Gesprekken stopgezet inzake aflevertermijnen Zilveren Kruis

29 november 2017

De gesprekken die de KNMP samen met het NHG de afgelopen weken voerde met Zilveren Kruis zijn stopgezet. De gesprekken betroffen de verlengde aflevertermijnen van medicatie, die een risico vormen voor medicatieveiligheid en therapietrouw, en op toename van verspilling en geneesmiddeltekorten.

De gesprekken leidden ertoe dat Zilveren Kruis het standpunt aanpaste. Voor multisource geneesmiddelen bedraagt de aflevertermijn niet in beginsel een jaar maar drie maanden. De zorgverzekeraar stelt in een addendum, geplaatst op zijn website, dat de middelen “in voorkomende gevallen” tot maximaal een jaar worden verstrekt. Uitgangspunt is dat langer afleveren de “wens van de klant” en medisch verantwoord moet zijn, dit ter beoordeling van voorschrijver en apotheker.

Daarnaast stelt Zilveren Kruis dat de beroepsnormen van huisartsen en apothekers leidend zijn. De KNMP had graag met Zilveren Kruis een aantal randvoorwaardelijke procesafspraken gemaakt om te zorgen dat de implementatie goed en zorgvuldig zou verlopen. Hierin hebben de partijen niet volledig overeenstemming bereikt. Zilveren Kruis geeft aan de gesprekken met de contracteerpartijen te zullen voortzetten. In het contracteerproces is de KNMP geen partij.

De KNMP heeft het initiatief genomen om komend jaar de prescriptieregeling te evalueren, samen met andere koepels van zorgverleners, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Zilveren Kruis ondersteunt dat initiatief.

Bekijk het addendum Basisovereenkomst Extramurale Farmacie 2018
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP