpmiddelen die al op de markt zijn. Doel van de nieuwe regels is om de patiëntveiligheid in de Europese Unie te vergroten en ervoor zorgen dat innovatieve medische hulpmiddelen beschikbaar blijven voor patiënten. Vooral fabrikanten, maar ook apotheken en andere distributeurs van medische hulpmiddelen, krijgen te maken met strengere eisen.
Nieuwe vergunningsplicht met inwerkingtreding Wet toetreding zorgaanbieders per 1 januari 2022
Er komt een nieuwe vergunningsplicht voor alle zorgaanbieders met de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) per 1 januari 2022. De Wtza-vergunning vervangt vanaf dat moment de huidige toelating uit de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Apotheken die onder de WTZi zijn toegelaten, dienen binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wtza een vergunning aan te vragen indien er meer dan tien mensen zorg verlenen.
Doe mee aan de enquête over duurzame farmacie
De KNMP nodigt apothekers uit om deel te nemen aan de enquête over duurzame farmacie. Hoe zetten apothekers zich in voor de noodzakelijke verduurzaming van de zorg? Zijn er obstakels bij het duurzamer werken op het gebied van milieu en klimaat? Deze en andere vragen komen aan bod in de online enquête. Invullen kost circa 10 minuten en kan tot 1 juni 2021.
Minister Van Ark laat besluit over vangnet medische noodzaak bij GVS-modernisering over aan nieuw kabinet
Een volgend kabinet komt mogelijk met een alternatieve invulling voor het vangnet van medische noodzaak bij de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat meldt demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder deed de bewindsvrouw het voorstel om een vangnet in te richten voor patiënten die - als gevolg van de GVS-modernisering per 2023 - te maken krijgen met een bijbetaling door lagere vergoedingslimieten. Na gesprekken met apothekers en andere partijen uit het zorgveld concludeert de minister dat zo’n vangnet vanwege hoge uitvoeringslasten niet haalbaar is.
Uitbetaling StiPCO-tegemoetkoming 2020 eind mei
Openbaar apothekers die in 2020 StiPCO-scholing hebben gevolgd, ontvangen de hierbij behorende tegemoetkoming eind mei 2021. Voorwaarde hiervoor is dat zij alle evaluatieformulieren voor hun StiPCO-scholingen hebben ingevuld, en een digitaal uitbetalingsformulier met daarop de juiste bankgegevens.
WRR ziet mogelijkheden voor Europese samenwerking bij inkoop geneesmiddelen
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ziet mogelijkheden voor meer Europese samenwerking bij de collectieve inkoop van geneesmiddelen, zoals eerder is gebeurd bij COVID-19-vaccins. Dat schrijft het adviesorgaan van de regering in een notitie. Aanleiding daarvoor was een Kamerdebat over de toekomst van de Europese Unie. Verschillende prijzen voor dezelfde geneesmiddelen en de groeiende tekorten in EU-lidstaten beschouwt de WRR als twee redenen voor meer Europese samenwerking.
Minister Van Ark informeert Tweede Kamer over verplichting digitaal receptenverkeer
Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het verplicht stellen van digitaal receptenverkeer. Dat doet de bewindsvrouw in een Kamerbrief over het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Naar verwachting zal de minister gelijk met, of kort na de inwerkingtreding van de wet een datum opleggen waarop apotheken recepten verplicht elektronisch moeten kunnen ontvangen. Over het wetsvoorstel wordt nog gedebatteerd. Wanneer de wet daadwerkelijk in werking treedt, is nog niet bekend.
Signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ voor apothekers
De KNMP heeft een signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ opgesteld. Deze tool geeft een overzicht van mogelijke signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld. Met hulp van deze tool weet de apotheker waar hij op moet letten en kan hij een vermoeden van mishandeling of geweld onderbouwen.
Handreiking afbouw opioïden beschikbaar
De ‘Handreiking afbouw opioïden’ is beschikbaar. Apothekers krijgen middels deze handreiking adviezen over het begeleiden van patiënten bij het afbouwen van opioïdegebruik. Deze handreiking is opgesteld met medewerking van de taakgroep ‘Gepast gebruik van opioïden’, waarin de KNMP is vertegenwoordigd.
Recall Roter paracetamol instant smelttablet bessen 500 mg
Imgroma b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om de Roter paracetamol instant smelttablet bessen 500 mg, 20 stuks in stripverpakking, ZI-nummer 15068838 met onmiddellijke ingang terug te roepen op winkelniveau. Dit geneesmiddel behoort tot de AV categorie en wordt zonder recept ook bij drogisten en andere winkels verkocht. Deze verpakkingen zijn vanaf 16 maart tot eind april geleverd aan groothandels en verkooppunten.
Wetsvoorstel over elektronische gegevensuitwisseling naar Tweede Kamer
Het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) is naar de Tweede Kamer gestuurd. De ministerraad heeft akkoord gegeven op dit wetsvoorstel van minister Van Ark (Medische Zorg). Dat betekent dat er binnen afzienbare tijd in de Tweede Kamer wordt gesproken over het stapsgewijs verplicht elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners.
Gratis bestellen: baliekaartjes voor patiënten met vragen over corona
Apotheken kunnen kosteloos baliekaartjes bestellen om mee te geven aan patiënten met vragen over het coronavirus. Patiënten worden middels het kaartje verwezen naar de veelgestelde vragen op Apotheek.nl en de informatie op de website van de Rijksoverheid. Apotheken kunnen deze baliekaartjes bestellen per set van 25 stuks, met een maximum van 4 sets.
Recall Temazepam 10 mg Teva capsules (250 stuks)
Teva Nederland b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Temazepam Teva 10 mg capsules, 250 stuks (ZI-nummer 13907794) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau.
Minister Van Ark: ‘Meer rekening houden met verstrekking recepten medische noodzaak door apothekers’
Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) wil dat zorgverzekeraars meer rekening houden met apothekers die geen vrije keuze hebben in het wel of niet verstrekken van recepten met ‘medische noodzaak’. Dat schrijft de bewindsvrouw in antwoorden op Kamervragen van het voormalig Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) over medische noodzaak. Het is volgens haar niet op zijn plaats dat apothekers lagere receptvergoedingen ontvangen als zij recepten met medische noodzaak verstrekken.
Koninklijke onderscheiding voor twee oud-voorzitters KNMP
Twee oud-voorzitters van de KNMP hebben tijdens de Lintjesregen 2021 een koninklijke onderscheiding ontvangen. Marga van Weelden en Gerben Klein Nulent zijn gedecoreerd vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Voorts ontvingen ook apothekers Christine Catlender en Zeliha Cimtay, alsmede buitengewoon lid Jean Marie Hermans een koninklijke onderscheiding.
Algemeenverbindendverklaring voor cao Apotheken 2019-2021
De cao Apotheken 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard. Het besluit daartoe is op 23 april 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. De cao Apotheken 2019-2021 is aangemerkt als een ‘tussen-cao’ en heeft een looptijd van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2021.
KNMP-bestuurder Blaauw duidt meerwaarde apothekersassistenten bij corona-zelftesten
KNMP-bestuurder Sijtze Blaauw heeft tijdens een SBA-webinar de meerwaarde van apothekersassistenten bij het verstrekken van corona-zelftesten geduid. Tijdens dit webinar kwam het inhoudelijke advies aan de orde. Onderdeel van de deugdelijke adviezen in de apotheek is het onderscheid wanneer corona-zelftesten wel en niet te gebruiken. Ook lichtte Blaauw de termen specificiteit en sensitiviteit nader toe.
Minister Van Ark: overheveling immunoglobulinen naar ziekenhuizen van de baan
Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) meldt dat de overheveling van de verstrekking van immunoglobulinen van de openbare apotheek naar het ziekenhuis vanwege de coronapandemie niet doorgaat. Dat schrijft de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer. De verstrekking van epoëtines en G-CSF middelen worden mogelijk wel per 1 januari 2022 overgeheveld. De overhevelingen komen voort uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De KNMP informeert de Tweede Kamer over negatieve gevolgen van overhevelingen, en vraagt om een heroverweging.
Enquête BPOA en SPOA over nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers
De Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) en de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) vragen openbaar apothekers middels een enquête om hun mening te geven over een nieuwe pensioenregeling. Dit doen zij in aanloop naar de keuze voor een nieuwe pensioenregeling die in februari 2022 gemaakt moet worden.
FMD: aantal aansluitingen stijgt, aantal alerts daalt
Het aantal aansluitingen bij het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS) in het kader van de FMD is gestegen en het aantal alerts gedaald. Dat meldt directeur Frederik Zevenbergen van de Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO). Een aantal maanden geleden meldde NMVO nog dat ongeveer 2% van de apotheekhoudenden niet is aangesloten op het NMVS. Dit aantal is inmiddels gedaald naar is 0,2%.
Ook in 2021 gastsprekers beschikbaar voor FTO ‘Medicijnresten uit Water’
De speciale FTO-editie 'Medicijnresten uit water', die in 2019 van start ging, wordt wegens succes in 2021 voortgezet. Gastsprekers van het waterschap of drinkwaterbedrijf uit de regio zijn ook dit jaar weer beschikbaar om een presentatie te geven tijdens het FTO.
KNMP-infoclip: inzicht in het contracteerproces
De KNMP maakt met een infoclip voor openbaar apothekers het contracteerproces inzichtelijk. In de infoclip over contractering komen aan de orde: het contracteerproces tussen apotheker en zorgverzekeraars, de betrokken partijen bij de zorginkoop en de context van contractering binnen de extramurale farmacie. Daarnaast is er aandacht voor de rol en verantwoordelijkheid van de KNMP rondom de contractering.
VWS-consultatie over toekomst acute zorg: ‘Apotheken zijn essentiële schakel’
Apotheken zijn een essentiële schakel in het acute zorglandschap. Dat beeld komt naar voren uit reacties op de internetconsultatie over de zogeheten houtskoolschets acute zorg. Daarin worden bouwstenen aangedragen voor een toekomstige inrichting en bekostiging van de acute zorg. Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) heeft reacties daarop in een Kamerbrief samengevat. Het is aan het volgende kabinet om daaraan vervolg te geven.
GGD GHOR: vijf procent extra vaccin dankzij hulp apothekers
GGD-en weten samen met apothekers en -assistenten spillage van COVID-19-vaccins te voorkomen. Dat schrijft de GGD GHOR Nederland in een brief aan demissionair minister De Jonge (VWS) over hun rol tijdens de coronapandemie bij het vaccineren. Met apothekers en -assistenten is een proces opgezet om met het zogenoemde ‘doortrekken’ extra vaccins uit flacons te halen: dat levert zo’n 5 procent meer vaccins op. In een eerder stadium wisten ook ziekenhuisapothekers spillage te voorkomen.
Aangepaste Regeling voor geneesmiddelen in het verkeer
De Regeling eisen geschiktheid 2000 met adviezen over geneesmiddelen in het verkeer is gewijzigd en geldt met terugwerkende kracht per 1 april 2021. Voor de beoordeling van de mate waarin een geneesmiddel van invloed is op de rijvaardigheid wordt voortaan verwezen naar de rijvaardigheidsadviezen van de KNMP. Apothekers kunnen deze adviezen vinden in de KNMP Kennisbank en deze zijn verwerkt in de medicatiebewaking van de G-Standaard.
Minister Van Ark informeert Kamer over voortgang aanleg ijzeren voorraad
Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanleg van de ijzeren voorraad. In haar Kamerbrief van 16 april rapporteert de bewindspersoon over een pilot met geneesmiddelenvoorraden die begin 2021 van start is gegaan. Ook geeft minister Van Ark inzicht in een eerste inventarisatie van de aanleg van voorraden in andere Europese landen. Na de zomer worden de eindresultaten verwacht van zowel de Nederlandse pilot als de Europese inventarisatie.
CBG-advieslijst onderdeel van vervolgtraject Verantwoord Wisselen
De advieslijst van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ‘Wisselen ongewenst’ wordt meegenomen in het vervolgtraject ‘Verantwoord Wisselen’. Daarin maken zorgpartijen – waaronder de KNMP – en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afspraken over het veilig en verantwoord wisselen van geneesmiddelen. Het CBG publiceerde eind maart een advieslijst met geneesmiddelen die bij het wisselen een verhoogde kans hebben op ernstige klinische problemen bij verkeerde inname of gebruik. Deze lijst heeft op zichzelf nog geen status. Enkel door afspraken die organisaties van apothekers, patiënten, artsen en zorgverzekeraars over het wisselen van geneesmiddelen maken, krijgt de lijst betekenis in de zorgverlening en declaratieafspraken.
Vonnis: VGZ moet preferentiebeleid colecalciferol met onmiddellijke ingang buiten werking stellen
VGZ moet het preferentiebeleid voor colecalciferol (vitamine D) met onmiddellijke ingang buiten werking stellen. Dat blijkt uit het vonnis van de Rechtbank Gelderland van 13 april. Dit betekent dat er per direct geen preferentiebeleid meer is op vitamine D bij VGZ. Het vonnis werd bepaald in een zaak die Galephar aanspande tegen VGZ over het preferentiebeleid op de 25.000 IE drinkampullen.
Apothekers geven in de media uitleg over zelftesten
Apothekers geven in verschillende media uitleg over zelftesten. Openbaar apotheker en KNMP-bestuurder Sijtze Blaauw benadrukte in het NOS-journaal het onderscheid tussen waar de zelftesten wel en niet voor bedoeld zijn. Blaauw: “De zelftesten zijn voor mensen die nog geen klachten hebben en toch willen weten of ze corona hebben. En als de test dan positief uitslaat, kan men direct in quarantaine en zich melden bij de GGD. Daarmee voorkomen we verder verspreiding van het coronavirus.”
MFB Nierfunctie: amoxicilline/clavulaanzuur vervalt
De Medisch Farmaceutische Beslisregel (MFB) ‘Nierfunctie: amoxicilline/clavulaanzuur’ is vervallen. De MFB is verwijderd uit de aanvullende set MFB’s voor openbaar apothekers. Dit heeft de stuurgroep MFB’s besloten. De aanleiding daarvoor is het aangepaste medicatiebewakingsadvies van de KNMP-werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie en dialyse.
Nationaal Farmaceutisch Museum uitgebreid met tentoonstelling over geneesmiddelreclames
Het digitale Nationale Farmaceutische Museum is een tentoonstelling rijker: ‘Geneesmiddel in Beeld’. Deze expositie biedt een historische reis door de wereld van geneesmiddelreclames in de afgelopen decennia. Van muurkranten in de achttiende eeuw tot en met de nieuwe media van de 21ste eeuw.
GGD-en verbeteren informatie-uitwisseling met apotheken over PrEP-verstrekking
GGD-en hebben op verzoek van minister Van Ark (Medische Zorg) aangegeven de informatie-uitwisseling over de verstrekking van PrEP (pre-expositie profylaxe) verbeteren. Dat schrijft de bewindspersoon in brief aan de Tweede Kamer. Daarmee wordt een vervolg gegeven aan de oproep van de KNMP om de gegevensuitwisseling van de GGD-en naar de apotheken in lijn te brengen met de richtlijn medicatieoverdracht. PrEP-gebruikers kregen van hun GGD een brief mee om de apotheek te informeren. Dat wordt aangepast: bij toestemming van de cliënt volgt nu een versleuteld bericht.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl