Herziene richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten gereed

12 december 2019

De multidisciplinaire richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten is herzien en onlangs aangeboden aan het Zorginstituut. De nieuwe richtlijn geeft meer ruimte voor de professionele autonomie van de apotheker. Namens 24 partijen in de zorg, waaronder de KNMP, zijn de richtlijn en een gezamenlijk implementatieplan ingediend.

Het implementatieplan geeft duidelijk aan wat de randvoorwaarden zijn voor vertaling van de richtlijn naar praktijk, waarbij ICT een van de meest belangrijke is. Met de indiening bij het Zorginstituut committeren alle partijen zich zowel aan de inhoud van de richtlijn als aan de implementatie van de richtlijn en de bijbehorende informatiestandaarden. Voor de implementatie wordt een landelijk programma Medicatieoverdracht gestart. De KNMP houdt de leden betrokken bij dit traject.

Professionele autonomie

De herziening beschrijft de risico-inschatting door de zorgverlener bij overdracht van medicatiegegevens. Voor de apotheker betekent dit dat op basis van risico-inschatting beoordeeld wordt of het aantal gegevens en de kwaliteit van de gegevens (mate van verificatie) voldoende is om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen. De nieuwe richtlijn geeft hierdoor meer ruimte voor de professionele autonomie van de apotheker.

Doel

Het doel van de multidisciplinaire richtlijn is het overdragen van medicatiegegevens binnen het netwerk van patiënt, zodat voorschrijvers, apothekers en toedieners zorg kunnen leveren en een verantwoorde risico-inschatting kunnen maken voor veilige medische en farmaceutische zorg.

Toezicht

De inhoud van de nieuwe richtlijn is geen reden voor veranderingen in het toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ). De IGJ ziet de nieuwe richtlijn voornamelijk als een boost om overdracht van medicatiegegevens tussen zorgverleners te bevorderen.

Bekijk de richtlijn Bekijk het IGJ-standpunt (inloggen vereist)

De belangrijkste verschillen tussen de richtlijn uit 2008 en de nieuwe richtlijn uit 2019 staan in onderstaande tabel weergegeven.

2008 2019
Richtlijn + handreikingen Richtlijn + implementatieplan 
Actueel Medicatieoverzicht (AMO)  Basisset Medicatiegegevens (BMG): wordt zo goed als mogelijk - met inachtneming van de medicatiegegevens die bekend zijn - uitgewisseld. Elke zorgverlener bepaalt op basis van eigen autonomie en risico-inschatting welke gegevens hij uit de BMG gebruikt voor het leveren van goede zorg.
Altijd een AMO aanwezig Op basis van de risico-inschatting bepaalt de zorgverlener welke gegevens uit de BMG nodig zijn voor het leveren van goede zorg en welke mate van verificatie nodig is om deze goede zorg te leveren.
Uitgaande van landelijk werkend EPD  Uitgaande van de informatiestandaard Medicatieproces
Patiënt informeert de zorgverlener over zijn situatie.  Patiënt heeft meer eigen verantwoordelijkheid gekregen in de nieuwe richtlijn. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het delen van informatie met betrokken zorgverleners, zodat zorgverleners de patiënt zo goed mogelijk kunnen helpen.
Apotheker  Apotheker en apotheek waar patiënt doorgaans komt.
De rollen en verantwoordelijkheden van toedieners zijn opgenomen in de nieuwe richtlijn.
Bij een geplande behandeling van de patiënt of bij opname in een ziekenhuis of intramurale 
instelling kan de voorschrijver de apotheker vragen om de verificatie van de BMG te verzorgen. De voorschrijver blijft eindverantwoordelijk voor het voorschrijven.
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg