Kamer: wijzigingen acute zorg dienstapotheken moet in overleg

9 december 2020

Aanpassingen in het aanbod van farmaceutische zorg in de avond, nacht en op zondag (ANZ-uren) mogen pas doorgang vinden nadat zorgaanbieders tijdig zijn geconsulteerd. Dat voorstel van CDA en VVD is dinsdag 8 december 2020 aangenomen in de Tweede Kamer.

Een van de indieners van de motie, Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA), sprak eerder tijdens een debat haar verbazing uit over zorgverzekeraars die zonder overleg besluiten nemen over acute farmaceutische zorg.

De motie haakt aan op regelgeving die in voorbereiding is over het consulteren van zorgaanbieders bij wijzigingen in de acute zorg. Hoewel deze zogeheten algemene maatregel van bestuur (AMvB) pas per 1 januari 2022 in werking treedt, riep voormalig minister Bruins (Medische Zorg) eerder partijen op om alvast naar deze concept-AMvB te handelen.

Toen in november de opzegging van het contract met de dienstapotheek Eemland in de regio Amersfoort tot veel onrust leidde, ontstond in de Tweede Kamer opnieuw het besef dat dienstapotheken nog niet vallen onder de huidige reikwijdte van deze AmvB over acute zorg. Deze motie verzoekt om dat recht te zetten.

Het aannemen van deze motie is een steun in de rug van openbare apotheken in de regio die betrokken willen zijn bij keuzes over farmaceutische zorg in de ANZ-uren. Het is aan de zorgverzekeraars om hieraan nu invulling te geven.

Eerder riep KNMP de betrokken zorgverzekeraars per brief op om apothekers in de regio te betrekken bij wijzigingen in de acute zorg. Ook ondersteunde de apothekerskoepel het pleidooi van de Stichting Dienstapotheken Nederland (SDN) dat alsnog in Amersfoort een dienstapotheek wordt gecontracteerd. Uitgangspunt daarbij is dat het een dienstapotheek (of vergelijkbare farmaceutische dienstvoorziening) moet zijn in de directe nabijheid van de huisartsenpost, met openingstijden die zoveel mogelijk overeenkomen. Dit sluit aan bij het Kwaliteitskader Spoedzorgketen zoals dat door het Zorginstituut Nederland is vastgesteld en opgenomen in het Register.

Lees hier de aangenomen motie
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg