Doseringsadviezen KNMP verbeteren medicatiebewaking bij dialyse

5 oktober 2017

Voor dialyse zijn doseringsadviezen beschikbaar gekomen. Verschillende en soms tegenstrijdige adviezen, die voor de patiënt mogelijk ernstige gevolgen kunnen hebben, behoren daarmee tot het verleden. De evidence-based adviezen zijn bereikbaar via de G-Standaard en knmp.nl.

Deze adviezen zijn het resultaat van een twee jaar durend project van de KNMP dat wordt gesubsidieerd door ZonMw. Medefinanciers zijn de KNMP en de Nierstichting. Het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum heeft literatuuronderzoek gedaan en op basis daarvan doseeradviezen opgesteld voor een groep geneesmiddelen die renaal geklaard worden. Per geneesmiddel zijn twee adviezen opgesteld: voor hemodialyse en peritoneale dialyse (dialyse via het buikvlies). Deze adviezen zijn beoordeeld door een multidisciplinaire werkgroep, bestaande uit nefrologen, een openbaar apotheker, een klinisch geriater en ziekenhuisapothekers. Het project verkeert in de eindfase.

De KNMP wil met de doseringsadviezen bijdragen aan veiliger geneesmiddelgebruik bij patiënten die dialyse ondergaan. In de praktijk blijkt er sterk behoefte te zijn aan eenduidige, evidence based, adviezen. Artsen en apothekers moeten nu zelf informatie en of literatuur verzamelen en beoordelen of en hoe de dosering moet worden aangepast. Dat leidt tot verschillende en soms tegenstrijdige adviezen, wat voor de patiënt mogelijk ernstige gevolgen kan hebben.

De medicatieadviezen bij dialyse zijn een vervolg op een eerder KNMP-project. In 2006 bracht de KNMP een zakboekje uit met doseringsadviezen voor patiënten met verminderde nierfunctie. Deze adviezen zijn inmiddels beschikbaar in de vorm van een app.

Bij patiënten op dialyse moet in het apotheeksysteem de contra-indicatieaard/het patiëntkenmerk Dialyse (hemodialyse of peritoneale dialyse) worden vastgelegd. Hierop kan dan vervolgens bewaking plaatsvinden en krijgt de apotheker de adviezen uit de G-Standaard te zien.
Meer informatie over het project en medicatie bij dialyse is te lezen in het Pharmaceutisch Weekblad 40/41.

Parallel aan het genoemde doseringenproject heeft de Nierstichting in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en Nierpatiënten Vereniging Nederland een patiëntbegeleidingsprogramma ontwikkeld. Dialysepatiënten krijgen daarin voorlichting over hun medicatie. Deze bestaat uit een brochure met een medicijnlijst en een animatie. Voor zorgverleners is een checklist ontwikkeld waarmee ze patiënten kunnen helpen om zo zelfstandig mogelijk hun geneesmiddelen te gebruiken.

Lees het kennisdocument Geneesmiddelen en dialyse
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP