Juist declareren: vraag na of patiënt verblijft in Wlz-instelling met behandeling

26 april 2018

‘Vraag aan de patiënt, of aan diens familie, of hij in een Wlz-instelling mét behandeling verblijft. Declaraties voor patiënten die verblijven in een Wlz-instelling met behandeling zijn bestemd voor de betreffende Wlz-instelling, en niet voor de zorgverzekeraar.’ Dat concludeert Claudia van Waardhuizen, beleidsadviseur voor de KNMP, na constructief overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het gesprek tussen de KNMP en ZN vond plaats omdat steeds meer apothekers hun declaraties tot hun verrassing afgekeurd terugkrijgen. Het is nu niet bekend wanneer apothekers in hun AIS kunnen zien of farmaceutische zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed moet worden.

Zorgverzekeraars controleren per 1 april 2018 of declaraties voor verleende zorg op de goede plaats worden ingediend en of er geen sprake is van ‘samenloop’. Samenloop betekent dat de patiënt in een Wlz-instelling woont en dat deze instelling daadwerkelijk behandeling biedt aan de patiënt, maar dat de apotheker de zorg in de Zvw declareert. De Wlz-instelling is voor deze patiënten echter verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde zorg. Zorgverzekeraars mogen de kosten voor farmaceutische zorg niet uit de Zvw vergoeden als er ook rechten vanuit de Wlz zijn. De controles moeten onterechte vergoedingen vanuit de Zvw voorkomen.

Onduidelijkheid wegnemen

De toegenomen afgekeurde declaraties zorgen voor verwarring onder apothekers. Het is lastig om te bepalen waar declaraties horen, omdat apothekers aan de balie niet kunnen zien of het een patiënt betreft die in een Wlz-instelling verblijft en daar de behandeling ontvangt. ‘Aanpassingen in bijvoorbeeld de COV-check zouden uitkomst kunnen bieden en apothekers faciliteren om de declaraties voor Wlz-cliënten op de juiste plek in te dienen, maar een dergelijke aanpassing is helaas niet op de korte termijn te realiseren. KNMP en ZN trekken samen op om dit zo snel mogelijk te regelen’, aldus Van Waardhuizen. 

Informatie in een document met veelgestelde vragen van ZN onderstreept dit: ‘Het is nog niet bekend wanneer zorgverleners zelf kunnen zien of zorg vanuit de Zvw of vanuit de Wlz vergoed moet worden. VWS is in dit kader bezig met het voorbereiden van wetsaanpassing. Het doel hiervan is het creëren van een wettelijke basis die het mogelijk maakt om dergelijke persoonsgegevens vanuit de Wlz in de toekomst wel te delen met zorgaanbieders die Zvw-zorg declareren. Dit draagt bij aan het voorkomen van samenloop. Het gaat hierbij alleen om informatie of iemand Wlz-zorg ontvangt en of er sprake is van verblijf met behandeling. 

Advies aan apothekers:  

  • Ga zelf na of de patiënt in een Wlz-instelling woont zodra hiervoor vermoedens zijn. Apothekers kunnen dit vragen aan de patiënt of aan diens familie. Let op: vraag de patiënt hoe hij de zorg ontvangt. Is dat inderdaad inclusief behandeling? Een Wlz-indicatie betekent niet automatisch dat iemand gebruikmaakt van verblijf met behandeling. 
  • Neem contact op met de Wlz-instelling om afspraken te maken over wie welke zorg levert en hoe de betaling verloopt. Het hangt namelijk van de specifieke situatie af of de Wlz-instelling een declaratie betaalt. 
  • Indien de patiënt niet kan vertellen om welke Wlz-instelling het gaat: vraag dit na bij het Zorgkantoor in de buurt.
Naar de contactgegevens van de zorgkantoren

Hulp na afgekeurde declaratie

Zorgverzekeraars geven aan zorgverleners tijdens het afwijzen van declaraties zoveel mogelijk te helpen dit op te lossen. ZN: ‘Dat gebeurt nu door na de afwijzing van de declaratie aan te geven waar de patiënt verblijft, zodat de apotheker daar de rekening naar toe kan sturen. Er wordt informatie gedeeld, al is het achteraf.’ 

Veelgestelde vragen en informatiebrief 

ZN stelde een document op met veelgestelde vragen over de controles op de samenloop van de Zvw en de Wlz. 

Naar de veelgestelde vragen

Of bekijk meer informatie in de brief die ZN op 23 januari 2018 verstuurde naar zorgverleners. 

Lees: Informatiebrief start uniforme controles op samenloop Zvw en Wlz 1 april 2018 

Geef signalen door aan de KNMP

De KNMP verneemt graag welke ervaringen leden hebben met de afgekeurde declaraties. Zorgverzekeraars hanteren een uniforme controle; indien blijkt dat dit in de praktijk niet gebeurt dan ontvangt de KNMP graag deze informatie. Geef dergelijke signalen door aan Claudia van Waardhuizen via

Overleg 

De KNMP blijft overleg voeren met ZN over de controles op de samenloop van de Zvw en de Wlz, over de praktische uitvoerbaarheid voor de apotheek, en over de binnengekomen signalen van apothekers. Houd deze website in de gaten voor informatie over de voortgang.

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering