Nieuwe handreiking 'Inzage in medische dossiers door nabestaanden'

4 februari 2021

De KNMG en Patiëntenfederatie Nederland hebben een nieuwe 'Handreiking Inzage in medische dossiers door nabestaanden' gepubliceerd. Die gaat in op alle regels rondom het recht voor nabestaanden op inzage en afschrift van gegevens uit medische dossiers van overleden naasten. Er is een uitgave voor zorgverleners en een uitgave voor patiënten en nabestaanden.

Op 1 januari 2020 is de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) gewijzigd. Een belangrijke wijziging is de regeling over het inzagerecht in medische dossiers na overlijden van een patiënt. Met deze handreiking maken de KNMG en de Patiëntenfederatie, op verzoek van het ministerie van VWS, duidelijk in welke situaties zorgverleners gegevens uit het medisch dossier van een overleden patiënt aan nabestaanden en anderen mogen verstrekken.

Bekijk de handreiking voor zorgverleners Bekijk de brochure voor patiënten

Hoofdregel en uitzonderingen

Alle informatie uit een medisch dossier van een patiënt valt onder het beroepsgeheim van een zorgverlener. Deze hoofdregel geldt ook na het overlijden van een patiënt. De wet bevat echter een aantal uitzonderingen op die hoofdregel. Die uitzonderingen worden in de handreikingen besproken. Het gaat om:

  • de toestemming die een patiënt bij leven heeft gegeven of juist geweigerd
  • inzagerecht na een incident
  • inzagerecht vanwege een zwaarwegend belang
  • inzagerecht voor ouders van kinderen die nog geen 16 jaar waren toen zij overleden

Van toepassing op alle zorgverleners onder de WGBO

Zorgverleners op wie de WGBO van toepassing is, zijn onder andere zelfstandige apothekers, artsen, tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen, psychotherapeuten, gz-psychologen, fysiotherapeuten en andere paramedici, maar ook zorginstellingen, zoals ziekenhuizen (algemeen en psychiatrisch), verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering