Minister Bruins duidt reikwijdte van apotheekbereidingen

9 april 2019

Minister Bruins heeft in een brief aan de Tweede kamer over apotheekbereidingen de term ‘verstrekking in het klein’ nader geduid. De minister stelt nu in de brief dat het gaat om verstrekking aan enkele tot circa 50 unieke patiënten per maand bij langdurig gebruik en tot circa 150 unieke patiënten per maand bij kortdurend gebruik van een specifiek product. IGJ zal deze voorwaarden en aantallen nader uitwerken in door haar vast te stellen beleidsregels en hierop toezicht houden.

De minister geeft aan dat al geruime tijd discussie bestaat over de precieze inhoud en reikwijdte van het begrip apotheekbereiding. Binnen de EU wordt hier niet eenvormig mee omgegaan.  

Veranderde marktomstandigheden in Nederland maken het wenselijk om het begrip verstrekking in het klein nader te duiden. Bruins noemt daarvoor als redenen het feit dat niet meer elke apotheker bereidt, de toename van gepersonaliseerde therapie en het feit dat bereidingen worden gemaakt ook als deze geregistreerd op de markt aanwezig zijn.

De brief van de minister betreft apotheekbereidingen en geen doorgeleverde bereidingen, waar IGJ een aparte Circulaire aan heeft gewijd.

De minister schrijft verder dat zolang aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, apotheekbereidingen in Nederland mogen plaatsvinden, al dan niet op basis van een industrieel procedé, ongeacht of er een gelijkwaardig geregistreerd geneesmiddel in de handel is, en ongeacht de prijs van dit geregistreerde middel. Met betrekking tot de prijs geeft de bewindsman aan, dat er in zijn ogen sprake is van een aanvaardbare prijs van een geregistreerd geneesmiddel als er hierover een financieel arrangement met hem is getroffen. Om bedrijfseconomische redenen blijft het toegestaan om een charge in de apotheek te bereiden voor een langere periode dan drie maanden.

De minister stelt in zijn brief dat in bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van de beleidsregels. Voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP: ‘Wij zijn blij met deze toevoeging. De beschikbaarheid van een geneesmiddel is essentieel voor de patiënt. Toepassing van beleidsregels mag niet verhinderen dat de patiënt zijn noodzakelijke geneesmiddel ontvangt bij niet beschikbaarheid van dat geneesmiddel via de markt. Het belang van de patiënt moet voorop staan in de visie van de KNMP.’

Lees de brief van minister Bruins
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg