StiPCO 2018: meer punten behaald en intervisie blijft groeien

23 januari 2019

Openbaar apothekers benutten in 2018 57% van het maximaal aantal te behalen StiPCO-punten, 3 procentpunt meer dan in 2017. En intervisie maakt een almaar groter percentage uit van de nascholingsuren binnen StiPCO: van 6% in 2016, naar 13% in 2017, tot 20% afgelopen jaar. Dit blijkt uit cijfers van de deelname aan StiPCO in 2018.

De grotere deelname aan intervisie lijkt ten koste te gaan van de reguliere scholingen op locatie – hieraan besteedden openbaar apothekers in 2018 minder uren. Het aantal uren e-learning bleef nagenoeg gelijk.

StiPCO-dagen-effect

De 4 StiPCO-dagen die plaatsvonden in september 2018 lijken een positief effect te hebben gehad op de gevolgde StiPCO-uren. Tot september bleven die enigszins achter bij 2017, maar daarna viel de vergelijking met het voorgaande jaar steeds positief uit. Ook het percentage openbaar apothekers dat heeft deelgenomen aan 1 of meer StiPCO-scholingen is in 2018 hoger uitgevallen dan in 2017: 86% in plaats van 85%.

Opvallend is verder dat er in 2018 relatief meer uren zijn gevolgd op de competenties communicatie en samenwerking. Dit zijn samen met farmaceutisch handelen verplichte competenties binnen de herregistratie sinds 1 januari 2015. Voor veel openbaar apothekers loopt de herregistratieperiode in 2019 af.

Tegemoetkoming

Het ministerie van VWS heeft voor de looptijd van StiPCO € 2,64 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor de individuele tegemoetkoming aan openbaar apothekers. Dit budget zou volledig benut worden als alle openbaar apothekers in een jaar 20 StiPCO-punten behaalden. De meeste deelnemers (in 2018 34%) behalen in een jaar tussen de 10 en 19,5 punten. Ruim een kwart bereikt het maximale aantal punten.

Een vereiste voor de toekenning van de StiPCO-tegemoetkoming – € 50,- per punt, met een maximum van 20 punten – is dat de leerresultaten van de gevolgde StiPCO-scholingen zijn geregistreerd in PE-online. Eind 2018 was 81% van alle evaluatieformulieren ingevuld – daar valt dus nog iets te winnen. Openbaar apothekers zijn verder verplicht om een digitaal uitbetalingsformulier in te vullen, voordat de tegemoetkoming aan hen of hun keten/werkgever kan worden overgemaakt. De KNMP verwacht het uitbetalingsformulier over 2018 in februari 2019 te kunnen versturen.

Meer over StiPCO
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie