Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021 van kracht

10 maart 2021

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is per 1 juli 2021 van kracht. Verenigingen en stichtingen waarin apothekers actief zijn moeten per die datum gaan voldoen aan deze nieuwe wet. Dit vraagt aandacht van besturen om na te gaan of aanpassing van statuten nodig is.

De WBTR richt zich met name op de kwaliteit van het bestuurlijk proces. Bestuursleden dienen met elkaar afspraken te maken over wat zij verstaan onder ‘goed bestuur’ en hoe ze er in de dagelijkse praktijk invulling aan geven. De kernpunten van de WBTR zijn:

  • Goed bestuur.
  • Een wettelijke grondslag voor een raad van commissarissen en een monistisch bestuurssysteem.
  • Een tegenstrijdig belang regeling die bestuurders uitsluit van het deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming.
  • Begrenzing meervoudig stemrecht.
  • Regeling voor ontstentenis of belet van alle bestuurders.
  • Aansprakelijkheid bij faillissement.
  • Raadgevende stem voor bestuurders in de AV.

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen is op 11 december 2020 gepubliceerd in het Staatsblad.

Stappenplan

Het beoordelen of een vereniging of stichting aan de wet voldoet is maatwerk. Om bestuurders hierbij te helpen heeft het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) een WBTR-stappenplan ontwikkeld. Het stappenplan kan als basis dienen om binnen het bestuur de bestuurlijke gang van zaken te bespreken. Dit met als doel de kwaliteit van de processen te verbeteren en te bepalen of de statuten aangepast dienen te worden. De kosten van het basis stappenplan zijn € 240,- per jaar. KNMP-leden kunnen met een korting van 50% gebruik maken van dit stappenplan.

Webinars WBTR

IVBB organiseert ook een aantal webinars. In de webinars wordt uitgelegd wat de WBTR in praktijk voor bestuursleden betekent en wat zij moeten regelen. Deelname aan de algemene webinars is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk.

Meer informatie over WBTR en het stappenplan
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering