Nieuws apotheekteam

Recall Depakine Chronosphere 750 mg, granulaat MGA
Sanofi-Aventis Netherlands b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Depakine Chronosphere 750 mg, granulaat met gereguleerde afgifte (ZI-nummer 15077039) met onmiddellijke ingang terug te roepen op patiëntniveau. De recall betreft alleen de charge met chargenummer CM0125. De charge is gedistribueerd in de periode van 26 november 2019 tot 6 januari 2020.
Wijzigingen Bijlage 2 Regeling zorgverzekering
De bijlage-2-voorwaarden van de Regeling zorgverzekering zijn gewijzigd. De minister heeft het besluit hiertoe gepubliceerd in het Staatsblad en gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 in werking.
ZonMw-subsidieoproep Grote Trials Ronde 4
De subsidieoproep voor Grote Trials Ronde 4 is opengesteld op de ZonMw-website. De deadline voor indienen is 3 maart 2020, om 14.00 uur. De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een aantal studies dat op hoog evidence-niveau uitsluitsel kan geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk.
KNMP lanceert nieuwe video’s met neussprayinstructies op Apotheek.nl
De KNMP heeft op de publiekswebsite Apotheek.nl 2 nieuwe video’s met neussprayinstructies gelanceerd; een voor de reguliere corticosteroïd neusspray en voor de Avamys corticosteroïd neusspray. De filmpjes zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch en moeten juist gebruik van neussprays onder patiënten bevorderen.
Grote studie naar antidepressivagebruik: apotheken gezocht voor patiëntinclusie
De studie naar Optimaal, gePERsonaliseerd Antidepressivagebruik (OPERA) zoekt apotheken die willen helpen met de inclusie van patiënten. Apothekers en apotheekteams worden gevraagd om patiënten met een depressie, die in de afgelopen 2 maanden gestart zijn met citalopram of sertraline, uit te nodigen voor het OPERA-onderzoek.
KNMP ondertekent Vuurwerkmanifest
De KNMP heeft het Vuurwerkmanifest ondertekend. Daarmee sluit de KNMP zich aan bij de oproep voor een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten. Ook apothekers zien in hun dagelijkse praktijk de gevolgen van het letsel door consumentenvuurwerk.
Lareb: stijging aantal meldingen bijwerkingen na omzetting naar Amfexa
Het aantal meldingen van bijwerkingen is na de omzetting van dexamfetamine naar Amfexa gestegen. Dat meldt het Bijwerkingencentrum Lareb. In juli 2019 kondigde de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan dat apothekers dexamfetamine alleen als apotheekbereiding mogen verstrekken als er geen geregistreerd alternatief is. Het overgrote deel van de bijwerkingen werd gemeld na de aankondiging van IGJ.
Verduidelijkte NZa-prestatie GDV per 1 januari 2020
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de bekostigingsregels voor de farmaceutische zorg verduidelijkt met ingang van 1 januari 2020. Voor de terhandstelling van een GDV laat de NZa hun regelgeving nu beter aansluiten bij de KNMP-richtlijn.
StiPCO 2020: maximaal 14 punten met subsidie
Openbaar apothekers ontvangen over StiPCO-scholingen in 2020 voor maximaal 14 punten tegemoetkoming. Dit omdat het subsidieprogramma geen vol kalenderjaar meer duurt, maar loopt tot en met augustus. Voorheen was het maximum aantal punten 20. Verder blijven de voorwaarden voor StiPCO in 2020 ongewijzigd.
ACM Beleidsregel Juiste Zorg Op de Juiste Plek
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een beleidsregel gemaakt over afspraken in het kader van ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP). In deze beleidsregel formuleert de ACM uitgangspunten voor haar toezicht op afspraken om de Juiste Zorg Op de Juiste Plek te realiseren. Bijvoorbeeld bij afspraken tussen zorgaanbieders onderling, tussen zorgverzekeraars onderling of tussen een samenstel van (meerdere) zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
Bruins: partijen nog in gesprek over afhandeling recalls
Minister Bruins (VWS) heeft de Tweede Kamer gemeld dat de gesprekken over vergoedingssystematiek bij terugroepacties van geneesmiddelen nog gaande zijn.
Kerstgroet van KNMP-voorzitter Aris Prins
Aris Prins, voorzitter van de KNMP, wenst alle apothekers fijne kerstdagen en succes met de laatste loodjes. Het komende jaar komt hij graag bij apothekers langs, waar zij ook werken, om nader kennis te maken.
E-healthinitiatief? Ga in gesprek met het Netwerk Patiënteninformatie
Het Netwerk Patiënteninformatie nodigt apothekers die met hun e-healthinitiatief willen bijdragen aan juist medicijngebruik van harte uit voor een pitch in Utrecht. De leden van het Netwerk ontdekken graag waar de informatiebehoefte van e-healthontwikkelaars ligt en hoe het Netwerk hier op in kan spelen. De pitch zal plaatsvinden bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op donderdag 30 januari tijdens de e-healthweek 2020.
Nieuwe subsidieoproepen Juiste Zorg Op de Juiste Plek
Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) heeft nieuwe subsidieoproepen opengesteld. Doel van de subsidies is het ondersteunen van de ontwikkeling van regionale samenwerkingsinitiatieven gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg.
Minister Bruins stelt overhevelingsplannen bij
Minister Bruins (VWS) heeft besloten om de LHRH-middelen niet over te hevelen naar de intramurale aanspraak. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Geneesmiddelen die worden toegepast bij de ziekte van Gaucher (eligustat, imiglucerase, miglustat en velaglucerase alfa) worden wel overgeheveld. De bewindsman heeft besloten deze per 1 januari 2021 over te hevelen naar de intramurale aanspraak.
Eerste succesvolle gegevensuitwisseling tussen patiënten en apothekers
In Asten en Zoetermeer zijn voor het eerst gezondheidsgegevens tussen apothekers en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt uitgewisseld op de MedMij-manier. Dit gebeurde in het bijzijn van minister Bruins van Medische Zorg.
Theofylline verdwijnt in 2020 definitief van de Nederlandse markt
Fabrikant Mylan haalt binnenkort alle doseringen van theofylline definitief uit de handel, meldt KNMP Farmanco. Apothekers kunnen, mits zij een artsenverklaring hebben, dit geneesmiddel nog wel uit het buitenland importeren. Zij dienen dan afspraken te maken met de zorgverzekeraar over het verrekenen van de kosten voor import.
Minister Bruins: verlaging maximumprijzen geneesmiddelen per 1 april 2020
Minister Bruins wil per 1 april 2020 de maximumprijzen van geneesmiddelen verlagen. Daartoe heeft minister Bruins (VWS) de ontwerpregeling aan de Tweede Kamer aangeboden. De bewindsman is voornemens om de definitieve regeling eind februari 2020 in de Staatscourant te publiceren zodat er vanaf april 2020 lagere maximumprijzen komen voor geneesmiddelen.
Minister Bruins kan zich vinden in aangescherpte doelgroep medicatiebeoordeling
Minister Bruins (VWS) kan zich vinden in een aangescherpte doelgroep voor een medicatiebeoordeling. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Uit de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek bleek dat het niet goed uitvoerbaar en ondoelmatig is om bij alle ouderen die onder de definitie van de richtlijn Polyfarmacie vielen een medicatiebeoordeling te doen. De doelgroep is daarom door de werkgroep Medicatiebeoordeling herzien.
Self assessment tool FMD in januari live
Op verzoek van de KNMP heeft de Stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) een self assessment tool Falsified Medicines Directive (FMD) ontwikkeld. Apotheekhoudenden kunnen in de tool hun prestaties rond de implementatie van de FMD met elkaar vergelijken.
FGM in het basispakket voor mensen met diabetes met intensieve insulinebehandeling
Flash glucose monitoring (FGM) - een sensortechnologie om glucosewaarden te meten - komt onder voorwaarden in het basispakket, voor diabetespatiënten met een intensief insulineschema. Dit heeft het Zorginstituut Nederland onlangs bekendgemaakt.
RIVM: maatregelen geneesmiddelentekorten deels positief
Een deel van het huidige pakket aan maatregelen van de Werkgroep geneesmiddelentekorten draagt vrijwel zeker bij aan het omgaan met tekorten. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een evaluatie van de 27 maatregelen in opdracht van het ministerie van VWS.
Herziene richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten gereed
De multidisciplinaire richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten is herzien en onlangs aangeboden aan het Zorginstituut. De nieuwe richtlijn geeft meer ruimte voor de professionele autonomie van de apotheker. Namens 24 partijen in de zorg, waaronder de KNMP, zijn de richtlijn en een gezamenlijk implementatieplan ingediend.
Gratis bestellen: nieuwe baliekaartjes en posters Apotheek.nl
KNMP-leden kunnen kosteloos de herziene baliekaartjes en posters van Apotheek.nl bestellen. De publiekswebsite won onlangs voor de tweede keer op rij de award ‘Beste Website van het Jaar 2019’ in de categorie gezondheid. Op het aangepaste baliekaartje en de poster prijkt het bijbehorende nieuwe award-logo. Er zijn ook nieuwe narrowcasts en banners beschikbaar.
Geen wijzigingen in vergoeding apotheekbereidingen 2020
Er zijn geen wijzigingen in de vergoeding van (doorgeleverde) apotheekbereidingen per 1 januari 2020. Dit hebben de zorgverzekeraars bekendgemaakt. Een 'verschillijst 2019-2020’ is daarom niet beschikbaar voor 2020.
Aris Prins nieuwe voorzitter KNMP
Aris Prins (42) is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de KNMP. Dit is bekendgemaakt tijdens de Algemene Vergadering (AV) op woensdag 11 december 2019. Prins is de opvolger van Gerben Klein Nulent, die vijf jaar voorzitter is geweest van de KNMP. ‘Mensen vertrouwen erop dat wij antwoorden hebben op maatschappelijke vraagstukken zoals betaalbaarheid van de zorg, toegankelijkheid, vergrijzing en tekorten. Dit vraagt niet alleen om samenwerking tussen apothekers, maar ook om een duidelijke visie op de rol van apothekers.’
Nieuwe MFB’s voor 2020 ontwikkeld over actuele farmacotherapeutische thema’s
Overgebruik, antistolling en medicatieveiligheid vormen de drie actuele farmacotherapeutische thema’s die centraal staan in een aanvullende set Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) voor 2020. Deze set met zes nieuwe MFB’s is geen onderdeel van de landelijke set 2020. Via de KNMP Kennisbank is de set beschikbaar.
Tweede Kamer: bevorder actieve informatievoorziening geneesmiddelentekorten
De Tweede Kamer roept de regering op om actieve informatievoorziening over geneesmiddelentekorten te bevorderen. Dat staat in een motie van het Tweede Kamerlid Dik-Faber (ChristenUnie). De Tweede Kamer steunde deze motie unaniem.
KNMP-richtlijn Diabetes geautoriseerd
De KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2 is geautoriseerd. Voor het eerst is een richtlijn ontwikkeld die specifiek gericht is op de zorg die openbaar apothekers verlenen aan diabetespatiënten. De richtlijn bevat algemene kernaanbevelingen over onder meer het maken van samenwerkingsafspraken en kernaanbevelingen over farmaceutische zorg en farmacotherapie.
Elektronisch recepten uitwisselen in tweedelijnszorg toegestaan met regionaal convenant
De KNMP, NVZ en ZKN roepen apothekers op om in samenwerking met ziekenhuizen en zelfstandige klinieken een regioconvenant op te stellen dat het veilig digitaal uitwisselen van recepten waarborgt. De KNMP en NVZ stellen hiertoe een model-regioconvenant beschikbaar, met daarin mogelijke beheerafspraken, taakomschrijvingen en uitgangspunten.
Wijziging Wet geneesmiddelenprijzen door Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waarmee de referentielanden worden aangepast voor de vaststelling van de geneesmiddelenprijzen. Met deze wetswijziging wordt Duitsland vervangen door Noorwegen als referentieland voor het vaststellen van de maximumprijzen van geneesmiddelen op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp). Op 3 december 2019 is het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.
Minister Bruins: geneesmiddelentekorten Europees speerpunt
Minister Bruins (VWS) benoemt de toenemende geneesmiddelentekorten en de beschikbaarheid van geneesmiddelen tot zijn Europese speerpunten. Dat stelt de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. De toegang tot en betaalbaarheid van geneesmiddelen heeft in de Europese samenwerking de hoogste prioriteit.
Apotheekteamscholingen met StiPCO-subsidie vinden gretig aftrek
De ruim twintig apotheekteamscholingen met StiPCO-subsidie vinden gretig aftrek. Reeds 384 apotheekteams hebben kosteloos of tegen een kleine bijdrage nascholing gevolgd. Apotheekteams kunnen zich nog tot 1 september 2020 inschrijven voor een gesubsidieerde scholing.
KNMP: voorkom selectieve contractering bij hulpmiddelen
De KNMP pleit ervoor om selectieve contractering bij hulpmiddelen te voorkomen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamerleden richting het Algemeen Overleg over het hulpmiddelenbeleid van woensdag 27 november. De KNMP vraagt de Kamerleden voorts om de keuzevrijheid van de patiënt centraal te stellen en maatwerk als uitgangspunt te nemen.
Belang van melden centraal tijdens internationale bijwerkingenweek
Het belang van melden van bijwerkingen door zowel patiënten als zorgverleners staat centraal in de internationale bijwerkingenweek. Door het melden van bijwerkingen ontstaat een completer beeld van de veiligheid van geneesmiddelen. De jaarlijkse campagne van het CBG en Bijwerkingencentrum Lareb loopt van 25 tot en met 29 november 2019.
Jong Talent Aanmoedigingsprijzen voor vier farmaciestudenten
Vier studenten farmacie en (bio)farmaceutische wetenschappen hebben op maandag 25 november de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen ontvangen uit handen van KNMP-bestuurslid Nicole Hunfeld. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen kent deze prijzen toe aan de beste eerstejaarsstudenten uit het wetenschappelijk technisch en exact onderwijs.
Wijziging Wet geneesmiddelenprijzen nog niet afgerond
In een brief naar de Eerste Kamer vraagt minister Bruno Bruins om een spoedige afronding van de parlementaire behandeling van het voorstel van Wet tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen. De wetswijziging gaat op zijn vroegst per 1 april 2020 in.
Maternale kinkhoestvaccinatie in Rijksvaccinatieprogramma
De kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen is vanaf 16 december 2019 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vrouwen die zwanger zijn kunnen vanaf die datum bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) terecht om de vaccinatie te halen. Tot die tijd kunnen zwangere vrouwen zich op eigen kosten via de huisarts of GGD laten vaccineren.
Apotheek.nl wint publieksprijs voor beste gezondheidswebsite 2019
Apotheek.nl, de KNMP-publiekswebsite over medicijnen, is voor de 2e keer op rij door het Nederlandse publiek verkozen tot ‘Beste Website van het Jaar’ in de categorie Gezondheid. De medicijnwebsite sleepte de award in 2018 voor het eerst in de wacht. ‘Het was een uitdaging om de award vorig jaar te behalen, maar misschien een nog wel grotere om deze te behouden’, aldus een trotse Nike Everaarts – de Gruyter, apotheker en coördinator van Apotheek.nl.
ZonMw stelt subsidies beschikbaar voor ‘Proeftuinen Therapietrouw’
ZonMw doet een oproep aan onder meer apothekers en huisartsen om subsidie aan te vragen voor projecten die gericht zijn op het verbeteren van de therapietrouw bij thuiswonende patiënten. De nadruk ligt op relatief eenvoudige oplossingen ter ondersteuning van goed gebruik van geneesmiddelen, die gemakkelijk implementeerbaar zijn. Dat schrijft ZonMw op haar website.
KNMP en KNMG plaatsen kritische kanttekeningen bij advies RVS over beroepen
De oplossing van de Raad voor de Samenleving (RVS) voor de problemen rondom de Wet BIG om beroepen door bekwaamheden te vervangen, kan niet op steun rekenen van de KNMP. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. De KNMP heeft deze brief van de KNMG medeondertekend omdat dit RVS-advies grote risico’s voor de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid met zich meebrengt.
KNMP participeert bij totstandkoming ‘Zo werkt de geneesmiddelenzorg in Nederland’
De KNMP heeft samen met een tiental partijen bijgedragen aan het nieuwste boek van het ‘Platform Zó werkt de zorg’. Met de publicatie van ‘Zó werkt de geneesmiddelenzorg’ is er een feitelijke basis voor het debat over geneesmiddelen en farmaceutische zorgverlening.
IGJ krijgt boetebevoegdheid bij FMD
De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krijgt begin 2020 de bevoegdheid boetes op te leggen aan apotheekhoudenden die niet voldoen aan de verplichtingen van de Falsified Medicines Directive (FMD). Boetes kunnen in eerste instantie opgelegd worden aan apotheekhoudenden die niet aangesloten zijn bij de NMVO, structureel onevenredig veel alerts veroorzaken en/of niet scannen.
RIVM-onderzoek bevestigt: er zat te veel NDMA in ranitidine
Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat in vrijwel alle maagzuurremmers met ranitidine die op de Nederlandse markt waren, een te hoge concentratie N-nitrosodimethylamine (NDMA) heeft gezeten. De registratiehouders hebben eerder al in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vrijwel alle ranitidine teruggeroepen.
Gezocht: apothekers voor werkgroep ter verbetering signalering dubbelmedicatie
Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP is voor de nieuwe werkgroep Dubbelmedicatie op zoek naar openbaar apothekers en poliklinische apothekers die willen meewerken aan een verbeterde signalering van (pseudo)dubbelmedicatie in de G-Standaard.
IGJ: intensivering toezicht op melatonineproducten
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat in een brief aan de KNMP weten dat zij het toezicht intensiveert op producten die 0,3 of meer mg van het hormoon melatonine bevatten. De IGJ legt in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vanaf deze maand inspectiebezoeken af beginnend bij fabrikanten en groothandels en vervolgens bij apotheken die melatonineproducten verstrekken.
Poolse apothekers op bezoek
Poolse apothekers bestudeerden onlangs tijdens een tweedaags werkbezoek de logistieke oplossingen in de Nederlandse apotheek. De groep kreeg middels een gevarieerd programma inzicht in zaken als baxtering en central filling.
Via online cursus of podcast voorbereiden op Wet Arbeidsmarkt in Balans
De regels in het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht veranderen vanaf 1 januari 2020. De KNMP biedt ondersteuning om apothekers voor te bereiden op de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Een online cursus en podcast zijn beschikbaar voor apotheker om bijgepraat te worden wanneer het hen uitkomt. Ook is er 10 december een fysieke KNMP-bijeenkomst in Breukelen.
Minister Bruins: ‘Werken aan nieuwe vergoedingssystematiek voor recalls’
Er wordt gewerkt aan een nieuwe vergoedingssystematiek voor recalls. Dat stelde minister Bruins (VWS) tijdens een debat met de Tweede Kamer over het geneesmiddelenbeleid. De bewindsman zei dat een duurzame oplossing voor de afhandeling van de kosten van alle werkzaamheden die met een terugroepactie gepaard gaan, moet worden aangedragen door de betrokken partijen.
Tweede Kamer stemt unaniem voor het bevorderen van magistraal bereiden
De Tweede Kamer steunt met algemene stemmen de motie van GroenLinks om onderzoek te doen naar het bevorderen van magistrale bereidingen. In de motie roept Kamerlid Ellemeet de regering op in overleg te treden met apothekers en zorgverzekeraars. Doel daarvan is te onderzoeken hoe kennisdeling over magistraal bereiden het best kan worden bevorderd. Daarbij komen in ieder geval het juridische en vakinhoudelijke aspect aan de orde, evenals het bedrijfseconomisch verantwoord magistraal bereiden.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl