Handreiking digitaliseren van patiëntendossiers met tips en uitgangspunten

23 maart 2017

Het project van de KNMP met de VJA en VWS om papieren patiëntendossiers om te zetten in digitale dossiers is afgerond met een handreiking digitaliseren van patiëntendossiers. De administratieve lasten worden hiermee verder teruggedrongen.

In de handreiking staan uitgangspunten en tips om het digitalisatieproces volledig, veilig en efficiënt te laten plaatsvinden. Het document geeft antwoord op vragen als ‘wat kunt u digitaliseren’, ‘wat zegt de wet- en regelgeving erover’ en ‘welke kwaliteitscontroles kunt u uitvoeren?’ De handreiking kwam tot stand na schriftelijke bevestiging van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat er geen bezwaren zijn tegen het digitaal bewaren van patiëntendossiers en is met terugwerkende kracht ingegaan.

Lees de handreiking

LOA-bestuur verheugd

Het LOA-bestuur is verheugd. Vicevoorzitter Bart Tolhuisen: “Het digitaal bewaren van documenten is logisch, maar ook noodzakelijk want het 15 jaar bewaren van papieren dossiers leidt tot een flinke kostenpost en slechte toegankelijkheid van data. Digitaal opslaan is kosteneffectief, maar ook passend in deze tijd waar alles met tablet, telefoon of laptop bereikbaar is”.
Tolhuisen roept op alert te blijven. “We moeten ervoor waken dat er geen nieuwe regeldruk de apotheek insluipt. Van veel nieuwe verplichtingen wordt door regelgevers nog onvoldoende nagegaan wat het oplevert voor de patiënt en wat het voor administratieve lasten genereert voor de apotheek. Ik noem de wetgeving rondom datalekken en de aanstaande start van de Falsified Medicine Directive in 2019: weinig winst voor de kwaliteit van zorg maar wel potentieel nieuwe administratieve lasten voor openbare apotheken.”

Regeldruk

Met de handreiking over het bewaren van dossiers kan in de ‘voortgang aanpak regeldruk’ wederom een vinkje worden geplaatst. Uit het onderzoek naar administratieve lastendruk onder apotheekhoudenden (het traject ‘Minder regels, meer zorg’) kwam naar voren dat apothekers nog omvangrijke, oude, papieren dossiers hebben waarvoor zij (doorgaans) hoge opslagkosten betalen. Het KNMP-voorstel om deze papieren dossiers om te zetten in digitale dossiers opgenomen in Innovatieplaats Cure van het Ministerie van VWS. Binnen de Innovatieplaats Cure krijgt een beperkt aantal zorgaanbieders de mogelijkheid om hun zelf bedachte, regelarme werkwijze in de praktijk te brengen. VWS gaat samen met hen op zoek naar oplossingen voor de (ervaren) knelpunten.

Bekijk de voortgang aanpak regeldruk

 

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering KNMP