Gerben Klein Nulent overhandigt rapport over versterking zorgfunctie openbaar apotheker aan minister

5 april 2018

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent heeft 4 april 2018 het rapport ‘Versterking van de zorgfunctie van openbaar apothekers’ overhandigd aan minister Bruins voor Medische Zorg. Met de toenemende vergrijzing kijkt het rapport vooruit en komt het met adviezen rondom de farmaceutische patiëntenzorg.

Apothekers willen zich inzetten voor meetbare verbeteringen van de patiëntbeleving, een significante verlaging van de medicatiegerelateerde ziekenhuisopnamen, verhoging van de gezondheidsuitkomsten en verlaging van de integrale zorgkosten per patiënt. Dit staat in de aanbiedingsbrief bij het rapport.

Een goede informatiepositie van de openbare apotheek, een goede relatie tussen patiënt en openbaar apothekers en goede afspraken in het zorgnetwerk van een patiënt. Dat zijn de randvoorwaarden. Zo kunnen apothekers een vernieuwende bijdrage leveren aan de zorg in Nederland.

Twee onafhankelijke adviesbureaus stellen in hun rapportage vast dat de rek eruit is. Druk op de bedrijfsvoering van apotheken heeft geresulteerd in schaalvergrotingen en ketenoptimalisatie. Bijna alle tweeduizend apotheken zijn aangesloten bij contracteerpartijen en drie kwart zit bij een apotheekformule. Nederland is koploper wat betreft efficiency en heeft de laagste farmaceutische uitgaven als aandeel van de totale zorguitgaven.

Vergrijzingsgolf

En er zit een stevige vergrijzingsgolf aan te komen. Het aantal inwoners met twee of meer chronische ziekten neemt toe van een kwart naar een derde van de bevolking in 2035. Daarmee stijgt ook het aantal inwoners dat vijf of meer geneesmiddelen gebruikt, van 1,7 miljoen in 2016 naar 2,2 miljoen in 2035. Dit kan leiden tot meer geneesmiddelgerelateerde acute opnames onder 65-plussers: vanaf 50.000 per jaar in 2015 naar 75.000 per jaar in 2035. Gerichte farmaceutische patiëntenzorg is nodig om een stijging te voorkomen. Een sterk zorgnetwerk rondom de patiënt, met een prominente rol voor de apotheker, is een absolute voorwaarde. De expliciete keuze van een patiënt voor een huisapotheek helpt daarbij.

Bekostiging

De adviseurs stellen vast dat de huidige bekostiging grotendeels is gebaseerd op het aantal terhandstellingen. Extra tijd en aandacht van de apotheker voor farmaceutische patiëntenzorg - nu al dagelijkse praktijk - wordt niet of nauwelijks gehonoreerd: de huidige bekostiging is niet congruent met de praktijkvoering. Een patiëntgebonden bekostiging zou de zorgfunctie van apotheken kunnen versterken. Dat kan voor de patiënt betekenen: inschrijven bij een huisapotheek, met een inschrijftarief ter dekking van de zorginhoudelijke taken.

Bestuurscommissie KNMP

De KNMP-bestuurscommissie Dynamo, opdrachtgever van het rapport, heeft de ambitie de toekomstvisie 2020 aan te scherpen en te versnellen. Externe adviesbureaus van Edwin Velzel en SiRM hebben de rapportage eind maart opgeleverd.

De KNMP voert in de maand april gesprekken met belangrijke stakeholders over de uitkomsten. Klein Nulent was met een KNMP-delegatie bij VWS-minister Bruins en een bestuursdelegatie van de KNMP overlegt met de zorgverzekeraars. Klein Nulent: ‘Het rapport maakt duidelijk welke kant we op willen met de apotheker als zorgverlener. We hebben in de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd met onze leden. Dit zorgt voor een breed draagvlak.’

Lees het rapport ‘Versterking van de zorgfunctie van openbaar apothekers’
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP