Op naar het stemlokaal: farmaceutische patiëntenzorg in de verkiezingsprogramma’s

11 maart 2021

De KNMP stelt een overzicht beschikbaar van standpunten in verkiezingsprogramma’s over farmaceutische patiëntenzorg. Het merendeel van de verkiezingsprogramma’s besteedt aandacht aan thema’s die voor apothekers van belang zijn. Zo wordt er onder meer nadruk gelegd op geneesmiddelentekorten en magistrale bereidingen. Let op: in verkiezingsprogramma’s kunnen standpunten van partijen ontbreken die, bij monde van zorgwoordvoerders, wel in het parlement zijn uitgesproken.

Geneesmiddelentekorten

VVD, CDA, D66 en GL concluderen in hun verkiezingsprogramma’s dat Nederland op het gebied van geneesmiddelen te afhankelijk is van landen als India en China. Als oplossingen voor de geneesmiddelentekorten worden gezien; het terughalen van de productie naar Europa (D66, CU, PVV, SGP, FvD) en het aanleggen van strategische, ijzeren voorraden (CDA, SP, SGP). Die moeten volgens een meerderheid in Europees verband worden opgebouwd.

Apotheekbereidingen

PvdA en GL zien een rol voor apothekers (bijvoorbeeld middels dwanglicenties) om ‘dure geneesmiddelen goedkoop na te maken’. Zij pleiten, samen met SGP, VVD, D66 en de PvdD, voor meer transparantie over de kostenopbouw van geneesmiddelen.

Eigen risico en eigen bijdrage

SGP, VVD, CDA en CU bevriezen het eigen risico. 50PLUS, PvdA, GL en FvD pleiten voor verlaging van het eigen risico. SP, PvdD, DENK en PVV schaffen het eigen risico volledig af. Geen van de partijen is voor een verhoging van het eigen risico. Verder wil een aantal partijen (VVD, CDA, D66) het eigen risico (daarbovenop) hervormen. Zo moeten patiënten 'niet bij een eerste, dure behandeling hun gehele eigen risico kwijt zijn’ (CDA). De eigen bijdrage blijft bij vrijwel alle partijen gelijk, of wordt verlaagd (DENK).

Rol zorgverzekeraars

VVD schrijft dat zorgaanbieders ‘goed moeten meewerken aan kwaliteit- en betaalbaarheidsmaatregelen van zorgverzekeraars’. ‘Zorgaanbieders die hierover geen afspraken maken met zorgverzekeraars, krijgen niet meer dan een wettelijk maximum vergoed.’ De partij wil experimenten waarbij verzekeraars zelf ook zorg kunnen aanbieden.

Volgens D66 moeten de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument en Markt (ACM) ‘op tijd’ ingrijpen bij het niet-naleven van de zorgplicht door zorgverzekeraars. Ook vinden de sociaalliberalen dat deze toezichthouders kritischer moeten kijken naar te dominante zorgverzekeraars in een regio.

PvdA wil de regierol weghalen bij de zorgverzekeraar; ‘samenwerken levert meer op dan concurrentie’. Zorgverzekeraars moeten volgens de partij een meer administratieve rol krijgen. Naast GL wil de PvdA ook een verbod op winstuitkeringen van verzekeraars.

SP en PvdD pleiten voor de terugkomst van het ziekenfonds. GL wil dat zorgverzekeraars worden omgevormd tot ‘publieke zorgfondsen’. Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en beroepsgroepen stellen dan in iedere regio een eigen zorgplan op.

En verder

 

- SGP vraagt in het programma aandacht voor het tegengaan van verspilling van geneesmiddelen. De partij schrijft vervolgens dat ‘door goede samenwerking tussen artsen en apothekers onder meer een medicatieoverzicht en een goede overlegstructuur moet worden gestimuleerd.’

- SGP wil dat zorgverzekeraars alle inkoop- en verantwoordingseisen van hun contracten met zorgaanbieders standaardiseren.

- VVD en 50PLUS willen een meerjarige verzekeringspolis mogelijk maken.

- CU, D66, PvdA, GL en de PvdD roepen op tot het opnemen van de anticonceptiepil in het basispakket.

- D66 pleit ervoor om het hiv-preventiemiddel eenvoudiger te verkrijgen via de GGD-en. GL schrijft dat dit geneesmiddel ‘laagdrempelig’ moet worden verstrekt.

- FvD en PvdD benadrukken het primair voorschrijven van generieke middelen.

 

Disclaimer

Dit overzicht is opgesteld op basis van de verkiezingsprogramma’s van partijen die zitting hebben in de huidige Tweede Kamer.

Lees de VVD-zorgparagraaf Lees de PVV-zorgparagraaf Lees de CDA-zorgparagraaf Lees de D66-zorgparagraaf Lees de GL-zorgparagraaf Lees de SP-zorgparagraaf Lees de PvdA-zorgparagraaf Lees de CU-zorgparagraaf Lees de PvdD-zorgparagraaf Lees de SGP-zorgparagraaf Lees de DENK-zorgparagraaf Lees de 50PLUS-zorgparagraaf Lees de FvD-zorgparagraaf  Lees de inbreng van de KNMP voor deze verkiezingsprogramma's
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg