Zeven MDR’s door KNMP goedgekeurd: jaaroverzicht 2020

17 december 2020

De KNMP keurde in 2020 zeven multidisciplinaire richtlijnen (MDR’s) goed. Hieronder volgt het jaaroverzicht. Apothekers versterkten het afgelopen jaar de samenwerking met andere zorgverleners in de keten bij de ontwikkeling van deze multidisciplinaire richtlijnen.

Het KNMP-bestuur verleende aan de zeven richtlijnen haar goedkeuring of autorisatie. De richtlijnen die zijn geautoriseerd maken deel uit van de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg

Kwaliteitsstandaard Atypische parkinsonismen

Maart, bestuurlijk goedgekeurd
De Kwaliteitsstandaard atypische parkinsonismen biedt apothekers die actief met deze patiëntengroep werken de nodige aanknopingspunten voor het maken van samenwerkingsafspraken. De standaard maakt de rol van de apotheker zichtbaar op het gebied van medicatiebewaking en bereiding voor deze patiëntengroep.

Multidisciplinaire richtlijn Antitrombotisch beleid, modulaire herziening

Juni, bestuurlijk goedgekeurd
Van de Multidisciplinaire richtlijn Antitrombotisch beleid zijn vier modules herzien die relevant kunnen zijn voor de (ziekenhuis)apotheekpraktijk:
(1) Katheter-geleide-trombolyse bij de behandeling van diepe veneuze trombose van het been of de arm;
(2) Behandeling maligniteit geassocieerde trombose;
(3) Tromboseprofylaxe bij arthroscopische ingreep van de knie;
(4) Preventie van veneuze trombose bij gipsimmobilisatie van het onderbeen voor een geïsoleerd letsel.

Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) Antistollingszorg

Juli, bestuurlijk goedgekeurd
De LTA Antistollingszorg belicht welke samenwerkingsafspraken nodig zijn voor goede zorg bij antistollingsproblematiek door de apotheker en andere zorgverleners. Op het gebied van onder andere therapietrouw is het belang van de apotheker in deze richtlijn helder beschreven. In de districtsledenwebinars van afgelopen mei/juni besteedde de KNMP aandacht aan de LTA.

Richtlijn Diabetische nefropathie van FMS

Augustus, bestuurlijk goedgekeurd
De herziene richtlijn Diabetische nefropathie van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) is zowel vakinhoudelijk als op het gebied van diabeteszorg in de keten relevant voor de apotheekpraktijk. Ook ondersteunt deze richtlijn de MDR Overdracht van medicatiegegevens in de keten.

Leidraad Farmacogenetica in de psychiatrie

September, bestuurlijk goedgekeurd
De leidraad Farmacogenetica in de psychiatrie beschrijft dat zorgverleners de apotheker raadplegen voor bijvoorbeeld het aanpassen van doseringen na farmacogenetische tests. Deze leidraad sluit aan bij het ‘Standpunt Farmacogenetica’ van KNMP en NVZA uit 2019: ‘De apotheker is de geneesmiddelexpert bij uitstek en de behandelaar op het gebied van farmacogenetica. Gen-geneesmiddelinteracties zijn onderdeel van de medicatiebewaking die hij dagelijks uitvoert.’ Zie ook de ondersteunende materialen van de KNMP over farmacogenetica en de presentatie van apothekers aan psychiaters over onder meer hun rol bij farmacogenetica.

Multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson

Oktober, geautoriseerd
In de multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson is de rol van de apotheker beschreven bij medicatiebewaking en bereiding voor de Parkinson patiëntengroep. De richtlijn biedt tevens een overzicht van apotheekbereidingen die worden voorgeschreven bij de ziekte van Parkinson. In bepaalde gevallen kan de apotheker volgens de richtlijn verwijzen naar een apotheker met parkinsonspecifieke kennis (via Parkinsonnet) of naar een bereidende apotheek. De in de richtlijn genoemde doseringen zijn verwerkt in het Informatorium Medicamentorum.

Module Verantwoord minderen en stoppen, onderdeel van de MDR Polyfarmacie bij ouderen

December, geautoriseerd
Binnen de module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ in de MDR Polyfarmacie bij ouderen zijn diverse nieuwe en herziene producten verschenen, waarmee apothekers en andere zorgverleners het minderen en stoppen van medicatie bij ouderen in de praktijk kunnen brengen.
Bekijk voor meer informatie het eerdere KNMP-bericht over de module.

 

Vragen over dit overzicht? Mail dan naar .

Bekijk ook de: KNMP-procedures MDR's en Zorgstandaarden

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering